Examene definitivat

RSS Universul Juridic

EXAMEN DE INTRARE IN AVOCATURA SEPTEMBRIE 2016

 

ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului

 de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar)

 şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat

 în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016.

Data începerii desfășurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toți candidații,

dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii nr. 30 a Consiliului U.N.B.R.

din data de 12 decembrie 2015.

Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic – aplicativ, distinct,

în funcție de vocația candidaților de a dobândi titlul profesional de avocat stagiar

sau titlul profesional definitiv.

Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate

materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte

la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt:

– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

– drept civil;

– drept procesual civil;

– drept penal;

– drept procesual penal.

Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară

în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată și

aprobată de Consiliul U.N.B.R..

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 98 din 04.06.2016 pentru republicarea

în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în

profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea

Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia

de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, publicată

pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

Arondarea candidaților pentru susținerea examenului este cea stabilită prin Hotărârea nr. 97

din 04.06.2016 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie

2016 și se va face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen și la

care, în caz de primire în profesie,candidatul care a promovat examenul este obligat să se

înscrie, fără a se putea înscrie în alt barou, astfel:

a) I.N.P.P.A. central (București): Barourile București, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov,

Constanța, Tulcea și Dâmbovița;

b) Centrul teritorial Brașov: Barourile Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu;

c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Maramureș;

d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;

e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;

f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;

g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru

persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

– Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016

la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

– Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

– În perioada 18 – 20 august 2016 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar

rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

– În perioada 22 – 24 august 2016 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații

cărora li s-a respins înscrierea la examen.

– În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi

completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile,

cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

– Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2016 și numai

dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea

adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de

licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința

de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

– Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și

Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la

B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar,

sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru

operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.

Lista Candidati

Proces Verbal candidati admisi

RSS Editura Becks

  • Drept penal. Partea generală
    Despre lucrare: Cursul reprezintă o lucrare științifică în cuprinsul căreia autorul analizează instituțiile specifice părții generale a dreptului penal din perspectiva actualului Cod penal, în special scopul explicării noțiunilor și terminologiei specifice dreptului penal. Cursul se adresează studenților de la facultățile de drept, absolvenților, licențiaților care se pregătesc pentru admiterea în profesiile juridice, practicienilor în […]
  • Istoria dreptului românesc. Vol. II. Apariția și evoluția dreptului scris
    Despre lucrare Trecerea către dreptul scris reprezintă o etapă semnificativă în evoluția dreptului românesc. Reprezentanților bisericii le datorăm primii pași în cultura scrisă românească, iar marilor juriști ai epocii fanariote le datorăm primele noastre coduri. Alexandru Ioan Cuza reușea prin reforma sa legislativă să pună în practică obiectivele revoluției pașoptiste și să îndrume țara pe […]
  • Curierul Judiciar nr. 1/2020
    Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție o revistă cu tradiție în actualitatea juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiințific şi redacțional de excepție, susținută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată […]