•  

  Telefon

  (+40) 0253-211.749

 •  

  Deschis

  Luni - Vineri 08.00 - 16.00

Proiectul Regulamentului Cadru

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 95

4 iunie 2016

În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. a) şi c), precum şi art. 76 şi 77 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând act de Avizul favorabil al Comisiei Permanente privind Propunerea Coordonatorului Departamentului de coordonare a asistenței judiciare (în continuare D.C.A.J.)  privind Direcțiile de perfecționare a organizării activității de acordare a asistenței judiciare la nivelul D.C.A.J.,

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în şedinţa din 04.06.2016,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 – Se aprobă Direcțiile de perfecționare a organizării activității de acordare a asistenței judiciare la nivelul D.C.A.J., astfel  cum sunt pevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

 

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului U.N.B.R. şi se afişează pe site-ul www.unbr.ro .

C O N S I L I U L     U. N. B. R.


Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 95/4.06.2016

 

                                                                     

                                    

DIRECȚII DE PERFECȚIONARE A ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII DE ACORDARE A ASISTENȚEI JUDICIARE LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI DE COORDONARE A ASISTENȚEI JUDICIARE A U.N.B.R.

A. CADRUL LEGAL AL ACTIVITĂȚII DE COORDONARE A ACORDĂRII ASISTENȚEI JUDICIARE  LA NIVELUL U.N.B.R.

            Potrivit art. 76 alin. (1) din Legea 51/1995 - ,,În cadrul U.N.B.R. se organizează Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare, organ cu activitate permanentă, coordonat de un vice­preşedinte al U.N.B.R. Structura organizatorică a acestui departament se stabi­leşte prin decizie a Comisiei permanente a U.N.B.R.”

            Potrivit art. 77 din Legea 51/1995 - ,, Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare exercită, în principal, următoarele atribuţii:

a) desfăşoară conducerea metodologică a activităţii de acordare a asistenţei judiciare;

b) elaborează proiectul de Regulament‑cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară;

c) propune sau, după caz, avizează proiecte de protocoale ce se încheie cu autorităţile publice competente în scopul obţinerii mijloacelor financiare necesare pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară;

d) organizează Registrul naţional de asistenţă judiciară pe baza registrelor întocmite de barouri;

e) organizează şi coordonează metodologia de plată a onorariilor pentru asistenţa judiciară acordată;

f) efectuează controlul asupra asistenţei judiciare acordate;

g) elaborează proiecte de acte normative în domeniul asistenţei judiciare, pe care le propune Ministerului Justiţiei în vederea promovării;

h) stabileşte, împreună cu Ministerul Justiţiei, indicii statistici, ţine evidenţa statistică a sistemului de asistenţă judiciară şi analizează infor­maţiile necesare pentru planificarea şi coordonarea corectă a sistemului de asistenţă judiciară;

i) colaborează cu Ministerul Justiţiei pentru buna funcţionare şi planificarea, inclusiv din punct de vedere bugetar, a sistemului de asistenţă judiciară;

j) popularizează sistemul de asistenţă judiciară;

k) stabileşte formularistica utilizată de barouri pentru organizarea activităţii de asistenţă judiciară şi extrajudiciară, în condiţiile legii;

l) reprezintă U.N.B.R. în domeniul asistenţei judiciare, în cadrul colaborării internaţionale în materie, în condiţiile legii sau ale Statutului profesiei de avocat.”

Realizarea fiecărei dintre atribuțiile legale ale unui ,,organ cu activitate permanentă” organizat în cadrul U.N.B.R. impune cu prioritate o structură organizatorică a Departamentului de coordonare a asistenței judiciare.

B. CONSTATĂRI. DIRECȚII DE ACTIVITATE

            1. De la intrarea în vigoare a Legii de completare și modificare a Legii nr. 51/1995 (decembrie 2010) până în prezent niciunul dintre vicepreședinții UNBR, care după Lege au coordonat activitatea Departamentului de coordonare a asistenţei judiciare (direct sau prin delegare de atribuții) nu a inițiat o activitate propriu-zisă de organizare a activității departamentului, care, la nivelul U.N.B.R.  are un statut juridic legal, spre deosebire de celalte Departamente ale U.N.B.R., care sunt organizate prin Regulamentul de organizare și funcționare al U.N.B.R.!

            2. Din evidențele aflate în arhiva U.N.B.R. rezultă că până în prezent s-au realizat – din punct de vedere oganizatoric – următoarele:

            a) Prin Hotărârea nr. 419 din data de 27 septembrie 2008, Consiliul U.N.B.R a adoptat Regulamentul - cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor.

b) Consfătuire de lucru a tuturor consilierilor, responsabili cu activitatea de asistenţã judiciară în barouri în zilele de 22 – 23 februarie 2013 la Cluj-Napoca. S-au discutat și s-au stabilit principiile asistenței judiciare:

Principiul 1 - Asistenţa judiciară urmăreşte să asigure exercitarea deplină şi calificată a tuturor atributelor dreptului la apărare al beneficiarilor săi.

Principiul 2 - Asistenţa judiciară sau extrajudiciară este asigurată de avocaţii barourilor care formulează opţiuni în acest sens. Ea se exercită numai de avocaţii înscrişi la SAJ. 

Principiul 3 - Asistenţa judiciară este acordată numai în cazurile şi condiţiile stabilite limitativ de legislaţia profesiei de avocat în vigoare și de legile speciale cu respectarea următoarelor reguli:

 (1) Principiul fundamental al repartizării cauzelor îl constituie echitatea distribuirii delegaţiilor prin asigurarea unui echilibru numeric şi valoric, al proceselor şi onorariilor cuvenite avocatului care  acordă asistenţă judiciară publică.

(2) În scopul realizării acestui principiu se au în vedere următoarele criterii:

a) confraternitatea;

b) nediscriminarea;

c) imparţialitatea;

d) echidistanţa.

(3) Repartizarea cauzelor se face în funcţie complexitatea acestora raportată la specializarea, expertiza, vechimea în profesie şi gradul de ocupare a avocatului.

Consiliul baroului este cel care are competenţa să aprecieze asupra aplicării regulilor enunțate mai sus.

Principiul 4 - Pentru asistenţa judiciară acordată avocatul desemnat are dreptul la onorariu stabilit în condiţiile Legii nr. 51/1995  şi Statutului profesiei de avocat. 

Principiul 5 - Avocatul care acordă asistenţa judiciară nu are dreptul să primească de la client sau de la cel apărat niciun fel de remuneraţie sau alte mijloace de recompensă, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor.

Principiul 6 - UNBR şi Barourile asigură exercitarea corespunzătoare a asistenţei judiciare.

Principiul 7 - Avocatul desemnat să acorde asistenţă judiciară este protejat de lege, supunându-se numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic.

S-a decis ca Regulamentul în vigoare, la data Consfătuirii, să nu fie schimbat pe termen scurt,  îmbunătăţirea lui să se facă numai acolo unde este cazul. Barourile pot amenda regulamentele lor, în funcţie de specificul local, însa numai cu respectarea principiilor. S-a propus ca în ipoteza în care se constată că sunt necesare modificări şi îmbunătăţiri ale Regulamentului să se facă propuneri iar propunerile să fie analizate de Departamentul de coordonare a asistenței judiciare;

            b) S-a întocmit un Proiect de Regulament – cadru pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor, elaborat de către Departamentul de Coordonare a Asistenţei Judiciare al UNBR în luna iunie 2011 (Anexa 1). Acest Regulament nu a fost finalizat până în prezent.

            c) A avut loc o Consfătuire de lucru a tuturor consilierilor din cadrul consiliilor barourilor, responsabili cu activitatea de asistenţă judiciară în barouri, în perioada 11-12 martie 2016, Roman, jud. Neamț. S-au alcătuit grupuri de lucru deschise cu termen de finalizare și transmitere către barouri a propunerilor de perfecționare a activității 5 mai 2016 și 15 mai 2016 s-a solicitat ca barourile să transmită punctele de vedere:

- Completarea Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală cu prevederi privind remunerația, atribuțiile, modalitatea și momentul plății curatorului special;

- Reglementare unitară a procedurii de decontare a onorariilor, cum ar fi: eliminarea din cuprinsul art. 9, Protocol a tezei finale; eliminarea sintagmei ,,organul judiciar care a dispus plata onorariului” și înlocurea cu sintagma ,,referatul va fi semnat de organul judicar în fața căruia s-a efectuat apararea” din art. 9 alin. 1, Protocol; inserarea în cuprinsul art. 9 pct.5, Protocol a sintagmei ,,Ministerul Justiției se obligă să plătească sumele solicitate de Tribunale sau Curți de Apel dupa caz în luna curentă, iar Tribunalele sau Curțile de apel sunt obligate sa deconteze referatele în perioada 24-30/31 a lunii”;  eliminarea din cuprinsul art. 9 alin.2, Protocol a sintagmei ,,pînă în data de 7 a lunii imediat umatoare confirmării” și înlocuirea  cu ,,pâna la data de 7 a lunii in curs”.

d) S-au comunicat următoarele puncte de vedere:

- Baroul Mureș – plata remunerației poate fi făcută și prin remitere directă avocatului desemnat ca și curator;

- Baroul Ilfov a fost de acord cu introducerea în Protocol a aspectelor semnalate prin cele două proiecte;

- Baroul Olt (adresa nr. 388/10.05.2015) – propunere completare art.5, alin. 1, lit. d din Protocol;

- Baroul Brăila prin av. Iuliana Huluba, Consilier Coordonator SAJ - nu se impun eliminarea prevederilor din art. 9, Protocol; semnarea referatului este o obligație a organului care a dispus plata;

-  Baroul Covasna a fost de acord cu proiectele transmise;

-  Baroul Botoșani a fost de acord cu proiectele transmise;

- Baroul Vrancea – introducerea în Protocol a unui articol care să reglementeze instituția avocatului curator;

-  Baroul Argeș – nu poate fi eliminat nimic din art. 9, teza finală din Protocol;

-  Baroul Satu Mare – propuneri de modificare Protocol;

-  Baroul Hunedoara –s-au formulat amendamente;

-  Baroul Dolj – s-au formulat amendamente;

-  Baroul Alba a fost acord proiectele transmise;

-  Punct de vedere Baroul Prahova – s-au formulat amendamente;

-  Punct de vedere Baroul Dâmbovița – s-au formulat amendamente;

-  Punct de vedere Baroul Călărași – s-au formulat amendamente.

e) S-au transmis modele de Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de Asistență Juridică (Baroul Brașov, Baroul Cluj, Baroul Mureș și Baroul Vrancea); model Protocol Barou și Instanțe (Baroul Prahova) și un  program informatic de gestiune (Baroului Mureș).

f) S-a procedat la centralizare a disfunctionalităților ce s-au sesizat în aplicarea Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală încheiat cu Ministerul Justiției. Și la acest moment barourile membre U.N.B.R. se confruntă cu probleme, care țin de nerespectarea Protocolului.

g) În materia penală ar trebui analizat și stabilit unitar regimul asistenței la măsurile preventive.

