ÎN VEDEREA BUNEI ORGANIZĂRI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AVOCAȚILOR DIN BAROUL GORJ DIN DATA DE 09.04.2021, CARE SE VA ȚINE ÎN VARIANTA PRINCIPALĂ FIZIC ÎINTRE ORELE 14:00-16:00 ÎN SALA SPORTURILOR DIN MUN. TG-JIU, IAR ÎN VARIANTA SECUNDARĂ (DACĂ RESTRICȚIILE SARS-COV-2 NU PERMIT ORGANIZAREA ADUNĂRII FIZIC) VA AVEA LOC ÎN FORMAT ONLINE, RUGĂM AVOCAȚII CARE DORESC SĂ FIE ALEȘI ÎNTRE CEI DOI DELEGAȚI LA CONGRESUL UNBR DIN 2021 SĂ-ȘI DEPUNĂ CANDIDATURILE SCRISE LA SEDIUL BAROULUI GORJ PÂNĂ CEL TÂRZIU 05.04.2021 ORELE 12:00.

În România avocatul este persoana licențiată în știinte juridice

care, ulterior, este admisă în profesie, în baza unui examen organizat de baroul în care intenționează să profeseze. După admiterea în profesie, avocatul poartă titlul profesional de avocat stagiar, urmând a fi înscris pe Tabloul avocaților stagiari. La înscrierea în barou, avocatul depune un jurământ într-un cadru solemn. După efectuarea stagiului obligatoriu de 2 ani, avocatul stagiar trebuie să susțină un examen de definitivat organizat de barou, în urma căruia avocatul este înscris pe Tabloul avocaților definitivi. În principal, activitatea avocatului se realizează prin consultații cu caracter juridic și prin asistență sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești sau a altor organe de jurisdicție. În exercitarea profesiei, avocatul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului deontologic. El promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului. Deși avocații au o formare juridică generală, complexitatea tot mai mare a aspectelor de drept, generată de evoluția societății, a impus specializarea acestora pe diferite ramuri de drept sau pe categorii de activități.

Drept
Comercial

Drept
Civil

Drept
Penal

Drept
Fiscal

Activități fiduciare

constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate.

Asistarea și reprezentarea

persoanelor fizice sau juridice interesate în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor încheiate;

Consultanta / Mediere

consultații și cereri cu caracter juridic si activități de mediere.

Asistență și reprezentare juridică

în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice;

Redactarea de acte juridice

atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare;

Apărarea și reprezentarea

cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină;

Stabilirea temporară a sediului

pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate;

Pentru activitatea sa profesională, avocatul are dreptul să perceapă un onorariu. Onorariile se stabilesc liber între avocat și client. Legea română interzice fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de exercitare a profesiei de avocat sau de către avocați. Onorariile sunt stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

Onorarii orare

Onorarii orare

este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unități monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului.

Onorariul fix (forfetar)

Onorariul fix (forfetar)

constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le prestează clientului.

Onorariul de succes

Onorariul de succes

constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.

Onorariile combinate

Onorariile combinate

Acestea pot fi onorarii formate din combinarea criteriilor precizate mai devreme.

Este interzis avocatului să-și fixeze onorariile în baza unui pact “de quota litis”. Pactul “de quota litis” este o convenție încheiată între avocat și clientul său, înainte de soluționarea definitivă a unei cauze, convenție care fixează exclusiv totalitatea onorariilor avocatului, în funcție de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent dacă aceste onorarii constau într-o sumă de bani, un bun sau orice altă valoare. De asemenea, sunt interzise onorariile reprezentând dobândirea, sub orice formă, a unor “aporturi din afacere” (activitatea juridică realizată de către avocat).

Ultimele știri

OFERTELE BAROULUI GORJ

S.A.J.

S.A.J.

Asistenţa judiciară se acordă în conformitate cu dispoziţiile Capitolului V din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, coroborate cu cele ale art.155-161 din Statutul profesiei şi cele ale O.U.G.nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, ordonanţă aprobată, modificată şi completată prin Legea nr.193/2008.

I.N.P.P.A.

I.N.P.P.A.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA este constituit în baza Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, modificată şi completata prin Legea nr. 255 din 16 iunie 2004, a prevederilor Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 45/13 ianuarie 2005 şi legislaţiei în materie.

U.N.B.R.

U.N.B.R.

U.N.B.R. reprezintă asocierea tuturor barourilor din România, înființate potrivit legilor privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. U.N.B.R. își are sediul în municipiul București și este succesoarea de drept a Uniunii Avocaților din România - U.A.R. care și-a încetat existența la data de 26 iunie 2004, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

BIBLIOTECA BAROULUI

BIBLIOTECA BAROULUI

Baroul Gorj deţine în momentul actual abonament la următoarele periodice: 1. Curierul judiciar 2. Dreptul 3. Pandectele române 4. Revista română de drept privat 5. Revista română de drept penal

ORGANIZAREA

profesiei de avocat.

Profesia de avocat este o profesie liberală care poate fi exercită de către avocații înscriși în Tabloul avocaților întocmit de baroul din care fac parte. Un avocat nu poate fi înscris decât într-un singur barou și nu-și poate exercita concomitent activitatea în două sau mai multe forme de exercitare a profesiei. De asemenea, legea interzice exercitarea oricărei activități specifice profesiei de avocat de către o persoană fizică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou și pe Tabloul avocaților sau de către o altă persoană juridică cu excepția societății civile profesionale de avocați cu răspundere limitată. În fiecare județ și în municipiul București există și funcționează un barou care este persoană juridică de interes public. Baroul este constituit din toți avocații înscriși pe Tabloul avocaților, care au sediul profesional principal în localitățile de pe raza acestuia. Toate barourile din România, constituite potrivit legilor privind profesia de avocat, sunt membre de drept ale Uniunii Naționale a Barourilor din România. În prezent, există și funcționează, legal înființate, un număr de 42 de barouri, dintre care 41 de barouri în fiecare județ și Baroul București. În România sunt înscriși în Barouri cca. 21 mii de avocați.

PARTENERIAT CU

CITATE AFORISME

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust.

Francesco OrestanoFrancesco OrestanoCitate

Justiţia rămâne justiţie chiar dacă este întotdeauna întârziată şi chiar dacă este în final făcută din greşeală.

George Bernard ShawGeorge Bernard ShawCitate

Procesul decurge repede, când judecătorul a hotărât deja sentinţa.

Walter ScottWalter ScottCitate