Există practici diverse:

Unele instanțe de judecată au impus ca avocatul desemnat pentru fond (camera preliminara și judecată) să acorde asistență juridică pentru toate măsurile preventive din această fază procesuală. Aceeași soluție, a fost adoptată și pentru căile de atac. În fiecare caz remunerația este unică.

Singurele măsuri care se plătesc separat (atât la fond cât și în contestație) sunt cele din faza urmăririi penale.

 În alte cazuri, s-a optat pentru desemnarea aceluiași avocat atât pentru camera preliminară cât și pentru judecată, urmând ca acesta să acopere, în aceleași sume, și măsurile preventive discutate în aceste faze procesuale.

Subzistă problemele privind convocarea avocatului la termenul de verificare a legalității (camera preliminară) și în faza de urmarire penală. Nu se respectă un termen rezonabil, înștiintarea facându-se chiar în ziua în care se efectuează actul procedural. Se creează astfel o tulburare în bunul mers al activității avocatului dar și o pagubă patrimonială. Sunt frecvente cazurile în care prestația se efectuează cu alți avocați, iar pentru cel deja desemnat se aplică amenda.

h) Cele mai mari probleme au fost înregistrate la instituția curatelei. Sub pretextul că nu există o reglementare corespunzatoare, se constată abuzuri și remunererea neunitară cu consecința unor servicii neremunerate sau remunerate necorespunzător.

Deși s-a solicitat, în acord cu Ministerul Justiției, generalizarea practicii ca cuantumul remunerației curatorului să fie preluat prin asemănare cu ajutorul public judiciar, aceste practici nu sunt respectate întotdeauna. Sunt situații în care sunt acordate remunerații derizorii.

Au fost și situații în care curatorul a fost solicitat la instanțe din alte județe ca urmare a declinării de competențe și tot în urma unor sesizări din partea barourilor au fost desemnați avocați din barourile corespunzatoare noii instanțe.

Sunt cazuri în care avocații au fost convocați înainte ca onorariul sa fie achitat, și ulterior, când se constata neachitarea acestuia, se dispunea suspendarea cauzei fără ca avocatului să i se plătescă vreo sumă de bani pentru studiu si prezentare.

S-a solicitat instanțelor ca avocatul sa fie convocat doar după ce se face dovada stabilirii unei remunerații corespunzătoare, juste.

Sunt și situații în care instanțele obligă părțile la plata remunerațiilor prin hotărâri, punând avocatul în situația de a proceda la executarea silită sau de a rămâne fără remunerare, în cazul în care persoanele sunt insolvabile sau citate prin publicitate.

Unele instanțe nu acceptă să stabilească obligația de plată a remunerației în sarcina părților pentru care există interes în judecată, cu motivarea că serviciul este prestat în favoarea părții adverse și obligația este stabilită prin hotărâre în sarcina beneficiarului, iar curatorul nu are decât să-l execute silit (!).

Este cazul sa fie instituită o modalitate coerentă de plată întrucât de foarte multe ori avocații au rămas fără remunerații pentru munca prestată, descurajându-se înscrierea pe listele de curatori ale Barourilor.

Dificultăți majore exista în raporturile cu unitățile de parchet, preponderent la cele care funcționează pe lângă judecătorii.

C. MĂSURI PROPUSE

            1. Redactarea, transmiterea, dezbaterea de barouri și aprobarea unui Regulament cadru adecvat realităților anului 2016 și în perspectivă.

            2. Realizarea unui grup de lucru împreună cu CSM, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public pentru asigurarea unei practici unitare de aplicare a Protocolului privind onorariile pentru  remunerarea avocaţilor;

          3. Clarificarea problematicii calificării avocatului din oficu ca exercitând o activitate independentă din punct de vedere fiscal, atunci când prestează activităţi avocaţiale la asistență judiciară;

         4. Plata din fondurile publice a pregătirii profesionale pentru avocaţii care sunt înscriși la asistență judiciară;

          5. Clarificarea regimului TVA pentru veniturile aferente prestaţiilor avocațiale din cadrul asistenței judiciare sau în calitate de ,,curator”;

          6. Modificarea  O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judicare de timbru în partea relativă ,,curatela specială”;

          7. Exercitarea controlului prevăzut de lege de către Vicepreședinte, Decan și doi consilieri U.N.B.R. care să exercite activități de control privind asistenţa judiciară acordată în cadrul barourilor, conform dispozițiilor art. 77, lit. f) din Legea 51/1995.

D. ELABORAREA DE NORME METODOLOGICE ALE DEPARTAMENTULUI. REALIZĂRI. PROPUNERI

I. Prin adresa nr. 2086/C/18.02.2016 Consiliul Baroului București solicita analizarea și aprecierea asupra emiterii unor norme metodologice cu privire la cererile de înscriere în Registrul de Asistență Judiciară a unor avocați fără formă de exercitare, avocați pensionari sau avocați care nu au depus asigurarea de răspundere profesională.

Conform dispozițiilor din Legea nr. 51/1995 republicată şi modificată, Statutul profesiei de avocat și Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului de Asistență Judiciară al Baroului București aprobat prin H.C.B.B. nr. 005/27.01.2009, rezultă următoarele:

1. avocați fără formă de exercitare – conform prevederilor Legii nr. 51/1995,  art. 5 alin. (1) ,,Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau societăți profesionale cu răspundere limitată”  și art. 24. alin. (1) ,,Baroul are obligaţia să întocmească anual tabloul avocaţilor definitivi şi stagiari în ordine alfabetică, cu menţionarea numelui, prenumelui, titlului ştiinţific, datei înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei şi a instanţelor la care au dreptul să pună concluzii.”

2. avocați pensionari – conform dispozițiilor art. 230, alin. (3) din Statutul profesiei de avocat ,,Avocaţii pensionari care continuă activitatea nu se pot înscrie în registrul de asistenţă judiciară.”

3. avocați care nu au depus asigurarea de răspundere profesională – conform art. 62 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului de Asistență Judiciară al Baroului București aprobat prin H.C.B.B. nr. 005/27.01.2009 ,,Avocații au obligația să fie asigurați pentru răspundere profesională și să depună periodic la dosarul profesional o copie a asigurării încheiate sau a înnoirii acesteia, în condițiile prevăzute în Statutul profesiei de avocat”, art. 231 din Statul profesiei de avocat alin.(1) ,,Avocatul are obligaţia să se asigure pentru răspunderea profesională, în temeiul art. 42 din Lege” și alin. (7) ,,Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul articol atrage neînscrierea în tabloul anual al avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei.”

            S-a stabilit că înscrierea avocaților în Registrul de Asistență Judiciară se face conform dispozițiilor art. 80 Legii nr. 51/1995 și a dispozițiilor art. 161 din Statul profesiei de avocat ulterior declarării formei de exercitare a profesiei și depunerii asigurării de răspundere profesională, s-a transmis adresă de răspuns Baroului București. Norma metodologică nr. 1/2016, emisă de Departamentul de coordonare a asistenței judiciare – U.N.B.R.

 

 

                II. Prin cererea nr. 22-DCAJ/12.04.2016 domnul consilier CP, av. Ioan Ioanovici, a solicitat clarificarea plății în numerar a onorariilor furnizate din fondurile Ministerului  Justiției către avocați în raport de dispozițiile art. 3, alin. (1), lit. c din Legea nr. 70/2015, în limita unui plafon de 10.000 lei/zi.            

S-a emis Norma medodologică nr. 2/2016, potrivit căreia în raport deart. 83, alin. (1) din Legea 51/1995, cu privire la - ,,plata onorariului pentru asistenţa judiciară acordată se face lunar prin virament bancar, pe baza documentelor pentru decontare prevăzute la art. 82 alin. (2), avizate de consiliul baroului”, deoarece plata se face prin virament bancar în contul avocatului nu se aplică limita impusă prin Legea 70/2015.


Anexă

 

UNIUNEA      NAŢIONALĂ      a      BAROURILOR     din      ROMÂNIA

DEPARTAMENTUL  de  COORDONARE  a  ASISTENŢEI  JUDICIARE

PROIECT    

REGULAMENTUL – CADRU

pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile

serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor

PROIECT

 Anexă nr. 1 la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. ___ din 03 decembrie 2011

REGULAMENTUL – CADRU

pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile

serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Secţiunea I

Definiţia   asistenţei   judiciare   publică

Art. 1. – În sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată cu modificările şi completările ulterioare (în continuare Lege), Statutului profesiei de avocat (în continuare Statut) şi al prezentului Regulament - cadru, prin asistenţă judiciară publică se înţelege totalitatea serviciilor prestate de avocat pentru realizarea eficientă şi efectivă a dreptului la apărare al cetăţeanului justiţiabil, prin asistare ori reprezentare, în faţa organelor sistemului judiciar şi ale administraţiei publice, în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale beneficiarului serviciilor avocaţiale, fără ca acesta să plătească onorariul cuvenit avocatului pentru prestaţie, cheltuielile ocazionate fiind suportate din bugetul de stat.

Secţiunea II

Principiile   asistenţei   judiciare   publică

Art. 2. – (1)  Asistenţa judiciară publică este un drept fundamental al cetăţeanului european care este ocrotit şi garantat atât de legislaţia română, cât şi de cea a Uniunii Europene.

 (2)  Asistenţa judiciară publică este instrumental esenţial al realizării accesului efectiv la justiţie care, la rândul lui, este considerat drept unul dintre pilonii principali ai statului de drept şi ai demnităţii fiecărei persoane.

 (3)  Asistenţa judiciară publică trebuie considerată drept o garanţie procesuală prioritară care să conducă la realizarea unei apărari reale şi efective şi nu doar o apărare formală.

(4)  Asistenţa judiciară publică trebuie să asigure accesul liber al cetăţenilor la informaţiile necesare cu privire la modul în care aceştia pot beneficia de asistenţă judiciară publică.

(5) Asistenţa judiciară publică poate fi acordată oricând în cursul procesului, în tot sau numai în parte, indiferent de calitatea procesuală a părţilor ori a subiecţilor procesuali principali.

Secţiunea III

Cazurile de acordare a asistenţei judiciare publică

Art. 3. (1) În cazurile prevăzute de Lege, barourile asigură asistenţa judiciară publică în următoarele forme:

a) asistenţa judiciară publică obligatorie;

b) asistenţa judiciară publică facultativă;

c) asistenţa extrajudiciară publică;

d) asistenţa gratuită.

 (2) Asistenţa judiciară publică obligatorie se acordă şi încetează în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, iar celelalte forme de asisenţă judiciară publică se acordă şi se retrag în aceleaşi condiţii şi după aceleaşi criterii stabilite prin dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (în continuare Ordonanţă).

  (3) În cazuri de excepţie, dacă drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea cu titlu gratuit a asistenţei de specialitate juridică.

CAPITOLUL  II

Organizarea şi funcţionarea activităţii

de asistenţă judiciară publică

Secţiunea I

Structura organizatorică

Art. 4. – Structura organizatorică a activităţii de asistenţă judiciară publică este compusă din Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare ( în continuare D.C.A.J.)organizat în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România ( în continuare U.N.B.R.) şi serviciile de asistenţă judiciară ( în continuare S.A.J.) organizate de toate barourile pe lângă fiecare instanţă judecătorească din judeţ.

Art. 5. D.C.A.J. este organ cu activitate permanentă, coordonat de un vicepreşedinte al U.N.B.R. sau un membru al Comisiei Permanente a U.N.B.R. desemnat de aceasta, a cărui  structură organizatorică se stabileşte prin decizie a Comisiei permanente a U.N.B.R..

Art. 6. — (1) S.A.J.-urile. sunt organizate de către barouri în spaţiile destinate exclusiv desfăşurării acestei activităţi, care sunt puse la dispoziţie, în mod obligatoriu şi cu titlu gratuit de Ministerul Justiţiei sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale.

(2) S.A.J. –urile. prevăzute la alin. (1) sunt conduse de un avocat definitiv, numit de consiliul baroului şi sunt coordonate de unul sau mai mulţi  membri ai acestuia. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile S.A.J. –urilor. se stabilesc potrivit regulamentului aprobat de consiliul baroului, în baza prezentului Regulament - cadru.

Secţiunea II

Atribuţiile  componentelor  structurii  organizatorice

Art. 7. D.C.A.J. emite decizii şi norme metodologice în limitele conferite prin Lege, în condiţiile şi cu procedura prevăzute de Statut pentru exercitarea,  în principal, a următoarelor atribuţii:

a) desfăşoară conducerea metodologică a activităţii de acordare a asistenţei judiciare;                                                                                                                                   

b) elaborează proiectul de Regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară;

c) propune sau, după caz, avizează proiecte de protocoale ce se încheie cu autorităţile publice competente în scopul obţinerii mijloacelor financiare necesare pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară;

d) organizează Registrul naţional de asistenţă judiciară pe baza registrelor întocmite de barouri;

e) organizează şi coordonează metodologia de plată a onorariilor pentru asistenţa judiciară acordată;

f) efectuează controlul asupra asistenţei judiciare acordate;

g) elaborează proiecte de acte normative în domeniul asistenşei judiciare, pe care le propune Ministerului Justiţiei în vederea promovării;

h) stabileşte, împreună cu Ministerul Justiţiei, indicii statistici, ţine evidenţa statistică a sistemului de asistenţă judiciară şi analizează informaţiile necesare pentru planificarea şi coordonarea corectă a sistemului de asistenţă judiciară;

i) colaborează cu Ministerul Justiţiei pentru buna funcţionare şi planificarea, inclusiv din punct de vedere bugetar, a sistemului de asistenţă judiciară;

j) popularizează sistemul de asistenţă judiciară;

k) stabileşte formularistica utilizată de barouri pentru organizarea activităţii de asistenţă judiciară şi extrajudiciară, în condiţiile Legii;

l) reprezintă U.N.B.R. în domeniul asistenţei judiciare publică, în cadrul colaborării internaţionale în materie, în condiţiile Legii, ale Statutului ale prezentului Regulament-cadru

m) organizează, periodic, întâlniri cu coordonatorii serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor.;

n) urmăreşte implementarea de (unor) reguli şi proceduri menite să creeze o practică unitară de acordare a asistenţei judiciare;

o) îndeplineşte orice alte activităţi specifice conform atribuţiilor stabilite de conducerea U.N.B.R..

Art. 8. În vederea organizării activităţii de asistenţă judiciară publică, barourile îndeplinesc următoarele atribuţii:

a) organizează serviciile de asistenţă judiciară atât la nivelul fiecărui barou, cât şi la sediul fiecărei instanţe judecătoreşti;

b) organizează şi actualizează Registrul de asistenţă judiciară (în continuare R.A.J.) al fiecărui barou pe baza cererilor avocaţilor, aprobate de consiliul baroului;

c) desemnează avocaţii înscrişi în R.A.J. pentru acordarea asistenţei judiciare publică, ţinând cont de experienţa profesională şi de specializarea avocatului, precum şi de natura şi complexitatea cazului, de celelalte desemnări ale acestuia potrivit prezentului Regulament-cadru şi de gradul de angajare al acestuia;

d) efectuează controlul asupra acordării asistenţei judiciare publică de către avocaţii din cadrul baroului;

e) organizează şi execută programe de popularizare a sistemului de asistenţă judiciară publică;

f) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de Lege, Statut sau de Regulamentul-cadru.                                                                                                                                    

Art. 9. (1)  Avocatul,prin acordarea de asistenţă judiciară publică, constituie elementul esenţial în protejarea dreptului de acces la justiţie atunci când acesta nu poate fi exercitat de către cetăţeanul justiţiabil.

 (2) Avocatul acordă asistenţă judiciară publică numai în baza împuternicirii avocaţiale emise de S.A.J.,din dispoziţia decanului, la solicitarea scrisă motivată a organului judiciar sau a organului administraţiei publice din circumscripţia baroului.

(3) Avocatul desemnat să acorde asistenţă judiciară publică are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Lege, Statut şi Regulamentul – cadru.

(4) Avocatul care acordă asistenţă judiciară publică nu are dreptul să primească de la justiţiabil sau de la cel apărat niciun fel de remuneraţie sau de alte mijloace de recompensă, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor.

Secţiunea III

Organizarea registrului naţional de asistenţă judiciară

Art. 10. – (1) Asistenţa judiciară publică este coordonată de D.C.A.J. şi este asigurată de avocaţii care formulează cereri pentru înscrierea în Registrul naţional de asistenţă judiciară(în continuare R.N.A.J.-formularul nr. 1) şi/sau, atunci când numărul acestora este insuficient, prin avocaţii desemnaţi în acest sens de consiliul baroului.

(2) La nivelul U.N.B.R. se organizează Registrul naţional de asistenţă judiciară (formularul nr. 2) pe baza registrelor de asistenţă judiciară (în continuare R.A.J) întocmite de barouri, se publică pe pagina de internet a U.N.B.R. şi se actualizează în mod automat odată cu actualizarea datelor din R.A.J. (formularul nr. 3)  al fiecărui barou.

Art. 11. – (1) Acordarea asistenţei judiciare publică în cazurile prevăzute de Lege se face numai ca urmare a unei solicitări scrise motivate din partea organului judiciar sau a organului administraţiei publice, adresată baroului şi soluţionată de S.A.J., în condiţiile prevăzute de Lege, de Statul şi de prezentul Regulamentcadru.

(2) Acordarea asistenţei judiciare publică se realizează exclusiv pe baza împuternicirii avocaţiale eliberată de S.A.J..

Art. 12. – Nicio împrejurare excepţională nu poate fi invocată pentru acordarea de asistenţă judiciară publică fără desemnarea din partea S.A.J. (solicitarea adresată în mod direct avocatului de către organul judiciar, expirarea mandatului de arestare, ameninţare avocatului cu aplicarea unei amenzi, etc.).

Art. 13. — (1) Fiecare barou organizează R.A.J. în care sunt înscrişi avocaţii ce pot fi desemnaţi pentru acordarea asistenţei judiciare publică.

(2) R.A.J.este public, se păstrează pe suport de hârtie şi în format electronic şi se publică pe pagina de internet a fiecărui barou.

(3) Actualizarea R.A.J. pentru următorul an calendaristic se efectuează până la sfârţitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent.

(4) În cazuri excepţionale, în R.A.J. pot fi operate modificări şi în cursul anului, potrivit procedurii prevăzute pentru înscrierea în registru.                                                  

Art. 14. — (1) Pentru înscrierea în R.A.J., avocatul depune o cerere la baroul din care face parte.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se completează conform formularului nr. 1 aprobat de D.C.A.J. din cadrul U.N.B.R..                                                                                  

(3) Înscrierea avocatului în R.A.J. se efectuează în baza deciziei consiliului baroului (formularul nr. 4).

(4) Consiliul baroului poate, motivat, să refuze înscrierea în R.A.J. (formularul nr. 5) sau să radieze din registru (formularul nr. 6)  un avocat în următoarele cazuri:

a) dacă avocatului solicitant i s-a aplicat o sancţiune disciplinară;

b) dacă avocatul este învinuit pentru săvârşirea unei infracţiuni de drept comun;

c) dacă s-a constatat încălcarea repetată a dispoziţiilor Legii, Statului sau prezentul Regulamentcadru sau calitatea inferioară a asistenţei judiciare publică acordate.

(5) Radierea din registru poate fi dispusă pentru o perioadă de un an, iar dacă se constată săvârşirea consecutivă a trei sau a mai multor abateri de la obligaţiile prevăzute de LegeStatut sau Regulamentul-cadru, radierea se poate dispune pentru o perioadă de până la 3 ani.

(6) Refuzul baroului de înscriere a avocatului solicitant în registru, precum şi măsura radierii unui avocat din registru pot fi contestate potrivit procedurii prevăzute la cap. VI din Lege.

(7) Decizia de radiere din registru se aduce la cunoştinţă publicului prin afişare pe pagina de internet a baroului, precum şi pe pagina de internet a U.N.B.R..

Art. 15. – Cererea de însciere în registrul de asistenţă judiciară(formularul nr. 1) reprezintă manifestarea de voinţă a avocatului să acorde asistenţă judiciară publică în cauzele în care va fi desemnat şi, totodată, angajamentul acestuia să respecte dispoziţiile prezentului Regulament - cadru.

Art. 16. – Până la data de 10 septembrie a fiecărui an, avocaţii interesaţi să acorde asistenţă judiciară publică vor completa o cerere care va fi depusă la S.A.J., personal sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă apte să asigure primirea în termen şi să facă dovada în acest sens (fax, e-mail, curierat rapid etc.).

 Art. 17. – (1) S.A.J. va colecta, înregistra şi lista cererile primite, care vor fi afişate cât mai vizibil în incinta spaţiilor S.A.J. şi publicate în format electronic, sub titulatura “Proiect – Registrul de asistenţă judiciară”.

(2) Operaţiunile de afişare şi publicare vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de conducătorul S.A.J. şi vizat de consilierul coordonator.

(3) Oricare dintre avocaţii nemulţumiţi de conţinutul  “Proiectului – Registrul de asistenţă judiciară” va putea formula contestaţie la consiliul baroului, în termen de 15 zile de la afişare.

(4) Contestaţiile vor fi depuse şi înregistrate la S.A.J.  care va elibera dovadă în acest sens şi vor fi soluţionate în prima şedinţă de consiliul baroului, după expirarea termenului.

(5) După soluţionarea contestaţiilor se va întocmi “Registrul de asistenţă judiciară” definitiv care va fi adus la cunoştinţa publicului după procedura prevăzută la alineatele (1) şi (2).

Secţiunea IV

Funcţionarea serviciilor de asistenţă judiciară

 Art. 18. –(1)S.A.J. este subordonat direct decanului baroului şi este coordonat de unul sau mai mulţi membri ai consiliului baroului.                                                                  

(2) În cadrul S.A.J. pot fi angajaţi funcţionari pe baza organigramei aprobată de consiliul baroului în funcţie de necesităţile determinate de volumul de muncă şi complexitatea activităţilor ce trebuie îndeplinite.

Art. 19.– Decanul are următoarele competenţe:

a) reprezintă S.A.J. în relaţia cu organele judiciare, avocaţii, salariaţii S.A.J. şi beneficiarii asistenţei judiciare publică;

b) propune motivat consiliului baroului numirea şi înlocuirea consilierilor coordonatori ai activităţii S.A.J.;

c) aprobă cererile de acordarea asistenţei judiciare publică în formele prevăzute la art. 3, lit. c) şi d), în condiţiile legii;

d) emite dispoziţii obligatorii în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea S.A.J.;

e) soluţionează plângerile formulate împotriva rezoluţiilor consilierilor coordonatori.

Art. 20. – Consilierii coordonatori au următoarele atribuţii:

a) reprezintă S.A.J. în relaţia cu autorităţile judiciare în situaţii de urgenţă, când decanul este în imposibilitate de a îşi exercita această atribuţie;

b) coordonează activitatea S.A.J.;

c) dispun aprobarea sau refacerea propunerii de planificare a avocaţilor şi de repartizare a cauzelor întocmite de funcţionarii S.A.J.;

d) propun aplicarea de sancţiuni pentru abaterile de la prevederile prezentului Regulament – cadru;

 Art.21. – (1) S.A.J. este condus de un avocat definitiv cu expertiză în acest domeniu numit de consiliul baroului care stabileşte şi modul de retribuire al acestuia în funcţie de volumul de muncă şi complexitatea activităţilor de îndeplinit.

(2) Conducătorul S.A.J. are următoarele atribuţii:

a) organizează activitatea funcţionarilor S.A.J. astfel încât să asigure permanenţa şi continuitatea funcţionării acestuia;

b) stabileşte fişele posturilor şi urmăreşte modul în care îşi îndeplinesc funcţionarii atribuţiile de serviciu;

c) întocmeşte planificarea periodică a avocaţilor la organele judiciare pe secţii, complete şi pe zile;

d) propune repartizarea cauzelor pe baza planificării avocaţilor;

e) întocmeşte referate cu propuneri de soluţionare a contestaţiilor privind planificare avocaţilor;

f) propune consilierilor coordonatori repartizarea cauzelor în concordanţă deplină cu planificarea avocaţilor aprobată de consiliu baroului şi asupra modului de soluţionare a cererilor, plângerilor şi sesizărilor avocaţilor, beneficiarilor asistenţei şi organelor judiciare ori ale administraţiei publice solicitante;               

g) solicită şi primeşte referate privind contestaţiile şi plângerile formulate de avocaţi sau de beneficiarii asistenţei juridice publice, pe care le centralizează şi comunică consilierilor coordonatori însoţite de referate cu propuneri de soluţionare;

h) întocmeşte periodic referate privind necesarul de achiziţii, bugetul necesar bunei funcţionari a S.A.J. şi face propuneri privind eficientizarea funcţionării serviciului;

i) soluţionează corespondenţa curentă a S.A.J.;                                                               

j) propune consiliului baroului sumele necesare plăţii onorariilor cuvenite pentru asistenţa judiciară publică, pentru anul următor, care vor fi trimise la D.C.A.J. pentru centralizare şi transmitere la Parlament şi Ministerul Justiţiei în vederea prinderii în Legea bugetului de stat;

k)sesizeze în scris consiliului baroului abaterile comise de orice avocat desemnat, în condiţiile prevederilor art. 86, alin. (1) din Lege.

l) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin din prezentul Regulament -cadru sau trasate de consiliul baroului, decan ori consilierul coordonator.

Art. 22. – Funcţionarii S.A.J. au următoarele atribuţii:

a) să aibă un comportament condescendent, politicos, respectuos, decent, deferent şi să acţioneze cu solicitudine şi demnitate în reraţiile cu avocaţii înscrişi în R.A.J.;

b) primesc, înregistrează şi arhivează solicitările scrise motivate ale organelor judiciare şi ale organelor administraţiei publice de acordare a asistenţei judiciare publică;

c) primesc, înregistrează, arhivează şi trimit spre competentă soluţionare cererile de înscriere în R.A.J., sesizările şi propunerile beneficiarilor asistenţei şi ale avocaţilor;

d) completează împuternicirile avocaţiale şi le comunică avocaţilor, în timp util, sub semnătură şi cu menţionarea datei şi orei la care le -au fost înmânate;

e) înmânează avocaţilor înscrişi în R.A.J. comunicări cu privire la:

- desemnarea lor,

- programarea pentru plata onorariilor cuvenite,

- perioada de depunere a referatelor confirmate,

- soluţiile date sesizărilor privind prestaţia avocatului;

f) păstrează pe suport de hârtie şi în format electronic evidenţele obligatorii;

g) îndeplinesc orice alte atribuţii, în strâsă legătură cu munca lor, date în sarcina acestora prin prezentul Regulament -cadru sau dispuse de consiliul baroului, decan consilierul coordonator sau conducătorul S.A.J..

Secţiunea V

Condiţiile  commune de acordare

 a  asistenţei  judiciare publică

Art. 23. – În termen de 3 zile de la primirea solicitării scrisă şi motivată a organelor judiciare sau a organului administraţiei publice, decanul sau consilierul coordonator va desemna un avocat, dintre cei înscrişi în R.A.J.,  în vederea asigurării asistenţei judiciare publică, în funcţie de complexitatea cauzei, volumul de muncă, expertiza, specializarea şi gradul de ocupare al avocatului, precum şi  de interesele părţilor.

Art. 24. – (1) Avocatul desemnat se va prezenta la sediul organului judiciar sau al organului administraţiei publice, în timp util, pentru a studia dosarul şi asigurarea apărarii părţii ori subiectului procesual principal.

(2) Avocatul desemnat este  obligat să asigure asistenţă judiciară publică pe tot parcursul unei faze procesuale a cauzei care i-a fost repartizată.

(3) Desemnarea aceluiaşi avocat, în aceeaşi cauză, în următoarea fază procesuală se poate face în mod cu totul excepţional şi numai la cererea beneficiarului de asistenţă judiciară publică.                                                                                                                      

(4) În cazul în care la dosar este depusă împuternicire avocaţială sau, în instanţă, de avocat ales present, din acest moment mandatul avocatului desemnat încetează de drept. În această situaţie, acesta va întocmi referatul pentru decontarea onorariului cuvenit avocatului din fondurile avansate de Ministerului Justiţiei (în continuare referat - formularul nr.7) în care va menţiona şi activităţile prestate până în acest moment.

(5) Şi în cazul în care instanţa dispune conexarea, dacă partea ori  subiectul procesual principal este asistat de avocat ales mandatul avocatului desemnat încetează de drept, iar dacă apărarea este asigurată de un alt avocat desemnat asistenţa judiciară publică va fi acordată în cotinuare de avocatul desemnat primul. 

(6) În ipoteza în care instanţa dispune disjungerea cauzei, avocatul care a asigurat asistenţa judiciră publică până în acel moment are prioritate la desemnarea în cauza disjunsă.

Art. 25. – Decanul sau consilierul coordonator va desemna avocatul substituient la cererea temeinic jusificată şi probată a avocatului desemnat substituit, acesta din urmă neavând calitatea de titular al dreptului de asistenţă judiciară publică.

Art. 26. – În situaţii excepţionale, dacă asigurarea asistenţei judiciare publică implică activităţi desfăşurate pe raza altui barou, avocatul desemnat este obligat să anunţe, în scris, conducerea S.A.J., care, prin decanul baroului, va anunţa, în termen util decanul baroului în a cărui raza teritorială trebuie asigurată asistenţă judiciară publică.

Art. 27. – Avocatul poate refuza desemnarea într-o cauză pentru acordarea asistenţei judiciare publică, numai dacă:

a) pretenţia este vădit nejustificată sau inadmisibilă;

b) atunci când solicitantul a fost decăzut din dreptul de a beneficia de asistenţă judiciară publică.

Secţiunea VI

Dispoziţii  specifice  asistenţei  judiciare publică  facultativă

 şi  asistenţei  extrajudiciare publică

Art. 28. –  (1) Decanul baroului sau consilierul coordonator transmite, odată cu înştiinţarea desemnării (formularul nr. 8) şi încheierea de încuviinţare a cererii de ajutor public judiciar sub forma asistenţei prin avocat.

(2) Decanul baroului, prin S.A.J., are obligaţia să comunice (formularul nr. 9) către beneficiarul ajutorului public judiciar a numelui avocatului desemnat, sediul profesional al acestuia şi datele de contact aflate în evidenţele sale.

Art. 29. –(1) Asistenţa extrajudiciară publică prevăzută la art. 35 din Ordonanţă se soluţionează de S.A.J., pe baza unei cereri al cărei model se aprobă de D.C.A.J. (formularul nr. 10), care va cuprinde menţiuni privind obiectul şi natura solicitării de asistenţă, identitatea, codul numeric personal, domiciliul şi starea materială ale solicitantului şi ale familiei sale, ataşându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia şi ale familiei sale, precum şi dovezi cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată. Cererea va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului (formularul nr.11), în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.                                                  

(2) Dovada stării materiale a solicitantului se face, în principal, cu următoarele documente:

a) adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte veniturile profesionale ale solicitantului şi ale celorlalţi membri ai familiei supuse, potrivit legii, impozitului pe venit, realizate în perioada prevăzută de legislaţia privind ajutorul public judiciar sau sumele încasate cu titlu de pensie, indemnizaţie de şomaj sau asigurări sociale şi altele asemenea, încasate pe aceeaşi perioadă;

b) livretul de familie şi, după caz, certificatele de naştere ale copiilor;

c) certificatul de persoană cu handicap al solicitantului sau al copilului, după caz;

d) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul şi ceilalţi membri ai familiei nu beneficiază de alte venituri suplimentare (formularul nr. 12);

e) declaraţie pe propria răspundere privind situaţia patrimonială a solicitantului şi a familiei sale (formularul nr.12);

f) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul şi/sau celălalt părinte natural ori adoptiv sau, după caz, o altă persoană căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei ori care are copilul în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori a fost numită tutore se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament niciunui organism privat autorizat ori serviciu public autorizat sau unei persoane juridice (formularul nr. 12);

g) dovada eliberată de autorităţile competente privind situaţia bunurilor impozabile ale solicitantului sau, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

h) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistenţă extrajudiciară publică, potrivit legii.

(3) Cererea de acordare a asistenţei extrajudiciare publică se depune la S.A.J. şi se soluţionează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin decizia decanului de admitere (formularul nr. 13) ori de respingere (formularul nr. 14), după caz.

(4) În cazul admiterii cererii de acordare a asistenţei extrajudiciare publică, decizia privind acordarea de asistenţă judiciară va cuprinde următoarele:

a) denumirea actului;

b) denumirea organului emitent;

c)  temeiul legal şi de fapt pentru emiterea deciziei;

d) persoana căreia i se acordă asistenţa extrajudiciară publică;

e)  tipul sau forma asistenţei extrajudiciare acordate;

f) data eliberării, funcţia şi semnătura persoanei care a eliberat actul respectiv.

(5) În temeiul deciziei de acordare a asistenţei extrajudiciare publică, decanul baroului competent desemnează un avocat înscris în R.A.J. al baroului (formularul nr. 22).

(6) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică (formularul nr. 20) solicitantului, de către S.A.J., în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.

(7) Decizia de respingere a cererii de acordare a asistenţei extrajudiciare publică poate fi contestată la consiliul baroului, în termen de 5 zile de la comunicarea (formularul nr. 16) acesteia.

(8) Contestaţiile formulate împotriva deciziei de respingere se soluţionează de consiliul baroului, cu caracter de urgenţă la prima şedinţă a consiliului baroului.

 Art. 30. – (1) Asistenţa extrajudiciară publică se poate acorda prin avocat ales sau

desemnat de S.A.J. şi constă în acordarea de consultaţii, formularea de cereri, petiţii, sesizări, iniţierea altor asemenea demersuri legale, precum şi în reprezentarea în faţa unor autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime.

(2) După posibilităţi, decanul baroului poate aproba acordarea asistenţei extrajudiciare publică de către un avocat ales de persoana căreia i se acordă asistenţă judiciară publică (formularul nr. 17).

(3) În vederea asigurării dreptului beneficiarului de a-şi alege avocatul, S.A.J. va afişa în loc vizibil şi va publica în format electronnic  R.A.J. al baroului.

(4) În acest caz, funcţionarii S.A.J. vor verifica detaliat îndeplinirea condiţiillor legale de admisibilitate a cererii şi vor întocmi un referat scris cu propunerea de admitere/respingere a cererii pe care îl vor înainta spre soluţionare decanului sau consilierul delegat.

 Art. 31. –  (1) Avocatul desemnat de decan să asigure asistenţa extrajudiciară publică în legătură cu un litigiu iminent al părţii ale cărei drepturi pot fi prejudiciate prin întârziere, îşi va limita activitatea la actele care nu suferă amânare şi care întrerup cursul prescripţiei ori stingeriea drepturilor sau al decăderii din drepturi, după care partea va sesiza, de îndată, instanţa în vederea încuviinţării asistenţei extrajudiciare. Se va aprecia inclusiv asupra activităţilor desfăşurate în baza aprobării decanului.

(2) Avocatul care a asigurat asistenţa extrajudiciară publică devine incompatibil cu asigurarea asistenţei judiciare publică pentru acelaşi caz.  

Art. 32. – Persoana căreia i s-a acordat asistenţă judiciară publică şi avocatul desemnat să asigure asistenţa judiciară publică facultativă au obligaţia să încunoştinţeze S.A.J. cu privire îmbunătăţirea situaţiei materiale a beneficiarului asistenţei judiciară publică.

Secţiunea VII

Planificarea  avocaţilor   

Art. 33. – Propunerea de planificare a avocaţilor va fi întocmită de conducătorul S.A.J. pînă la data de 17 din lună, după consultarea consilierilor, care va fi adusă la cunoştinţă prin afişare la avizierul S.A.J.  şi publicare în format electronic.

Art. 34. – (1) Propunerea de planificare poate fi contestată în termen de 3 zile şi se soluţionează de consilierul coordonator, de îndată.

(2) În urma soluţionării contestaţiilor planificarea avocaţilor va fi înaintată spre aprobare decanului, împreună cu contestaţiile soluţionate. După aprobare,  planificarea avocaţilor este definitivă şi se va face publică în condiţiile art. 17, alin. (1) şi (2), pînă la data de 23 din lună.

(3) Toate contestaţiile vor fi înregistrate, listate şi publicate în condiţiile art. 17, alin. (1) şi (2).

Secţiunea VIII

Repartizarea cauzelor

Subsecţiunea

 Principii                                                                         

Art. 35. – (1) Principiul fundamental al repartizării cauzelor îl constituie echitatea distribuirii împuternicirilor prin asigurarea unui echilibru numeric şi valoric, al proceselor şi onorariilor cuvenite avocatului care  acordă asistenţă judiciară publică.

(2) În scopul realizării acestui principiu se au în vedere următoarele criterii:

a) confraternitatea;

b) nediscriminarea;

c) imparţialitatea;

d) echidistanţa.

Art. 36. – (1) Repartizarea cauzelor se face conform planificării periodice a avocaţilor întocmită de S.A.J. în funcţie planificarea transmisă de organul judiciar.

(2) Planificarea avocaţilor şi repartizarea cauzelor se fac în strânsă, deplină şi exclusivă concordanţă cu opţiunile exprimate de avocaţi în cererea de înscriere în R.A.J..

(3) Repartizarea cauzelor se face în funcţie copexitatea acestora raportată la specializarea, expertiza, vechimea în profesie şi gradul de ocupare a avocatului.

(4) În mod cu totul excepţional un avocat poate fi desemnat într-o cauză pentru a cărei natură acesta nu o optat prin cererea de înscriere în R.A.J..

Art. 37. – În vederea asigurării unei repartizări echitabile, consiliul baroului poate stabili un plafon lunar al tuturor onorariilor cuvenite în cauzele repartizate unui  avocat în vederea acordării asistenţei judiciare publice.

Subsecţiunea II

Evidenţa

Art. 38. – (1) S.A.J. va ţine evidenţa planificărilor avocaţilor şi repartizărilor cauzelor după:

-         numele sau denumirea părţii asistate,

-         numele avocatului desemnat în cauză,

-         numărul dosarului,

-         denumirea organului judiciar sau al administraţiei publice atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, pentru a putea fi consultate de orice persoană care este interesată.

(2) Funcţionarii S.A.J. vor întocmi un dosar pentru fiecare avocat  înscris în R.A.J. care va conţine cererea – formularul nr.1 şi  copiile  împuternicirilor pentru cauzele repartizate acestuia.

Art. 39. – Onorariile încasate pentru asigurarea asistenţei judiciare publică sunt informaţii de interes public.

CAPITOLUL  III

Drepturile şi obligaţiile specifice

avocaţilor care asigură asistenţa judiciră publică

Secţiunea I

Drepturile specifice

Art. 40. – (1) Avocaţii înscrişi în R.A.J. au toate drepturile şi obigaţiile prevăzute în Lege şi Statut.

(2) Drepturile specifice avocatului desemnat sunt următoarele:

a) dreptul la un onorariu, onest şi tempestiv, din fondurile Ministerului Justiţiei, stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate, între limitele sumelor prevăzute prin Protocol;

b) dreptul să formuleze plângeri şi contestaţii împotriva actelor şi dispoziţiilor funcţionarilor S.A.J., ale consilierului coordonator şi ale decanului;

c) dreptul să aleagă specialitatea, organul judiciar şi timpul disponibilităţii să acorde asistenţă judiciară publică;

d) dreptul de participare la oricare dintre modulele de formare profesională, cu titlu gratuit şi prioritar;

e) dreptul de accedere la orice informaţie juridică pe suport hâtie şi în format electronic, cu titlu gratuit şi prioritar.

Secţiunea II

Obligaţiilespecifice

Art. 41. – Obligaţiile specifice avocatului desemnat sunt următoarele:

a) obligaţia să preia cauzele repartizate, să le studieze temeinic şi să le susţină cu acelaşi profesionalism dovedit în proriile dosare;

b) obligaţia să participe la cursurile de formare profesională special organizate pentru îmbunătăţirea standardelor de realizare a activităţilor specifice asistenţei judiciare publică;

c) obligaţia să depună anual la S.A.J. o copie a asigurării de mal pracsis încheiate sau  reînnoite, în condiţiile prevăzute în Statut;

d) obligaţia de a se asigura ca mijloacele de comunicare indicate în opţiune să fie în permanentă stare de funcţionare, iar în caz contrar, să notifice de îndată această împrejurare S.A.J., indicând mijloace alternative de contactare;

e) obligaţia să depună concluzii scrise sau note de şedinţă ori de câte ori natura ori dificultatea cauzei impune acest demers;

f) obligaţia comunicării în termen de trei zile de la manifestarea refuzului primirii unei cause, justificarea în scris şi probaţiunea acesteia;                                      

g) obligaţia încunoştinţării de îndată a S.A.J. despre ivirea situaţiilor care necesită declanşarea procedurii de substituire;

h) obligaţia formulării şi susţinerii apărărilor cu demnitate şi condescendenţă în faţa organelor judiciare şi ale adminstraţiei publice, precum şi ale părţilor din proces;

i) obligaţia refuzări, respingerii oricărui gen de recompensă materială, inclusiv cele cu titlu de mijloace pentru acoperirea cheltuielilor.

Secţiunea III

Remunearea  prestaţiei de asistenţă judiciară publică

Art. 42. – (1) Pentru asistenţa  judiciară publică  acordată,  avocatul  desemnat  are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii, complexităţii şi volumului activităţii desfăşurate, între limitele sumelor stabilite prin Protocol.                                     

(2) Prin actul de încuviinţare a asistenţei judiciare publică, organul judiciar stabileşte şi valoarea provizorie a onorariului avocatului.

(3) După acordarea asistenţei judiciare publică, avocatul întocmeşte un referat de decontare pentru avocat ( în continuare referat) cu privire la prestaţia avocaţială efectivă, conform formularului aprobat de D.C.A.J. (formularul nr. 7 sau formularul nr. 21). Referatul este supus confirmării organului judiciar, care, în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii desfăşurate de avocat, precum şi în raport cu durata, tipul şi particularităţile cauzei, poate dispune menţinerea sau majorarea onorariului stabilit iniţial.

(4) În cursul unei luni, referatele confirmate potrivit alin. (3) se centralizează de către avocat (formularul nr. 18) şi se înaintează baroului, în vederea efectuării formalităţilor prevăzute de lege pentru plata onorariilor (formularul nr. 19).

(5) În cazul în care avocatul este sancţionat disciplinar, potrivit art. 86 alin. (1) din Lege, avocatul nu va primi onorariul pentru asistenţa judiciară publică acordată în acel caz.

Art. 43. –  (1) Plata onorariului pentru asistenţa judiciară publică acordată se face lunar prin virament bancar, pe baza documentelor pentru decontare prevăzute la art. 82 alin. (2) din Lege, avizate de consiliul baroului.

(2) Sumele necesare pentru plata onorariilor sau, după caz, a remuneraţiilor pentru asistenţa judiciară publică se virează, lunar, în condiţiile legii, într-un cont distinct, deschis de fiecare barou. Respectarea de către barouri a destinaţiei fondurilor astfel virate face şi obiect al controlului U.N.B.R., în condiţiile stabilite de Statut.

Art. 44. (1) Onorariile pentru asistenţa judiciară publică acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul  Regulament – cadru  se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei, în condiţiile legii.

(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se asigură potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru cheltuielile curente necesare funcţionării serviciilor de asistenţă judiciară din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistenţa judiciară, fiecare barou îşi constituie un fond prin reţinerea a 1% din valoarea acestor sume, aprobate şi efectiv vărsate. Reţinerea procentului de 1% se face la achitarea efectivă a onorariului către avocatul îndreptăţit.

(4) Onorariile pentru asistenţa judiciară publică acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol, la solicitarea organelor administraţiei publice locale, se suportă din fondurile acestor organe, în limitele sumelor stabilite prin protocol încheiat de fiecare barou cu acestea. În lipsa protocolului, sunt aplicabile limitele stabilite prin Protocolul prevăzut la alin. (1).

CAPITOLUL  III

Răspunderea disciplinară

Secţiunea I

Răspunderi 

Art. 45. – (1) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu prestaţia avocaţială şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către avocat, prin care acesta a încălcat dispoziţiile din LegeStatut sau Regulamentul – cadru.                           

(2) Abaterea disciplinară gravă este fata avocatului care cu rea credinţă îşi îndeplineşte necorespunzător sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului Regulament - cadru.

Art. 46. – Constituie abatere disciplinară:

a) Fapta decanului sau a consilierului coordonator  săvârşită cu rea credinţă sau din neglijenţă prin care, în mod repetat, întârzie desemnarea avocaţilor pentru asigurarea asistenţei judiciare publice şi a avut drept consecinţă amânarea cauzei;

b) omisiunea avocatului de a notifica S.A.J. schimbarea datelor de contact (adresa sediului profesional, telefon, fax, e-mail, etc.) la care urmează să fie anunţat pentru desemnarea ca avocat delegat;

c) refuzul nemotivat de a asigura asistenţa judiciară publică;

d) nerespectarea termenului de depunere a referatului de decontare pentru avocat.

Art. 47. – Constituie abatere disciplinară gravă:

a) neîndeplinirea cu rea credinţă ori din neglijenţă a obligaţiei de a notifica S.A.J. şi instanţa competentă cu privire la imposibilitatea de prezentare;

b) asigurarea asistenţei judiciare publică fără desemnarea avocatului prin eliberarea prealabilă a delegaţiei de către S.A.J.;

c) refuzul nemotivat al avocatului de a asigura asistenţa avocaţială pentru care a formulat opţiune;

d) omisiunea avocatului desemnat de a încunoştinţa în termen de cinci zile S.A.J. cu privire la schimbarea temeiurilor care au determinat solicitare de asistenţă judiciară publică.

Secţiunea II

Sancţiuni

Art. 48. – (1) Abaterile disciplinare se sesizează, se constată şi se sancţionează în  conformitate cu prevederile Legii şi ale Statutului, iar consiliul baroului poate dispune, în raport cu gravitatea acestora, radierea din R.A.J. până la pronunţarea unei soluţii de către comisia de disciplină a baroului.

(2) Radierea din registru poate fi dispusă pentru o perioadă de un an, iar dacă se constată săvârşirea consecutivă a trei sau a mai multor abateri de la obligaţiile prevăzute de prezenta lege, radierea se poate dispune pentru o perioadă de până la 3 ani.

(3) Sancţiunile aplicate se fac publice prin afişare la avizierul S.A.J. şi în format electronic pe pagina de internet a baroului.

(4) Abaterile disciplinare săvârşite de funcţionarii S.A.J. se sesizează, constată şi se sancţionează în condiţiile şi după procedura stabilite prin dispoziţiilor Codului muncii.

CAPITOLUL  IV

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 49. U.N.B.R. şi barourile conlucrează cu Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, organele judiciare, precum şi cu cele ale administraţiei publice, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de acordare a asistenţei judiciare publică.

Art. 50. – Consiliile barourilor vor adopta propriile regulamente de organizare şi funcţionare ale serviciilor de asistenţă judiciară, adaptând la condiţiile concrete şi specifice ale fiecărui barou prevederile prezentului Regulament - cadru.

Art. 51. – Prevederile prezentului Regulament - cadru se completează cu dispoziţiile Legii, cu ale Statului şi cu cele ale normelor procesuale.


Cerere de înscriere în Registrul de asistenţă judiciară ( OPŢIUNE )                                 Formularul nr. 1                                    

Nr.______din__________201__

Domnule  Decan ,

Subsemnatul(a) ( nume, iniţiala tatălui, prenume ) domiciliat(ă) în localitatea ______________, str.__________________, nr.___, bl._____, sc.___, et.__, apt.___, judeţul/sectorul_________, avocat(ă) definitiv/stagiar în cadrul Baroului____________ având sediul profesional în localitatea______________, str._______       ______, nr.___, bl.____, sc.____, et.____, apt.____, judeţul/sectorul___________ şi forma de exercitare a profesiei__________________________________  ,  cu dreptul de a pune concluzii la □ judecătorii, □ Tribunalul________________, □ Curtea de Apel__________________, □ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi □ Curtea Constituţională în temeiul art.81, alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, solicit să fiu înscris(ă) în Registrul de asistenţă judiciară al Baroului_________________ şi, respectiv, în Registrul naţional de asistenţă judiciară al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în vederea acordării asistenţei judiciare şi extrajudiciare în următoarele cauze:

a) penale – urmărire □ noapte;

                                    □ sărbători legale;

                                    □ penitenciare;

                                    □ locuri de detenţie;

                   –  instanţe – □ civile;

                                    – □ militare;

b)  □ civile;

c)  □ comerciale;

d)  □ administrative;

e)  □ muncă şi asigurări sociale;

f)   □ refugaţi;

g)  □ azilanţi;

h)  □ protecţia copilului;

i)   □ extrajudiciară;

j)   □ toate.

Totodată, menţionez că mă oblig  să respect în totalitate şi necondiţionat îndatoririle ce îmi revin în legătură cu asigurarea asistenţei judiciare publică astfel cum rezultă din dispoziţiile codului de procedură penală, codului de procedură civilă, Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, Statutului profesiei de avocat şi Regulamentului – cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor.

Solicit să fiu contactat prin______________________.

Data________________201__                                                             Semnatura,                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                      av._____________                                                                                   

D O M N U L U I      D E C A N   al   BAROULUI___________________

Formularul nr. 2

REGISTRUL  NAŢIONAL  de  ASISTENŢĂ  JUDICIARĂ

 – evidenţa registrelor de asistenţă judiciară ale barourilor

nr.

crt.

baroul nume, iniţiala tatălui şi prenume data înscrierii în barou sediul profesional principal şi secundar contact forma de exercitare a profesiei instanţele la care poate pune concluzii
1.              
2.              
3.              

Formularul nr. 3

REGISTRUL de  ASISTENŢĂ  JUDICIARĂ

nr.

crt.

nume, iniţiala tatălui şi prenume data înscrierii în barou sediul profesional principal şi secundar

contact

forma de exercitare a profesiei instanţele la care poate pune concluzii
1.            
2.            
3.            


Decizia Consiliului baroului  de înscriere în (aprobarea) R.A.J.                                          

Formularul nr. 4

CONSILIUL BAROUL ______________

D E C I Z I A nr.____

din data de _____________201__

 CONSILIUL Baroului _________________ ales de Adunarea generală în şedinţa din data de _____________201_ şi validat prin procesul-verbal nr. _____din data de ____________201_,

având în vedere cererea/ile de înscriere în Registrul de asistenţă judiciară nr. _____ din data de ______________2o1__ formulată de d-l./d-na. av. _____( nume, iniţiala, prenume )____ ,

văzând referatul serviciului de asistenţă judiciară întocmit cu ocazia verificării dosarul profesional al d-lui./d-nei. avocat  prin  care se propune înscrierea acestuia (eia), pentru următoarele motive: ________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

  în temeiul art. 56, alin. (2) lit. a) şi k) şi art. 81 alin. (3) lit.__ din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 98 din 07 februarie 2011,

C O N S I L I U L    B AR O U L U I

D E C I D E :

Art. 1. – Se admitecererea/ile nr. ____ / _________201__ de înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară pentru anul 201_, ca temenică şi legală.

Art. 2. – Prezenta decizie poate fi contestată în termen de ___ zile de la comunicare la Consiliul U.N.B.R.

Art. 3. Se însărcinează serviciul de asistenţă judiciară şi serviciul secretariat-administrativ cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei decizii.

D E C A N,

av. __________________

Decizie de respingere a înscrierii în Registrul de asistenţă judiciară           Formularul nr.5

CONSILIUL BAROUL ______________

D E C I Z I A nr.____

din data de _____________201__

 CONSILIUL Baroului _________________ ales de Adunarea generală în şedinţa din data de _____________2011 şi validat prin procesul-verbal nr. _____din data de ____________2011,

având în vedere cererea de înscriere în Registrul de asistenţă judiciară nr. _____ din data de ______________2o1__ formulată de d-l./d-na. av. _____( nume, iniţiala, prenume )____ ,

văzând referatul serviciului de asistenţă judiciară întocmit cu ocazia verificării dosarul profesional al d-lui./d-nei. avocat  prin  care se propune respingerea cererii acestuia (eia), pentru următoarele motive: ___________________     

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

  în temeiul art. 56, alin. (2) lit. a) şi k) şi art. 81 alin. (4) lit.__ din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 98 din 07 februarie 2011,

C O N S I L I U L    B AR O U L U I

D E C I D E :

Art. 1.Se respingecererea de înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară nr. ____ / _________201__, ca neîntemeiată şi nelegală.

Art. 2. – Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul U.N.B.R.

Art. 3. – Se însărcinează serviciul de asistenţă judiciară şi serviciul secretariat-administrativ cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei decizii.

D E C A N,

av. __________________

Decizie de radiere din Registrul de asistenţă judiciară                                Formularul nr. 6

CONSILIUL BAROUL ______________

D E C I Z I A nr.____

din data de _____________201__

 CONSILIUL Baroului _________________ ales de Adunarea generală în şedinţa din data de _____________2011 şi validat prin procesul-verbal nr. _____din data de ____________2011,

având în sesizarea nr. _____ din data de ______________2o1__ formulată de d-l./d-na. _____( nume, iniţiala, prenume )____ , privitoare la fapta săvârşite de d-l./ d-na. av. ______________________ , constând în _________________________________ ,

văzând referatul serviciului de asistenţă judiciară întocmit cu ocazia verificării dosarul profesional al d-lui./d-nei. avocat  prin  care se propune radierea acestuia (eia) din Registrul de asistenţă judiciară, pentru următoarele motive:      

_________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

  în temeiul art. 56, alin. (2) lit. a) şi k) şi art. 81 alin. (4) lit.__ şi alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 98 din 07 februarie 2011,

C O N S I L I U L    B AR O U L U I

D E C I D E :

Art. 1. – Se radiază din Registrul de asistenţă judiciară d-l./d-na av. ________________________ , înscris la poziţia nr, ___ , pe o perioadă de ______ , începând cu data de ___________ 201__ .

Art. 2. – Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 15 zile, de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R.

Art. 3. – Se însărcinează serviciul de asistenţă judiciară, serviciul resurse umane şi serviciul secretariat-administrativ cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei decizii.

D E C A N,

av. __________________

BAROUL  _____________                                                                          

Formularul nr.7

Avocat ____________________

Forma de exercitare a profesiei___________________________

R  E  F  E  R  A  T

pentru decontarea onorariului cuvenit avocatului

 din fondurile avansate de Ministerului Justiţiei

1. Delegaţia nr.________din data de ___________ 201__;

2. Numele şi prenumele părţilor asistate ________________________________________ ___________________________________ ;

3. Denumirea organului judiciar _______________________________________________ ;

4. Dosar nr. _____/____/____ ;

5. Obiectul cauzei ______________________________________________________ ;

6. Data prezenţelor______________________________________________________;

7. Hotărâre nr._______din data de____________ 201__ ;

8. Rezultatul asistenţei acordate_____________________________________________

_________________________________________________________________ ;

9. Onorariul cuvenit avocatului( propus de s.a.j. şi confirmat de organul judiciar)________________________________ ;

10. Numărul părţilor asistate____________________________________________ .

                                                                                                                                                                                

     Data______________ 201__                                     Semnătura avocatului desemnat,

               Organul judiciar,                                               Serviciul de asistenţă judiciară,

Confirmăm exactitatea menţiunilor                           Confirmăm exactitatea menţiunilor

  din cuprinsul prezentului referat.                               din cuprinsul prezentului referat.                                

        (nume, prenume, calitatea,                                              (nume, prenume, calitatea,

           semnătura şi ştampila )                                                    semnătura şi ştampila )

BAROUL________________                                                                       


Formularul nr.8

Serviciul de asistenţă judiciară

Nr. _____din _________201__

                                                      Î N Ş T I I N Ţ A R E

Stimate domnule/Stimată doamnă

av._________________________

                                          

Prin prezenta vă aducem la cunoştiinţă că,în temeiul art. 72, alin. (2) din Legea nr. 51/1995, republicată , aţi fost desemnat să asiguraţi asistenţa judiciară a d-lui./d-nei.___________________________în baza încheierii de şedinţă din data de____________201__  emisă în dosarul nr. ____/___/201_ al_______________pe care o anexăm împreună cu împuternicirea avocaţială nr.___________din data de__________201__ .

Succes !

Serviciul de asistenţă judiciară,

Data__________201__                                                       av._______

                                                                                              (semnatura )

BAROUL _________________                                                                   


Formularul nr. 9

Serviciul de asistenţă judiciară                                      Nr._____/ _________201__

                                                        C O M U N I C A R E

                                              Stimată doamnă/Stimate domnule

                                              ___________________________

                                              Adresa______________________

                         Prin prezenta vă aducem la cunoştiinţă  că, în temeiul art. 72, alin. ( 2 ), teza a II-a din Legea nr.51/1995, republicată, a fost desemnat(ă) d-l./d-na. av.____________________ să vă reprezionte şi să vă susţină drepturile şi interesele în cauza  dvs. nr.__________/201__ al (organul judiciar) ______________________ şivă transmitem copia împuternicirii avocaţiale emise.

                        D-l./d-na. avocat(ă) poate fi contactat(ă) prin _________________, între orele 17 şi 21, în zilele lucrătoare .

                                  

                                  D E C A N ,                        

                          av._______________                                 

Serviciul de asistenţă judiciară ,


Cerere de acordare a asistenţei extrajudiciare                                                                Formularul nr.10

Nr. ____din _________201__

Domnule Decan ,

Subsemnatul(a)____________________, domiciliat(ă)___________________în localitatea__________, str.______________, nr.____, bloc_____,sc.___,et.___, apt.____, judeţul/sectorul_________, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria_____________ nr.____________ emis(ă) de Poliţia______________la data de ______________şi având C.N.P.____________________, în temeiul art.35 din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.193/21.10.2008 coroborat cu dispozitiile art.74, alin. ( 1 ) şi alin. ( 2 ) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, vă rog ca prin decizia ce o veţi emite să-mi admiteţi prezenta

CERERE  DE  ACORDARE  A  ASISTENŢEI  EXTRAJUDICIARE

şi să desemnaţi un avocat dintre cei înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară care să mă consilieze, să redacteze, să mă apere şi/sau reprezinte în faţa __________________ pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime privind ( obiectul şi natura solicitării).

În sprijinul cererii mele depun următoarele acte doveditoare ale stării materiale personale şi a familiei mele :

1. certificat fiscal;

2. adeverinţă salariu;

3. talon pensie;

4. acte stare civilă;

5. certificat de persoană cu handicap;

6. alte acte din care să rezulte că venitul mediu net lunar pe membru de familie se situează sub nivelul de 500/800 lei.

Ataşez cererii mele şi declaraţia pe proprie răspundere în sensul că NU AM / AM MAI beneficiat de ajutor public judiciar în ultimele 12 luni, în forma_________________________în dosarul nr._______/______/_________ al instanţei _____________________________în cuantum de _________________de lei.

Pentru orice relatii suplimentare pot fi contactat(ă) prin_________________.         

Data_____________                       

                                                                                          Semnatura,

             

 D O M N U L U I     D E C A N   al   BAROULUI _______________ 

Decaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului de asistenţă extrajudiciară             Formularul nr.11

Nr. ____din _________201__

                                                            D E C L A R A Ţ I E

                                                     

                        Subsemnatul(a) _________________________, domiciliat(ă) în localitatea _________ , str. _____________ , nr. ___ , bloc ____ , sc. __ , et. __ , apt. ___ , judeţul/sectorul, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ___ nr. ______ emis(ă) de Poliţia ______________ la data de ___________ , având C.N.P. ____________ şi născut(ă) la data de ___________ în localitatea _____________ , în temeiul art. 74, alin. ( 1 ), fraza a II-a din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

D E C L A R    P E    P R O P R I E    R Ă S P U N D E R E

că NU  AM / AM  MAI  beneficiat de ajutor public judiciar în ultimele 12 luni, în forma_____________________ în dosarul nr.____/___/201__ al instanţei ______________ în cuantum de _________lei  şi că informaţiile oferite sunt adevărate şi complete, asumându-mi obligaţia să declar de îndată, autorităţii competente să soluţioneze cererea, orice schimbări survenite în situaţia mea financiară .

                         Cunosc prevederile art.17, alin. (2) din O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.193/21.10.2008 .

                    Data __________201__

                                                                                                             Semnatura ,

Decaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului de asistenţă extrajudiciară             Formularul nr.12

                                                  Nr._______/________201_     

D E C L A R A Ţ I E                                                    

                       

Subsemnatul(a) _________________________, domiciliat(ă) în localitatea _________ , str. _____________ , nr. ___ , bloc ____ , sc. __ , et. __ , apt. ___ , judeţul/sectorul, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ___ nr. ______ emis(ă) de Poliţia ______________ la data de ___________ , având C.N.P. ____________ şi născut(ă) la data de ___________ în localitatea _____________ , în temeiul art. 74, alin. ( 2 ), lit. d), e) şi f) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

D E C L A R    P E    P R O P R I E    R Ă S P U N D E R E

că atât eu, cât şi ceilalţi membri ai familiei mele (în sensul art.5 din O.U.G. nr. 51/2008) NU beneficiem de alte venituri suplimentare  şi că informaţiile oferite sunt reale şi complete, asumându-mi obligaţia să declar de îndată, autorităţii competente să soluţioneze cererea, orice schimbări survenite în situaţia financiar-materială a mea şi a familiei mele .

                         Cunosc prevederile art. 5 şi art.17, alin. (2)1 din O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.193/21.10.2008 .

                    Data __________201__

                                                                                                             Semnatura ,

_________________________________________________________________

1Art. 5 – (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege soţul/soţia, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.

(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se consideră membru al familiei  şi persoana care are domiciliul ori reşedinţa comună şi gospodăreşte împreună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă ai acesteia în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.

Art. 17 – (2) Dacă instanţa constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credinţă prin ascunderea adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar la restituirea cu titlu de despăgubiri a sumelor de care a fost scutit, precum şi la o amendă în cuantum de până la 5 ori suma pentru care a obţinut nejustificat scutirea.

Decizie de admitera cererii de asistenţă extrajudiciară                                                 Formularul nr. 13

BAROULUI________________

Decizia nr._____

din data de ___________201__

Decanul Baroului___________________d-l./d-na av. __________________  ales în Adunarea generală din data de______________ şi validat prin procesul verbal nr._________ din data de____________201__ ,

având în vedere cererea de acordarea asistenţei extrajudiciare nr. _____din data de __________201__, formulată de d-l./d-na.______________________,

verificând actele doveditoare privind starea materială a solicitantului şi a familiei acestuia din care rezulta că venitul mediu net lunar pe membru de familie se situează sub nivelul de 500/800 lei, constată că cererea este îndreptaţită şi urmează să fie admisă,

în temeiul art.74, alin. ( 3 ) şi alin. ( 4 ) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi art.35 din  O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.193/21.10.2008,

D  E  C  I  D  E :

Art.1. – Se admite cererea d-lui./d-nei.__________________________de acordare a asistenţei extrajudiciare constând în ( consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare) în faţa ______________ ______________pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime privind ( obiectul şi natura solicitării ).

     

Art.2. – Se desemnează d-l./d-na. av._______________________să asigure asistenţă extrajudiciară d-lui./d-nei. în conditiile art.1 din prezenta decizie.

Art.3. – Prezenta decizie  se va comunica beneficiarului ajutorului public judiciar în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează serviciciul de asistenţă judiciară, serviciul administrativ, serviciul cotabilitate şi avocatul desemnat.

D  E  C  A  N ,

av. ________________

Decizie de respingerea cererii de asistenţă extrajudiciară                                             Formularul nr. 14

BAROULUI_____________

Decizia nr. ______

din data de ________ 201__

              Decanul Baroului _________________ d-l./d-na.______________________ales în Adunarea generală din data de ________ 2o1__ şi validat prin procesul verbal nr. _____ din data  de ______ 201__ ,

             

având în vedere cererea de acordarea asistenţei extrajudiciare nr. ____ din data de ________201__ formulată de d-l./d-na.__________________________ ,

verificând actele doveditoare privind starea materială a solicitantului ( ei ) şi a familiei sale din care rezulta că nu se încadrează  în prevederile art.6, art.8 şi art.35 din O.U.G. nr.51/2008 şi art.74 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, pentru următoarele motive:_________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________, constată că cererea este neîntemeiată şi urmează să fie respinsă,

în temeiul art.74, alin. ( 3 ) şi alin. ( 8 ) din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi art. 35 din O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.193/21.10.2008,

                                                      D E C I D E :

Art. 1. –  Se respinge cererea de acordarea asistentei extrajudiciare formulată de d-l./d-na.______________________, ca netemeinică şi nelegală .

                       

Art. 2. – Prezenta decizie poate fi contestată la consiliul baroului în termen de 5 zile de la comunicare .

                        

Art. 3. – Decizia se va comunica solicitantului asistenţei extrajudiciare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia .

                        

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplnire a prezentei decizii se însărcinează serviciul de asistenţă judiciară şi serviciul administrativ .

                                                             D E C A N ,

                                                  av.__________________

BAROUL _________________                                                                 


Formularul nr. 15

Serviciul de asistenţă judiciară                                      Nr._____/ _________201__

                                                        C O M U N I C A R E

                                              Stimată doamnă/Stimate domnule

                                              ___________________________

                                              Adresa______________________

                         Prin prezenta vă aducem la cunoştiinţă  că, în temeiul art. 74, alin. ( 7 ) din Legea nr.51/1995, republicată, că a fost emisă decizia nr._____din data de __________201__ prin care s-a admis cererea dvs. nr._____/_________201__ şi a fost desemnat (ă) d-l./d-na. av.____________________ să vă susţină drepturile şi interesele în cauza  dvs. nr.__________/201__ a (autoritatea) ______________________şi pe care o ataşăm în original .

                        D-l./d-na. avocat(ă) poate fi contactat(ă) prin _________________, între orele 17 si 21, în zilele lucrătoare .

                                    D E C A N ,

                            av._______________                                

Sersiciul de asistenţă judiciară ,

__________________________________________________________________________

BAROUL_______________                                                                      


Formularul nr. 16

Serviciul de asistenţă judiciară

Nr._____/_________201__

                                                         

                                                          C O M U N I C A R E

                                                  Stimată doamnă/Stimate domnule

                                                  ___________________________

                                                  Adresa______________________

Prin prezenta vă aducem la cunoştiinţă că, în temeiul art. 74, alin. (  7 ) şi alin. ( 8 ) din Legea nr.51/1995, republicată, a fost emisă decizia nr._______din data de ________201__ prin care s-arespins cererea dvs. nr.____/__________201__ , pentru motivele arătate în cuprinsul acesteia şi pe care o ataşăm în original .

În situaţia în care soluţia noastră vă nemultumeşte, vă puteţi îndrepta cu contestaţie în termen de 5 zile de la primirea prezentei, la Consiliul baroului, eventual prezentând şi alte probe.

                                           

                                       D E C A N ,   

                                      

                             av. _________________                      

  

Serviciul de asistenţă judiciară ,   


Cerere pentru solicitarea unui avocat ales

Formularul nr.17

Nr. ____din __________201__

Domnule  decan ,

Subsemnatul(a)_____________________, domiciliat(ă) în localitatea______, str.___________, nr. ___ , bl. ___ , sc. __ , et. __ , apt. __ , judeţul/sectorul __________ , identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ___ nr. _________ emis de Poliţia _____________ la data de _____ , având C.N.P. _____________ şi născut(ă) la data de ___________ în localitatea ___________ , în temeiul art. 72, alin. (2), fraza a III-a sau art.74, alin. (6) din Legea nr.51/1995  pentru  organizarea   şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,  coroborat cu art.6, lit. a) din O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă aprobată cu cu modificări şi completări prin Legea nr.193/21.10.2008, vă rog să desemnaţi pe d-l./d-na. av.______________________ să mă consilieze, susţină şi/sau reprezinte, apere drepturile şi interesele în dosarul / cauza nr.________/______201__ (instanţa/autoritatea ) pentru care mi-a fost acordat ajutor public judiciar în forma asistenţă prin avocat, după cum rezultă din dispoziţiile încheierii de şedinţă din data de _________201__ ori deciziei decanului nr. _____ din data de ____________201__ .

 data ____________201__                                                   Semnaturabeneficiarului ,

                            

                                     SUNT DE  ACORD

                                   ( semnătura avocatului )

                     av.____________________________

DOMNULUI   DECAN  al  BAROULUI ______________

       


Formularul nr. 18                                                                                               

BAROUL________________  

Serviciul de asistenţă judiciară                                  Nr._____din ________ 201__

FORMURAR  de  DECONTARE

pentru avocat

Subsemnatul (a) ______________________ , avocat(ă) definitiv/stagiar în cadrul Baroului_______________ , în luna_____201__ am  fost planificat(ă)/desemnat(ă)  să asigur asistenţa judiciară în zilele de__________la următoarele organe judiciare /autorităţi_________________într-un număr total de_____cauze, dintre care au fost soluţionate un numar de ____ dosare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 82, alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr.51/1995, republicată şi art.9, alin. (1) din Protocolul M.J. – U.N.B.R. nr.113.928/1693/2008 înaintez un numar de _____ referate pentru justificarea sumei de _______ de  lei, reprezentând cuantumul total al onorariilor cuvenite pe luna _________201__ cu solicitarea să fie decontată  în termenlegal.  

Precizez că, dupa natura cauzelor, suma pretinsă se structureză astfel: asistenţă judiciară în materie penală – nr._____referate, în sumă de _________ de lei ,în materie civilă –  nr. _____ referate, în sumă de _______ de lei şi asistenţă extrajudiciară                                                                    – nr. ______ referate, în sumă de __________ de lei, rezultând un total de ___ referate în valoare totală de ________ de lei.

                Cu multumiri !

Data:                                                                                                  Semnătura avocatului,

       Serviciul de asistenţă judiciară,                Compartimentul financiar – contabil,


Formular de decontare pentru compartimentul financiar-contabil                             Formularul nr. 19                                                   

             

                   A p r  o b a t                                                                 

de Consiliului  Baroului_______________                                Se aprobă/Nu se aprobă

în şedinţa din data de____________ 201__                                                                                                                                                    

                                                                                                             D E C A N                                           

av. __________________

FORMULAR  de DECONTARE

pentru compartimentul financiar-contabil

Pentru asistenţa judiciară publică acordată în cursul lunii _______ de avocaţii desemnaţi prin deciziile decanului baroului la solicitările organelor judiciare şi ale administraşiei publice, aceştia au dreptul la onorariile prevăzute în referatele anexate, care au fost stabilite în limitele prevăzute prin Protocolul încheiat între Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Ministerul Justiţiei înregistrat sub nr.113928/1693  din 01 decembrie 2008, potrvit naturii, complexitatii şi volumului activităţii desfăşurate în cauzele respective.

În concluzie, vă solicităm ca în conformitate cu dispozitiile art. 82, alin. (3) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, să dispuneţi supunerea spre aprobare Consiliului baroului decontarea sumei de_____________ de lei, reprezentând cuantumul total al onorariilor cuvenite avocaţilor care au acordat asistenţă judiciară publică în cursul lunii___________201__.

Compartimentul financiar – contabil,                 Serviciul de asistenţă judiciară,           

BAROUL________________                                                                     


Formularul nr. 20

Serviciul de asistenţă judiciară                                                 Nr._____/___________201__

C O M U N I C A R E

Stimată doamnă/Stimate domnule

_________________________________                

Adresa :loc.______________________ ,                                                                                               str.____________________ , nr.______ ,                                                                                               bloc_____ , sc. ___ , et.___ , apt. _____ ,                                                                       judeţul/sectorul___________________ . 

Prin prezenta, vă aducem la cunoştiinţă că, în temeiul art. 72, alin. (2), fraza a II-a din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, d-l./d-na. av._______________________ a fost desemnat(ă) să vă consilieze, apere, susţină şi/sau reprezinte drepturile şi interesele legitime pe care le aveţi în dosarul nr.____/___/201__ la (organul judiciar ori extrajudiciar) ___________________ , în calitate de beneficiar al ajutorului public judiciar în forma asistenţă prin avocat,  acodat de aceasta prin dispoziţiile încheierii de şedinţă din data de_________201__ .

D-l. / d-na. avocat(ă) poate fi contactat(ă) prin_____________________, între orele 17 şi 21, în zilele lucrătoare .

D E C A N ,

av.___________________

Serviciul de asistenţă judiciară

BAROUL___________                                                                               

Formularul nr. 21

                                                                                 

      A p r  o b a t                                                              Avocat ____________________

                                                                                 Forma de exercitare a profesiei                în şedinţa din data de                                              __________________________                                                                ____________ 201__                                                                                                                                                   

a Consiliului  Baroului_____________

R  E  F  E  R  A  T

pentru plata onorariului cuvenit în cauzele de asistenţă

EXTRAJUDICIARĂ  PUBLICĂ

1.Delegaţia nr.________din data de ___________ 201__;

2. Numele şi prenumele beneficiarului ______________________________________ ;

3.Autoritatea centrală/locală______________________________________________ ;

4.Nr. de înregitrare la autoritatea centrală/locală______ din data de___________201__ ;

5.Obiectul solicitării_____________________________________________________;

6.Data prezenţelor______________________________________________________ ;

7.Decizia decanului de desemnarea nr._______din data de____________ 201__ ;

8.Rezultatul asistenţei acordate ____________________________________________

_________________________________________________________________ ;

9.Onorariul cuvenit avocatului (propus de s.a.j.) ______________________________ ;

10.Numărul beneficiarilor asistaţi__________________________________________ .

                                                                                                                                                                                 

     Data______________ 201__                                 Semnătura avocatului desemnat

       Autoritatea centrală/locală                                      Serviciul de asistenţă judiciară

Confirmăm exactitatea menţiunilor                           Confirmăm exactitatea menţiunilor

  din cuprinsul prezentului referat.                               din cuprinsul prezentului referat.                                

        (nume, prenume, calitatea,                                              (nume, prenume, calitatea,

           semnătura şi ştampila )                                                    semnătura şi ştampila )

BAROUL_________________                                                                   

Formularul nr. 22

Serviciul de asistenţă judiciară

Nr. _____din _________201__

                                                                Î N Ş T I I N Ţ A R E

                                                          Stimate domnule/stimată doamnă

                                                          av.________________________

Prin prezenta vă aducem la cunoştiinţă că în temeiul art. 74,  alin. (5) din Legea nr.51/1995, republicată, aţi fost desemnat să asiguraţi asistenţa  extrajudiciară publică a  d-lui./d-nei.______________________ prin Decizia Decanului nr._______din data de ___________201__ pe care o anexăm împreună cu împuternicirea avocaţială nr._____din data de __________  201__ .

Succes !

               Data __________ 201__                                                         ( semnatura )

 av._______________ 

Universul Juridic

25 Mai 2020

Portal juridic

Editura Becks

25 Mai 2020

 • Agenda Juristului 2018
  <ul><li><strong>Din Cuprins:</strong></li></ul><p><strong>Date de contact (adresă, numere de telefon, fax, e-mail și website), ordonate alfabetic, pentru:</strong></p><p>- Instituții publice<br />- Consiliul Superior al Magistraturii<br />- &Icirc;nalta Curte de Casație și Justiție<br />- Curți de Apel<br />- Tribunale<br />- Judecătorii<br />- Ministerul Public<br />- Uniunea Național
 • Infractiuni de coruptie si de serviciu
  <strong>Despre lucrare</strong><br /><br />Această lucrare prezintă o analiză completă a infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, încercând să surprindă modificările aduse în această materie şi prezentând delicatele probleme doctrinare şi de jurisprudenţă.<br /><br /><strong>Cuvintele autorilor despre lucrare:</strong><br /><br />Problematica incriminării corupţiei şi a faptelor care aduc atingere activităţii de serviciu nu este nouă,
 • Drept procesual civil. Partea speciala (editia 8)
  <p><strong>Despre lucrare</strong><br />Intrarea &icirc;n vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, la data de 15 februarie 2013, alături de modificările substanțiale aduse de legiuitor prin Legea nr. 138/2014 au determinat analizarea instituţiilor corespunzătoare Părţii speciale a Dreptului procesual civil, dintr-o perspectivă nouă. <br /><em>Partea specială</em> urmăreşte să explice optica legiuitorului privitoare la desfăşura