•  

  Telefon

  (+40) 0253-211.749

 •  

  Deschis

  Luni - Vineri 08.00 - 16.00

Hotărâri U.N.B.R.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR, BUCUREŞTI, 25-26 martie 2016

 

 

REZOLUȚIA

CONGRESULUI AVOCAȚILOR

privind proiectul „Avocatura 2025”

 

Având în vedere:

 • necesitatea profesiei de avocat de a răspunde permanent unor nevoi din ce în ce mai diversificate în raport de solicitările clientului, dar și imperativul păstrării identității avocatului în contextul profesional actual;

 • tendințele de dezvoltare multidisciplinară a serviciilor juridice și conexe pentru a oferi clienților soluții integrate;

 • încercările de extindere a activității non-avocaților prin calificarea în profesii conexe profesiei de avocat și crearea premiselor unei reprezentări non-avocațiale în fata instanței de judecată, ce ar putea determina o creștere a numărului serviciilor juridice prestate cu o concurență mai acerbă în sectorul juridic și prețuri mai mici compensate, de natură să creeze riscul unei calități mai slabe a serviciilor prestate generatoare la rândul său de costuri procedurale mai ridicate suportate în final de către clienți;

 • multiplele provocări și transformări cu care este confruntată profesia de avocat, dar și contextul european al constituirii unui grup de lucru consultativ la nivelul Consiliului Barourilor Europene (C.C.B.E.) cu privire la cele de mai sus,

prin Hotărarea Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) a fost demarat proiectul „Avocatura 2025” și s-a constituit un grup de lucru consultativ, pe lângă Consiliul U.N.B.R., format din cei mai tineri consilieri ai fiecărui barou, care să participe la realizarea acestui proiect.

Avocatura 2025” are ca obiectiv o analiza multidisciplinară a situației actuale a profesiei de avocat în Romania în contextul agresiunilor permanente asupra acesteia și o proiecție pentru viitor a vectorilor de acțiune pentru reașezarea profesiei în poziția naturală de actor fundamental în realizarea actului de justiție.

În acest scop, cu concursul barourilor componente ale U.N.B.R., cu sprijinul decanilor și consiliilor barourilor,

în temeiul art. 64 din Legea 51/1995 republicată privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 83 din Statutul profesiei de avocat,

Congresul Avocaților 2016 adoptă prezenta

REZOLUȚIE

prin care se stabilesc următoarele:

 1. Permanentizarea Grupului de lucru consultativ pentru implementarea Proiectului „Avocatura 2025” prin stabilirea unor întâlniri periodice.

 2. Realizarea unor cercetări profesionale interdisciplinare, prin conlucrarea cu specialiști din diverse domenii, în scopul identificării direcțiilor de dezvoltare ale profesiei de avocat, a masurilor instituționale și normative care se impun în raport de aceste direcții, cu asigurarea suportului logistic și financiar necesar.

Adoptată de Congresul avocaților azi, 26 martie 2016, la București

 

 

 

 UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 

 CONGRESUL AVOCAŢILOR, BUCUREŞTI, 25-26 martie 2016

 

APELUL

 

CONGRESULUI AVOCAȚILOR

 

către Parlamentul României și Guvernul României privind asigurarea dreptului Corpului de avocați de a fi consultat în orice procedură legislativă și orice inițiativă a

 

Guvernului sau a parlamentarilor care ar cuprinde reglementări care au legătură cu rolul avocatului în statul de drept

 

Pentru sprijinirea perfecționării sistemului normativ privitor la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor persoanelor,

Având în vedere recunoașterea la scară internațională și națională a rolului fundamental al avocatului în înfăptuirea statului de drept, precum și caracterul de interes public al profesiei de avocat, decurgând din integrarea acesteia și în sistemul judiciar, ca profesie conexă celei de magistrat,

În contextul în care Curtea Constituțională a României a constatat frecvent că în Codul de procedură penală există numeroase dispoziții care încalcă dreptul la un proces echitabil în componentele sale privind contradictorialitatea, oralitatea și egalitatea armelor, cu consecința încălcării dreptului fundamental la apărare,

În condițiile constatării neconstituționalității dispozițiilor din Codul de procedură civilă, inclusiv a celor referitoare la obligativitatea reprezentării prin avocat în recurs și în alte căi extraordinare de atac sub motivația că, deși reglementările sunt legitime și au fost adoptate în scopul bunei funcționări a justiției, lipsa unor măsuri financiare corespunzătoare din domeniul ajutorului public judiciar nu asigură aplicarea corectă a legii,

În condițiile în care modificările legislative care sunt preconizate a fi adoptate, mai ales în legătură cu Noile Coduri, sunt pregătite cu excluderea participării Corpului avocaților, deși realitatea demonstrează cu puterea faptelor de netăgăduit că este imperios necesară consultarea Corpului avocaților în orice procedură legislativă ce are legătură cu rolul avocatului în statul de drept, astfel cum acesta este reglementat de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 64 din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,

 

Congresul avocaților 2016

adoptă prezentul

A P E L

adresat Senatului României, Camerei Deputaților și Guvernului României

cărora le adresează rugămintea să inițieze și să susțină orice demers cu caracter normativ prin care să se consacre legal obligativitatea solicitării, elaborării și prezentării de către Corpul Avocaților din România, prin U.N.B.R., a unui punct de vedere, a unui raport sau a unui aviz consultativ pentru dezbaterea și adoptarea oricărui proiect de act normativ care cuprinde reglementări din domeniul justiției, ori al administrației locale.

Adoptat de Congresul avocaților azi, 26 martie 2016, la București

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR, BUCUREŞTI, 25-26 martie 2016

APELUL

CONGRESULUI AVOCAȚILOR

privind asigurarea dreptului avocaților la normarea timpului de lucru și a asigurării efectivității dreptului la apărare, a dreptului la un proces echitabil prin modalitățile de organizare a activității judiciare

Având în vedere :

1. Necesitatea punerii în aplicare a recomandării C.C.J.E. din cadrul Avizului 16 (2013) în ceea ce privește stabilirea termenelor de procedură, prin dezvoltarea unor audieri planificate pentru a facilita, în interesul părților, o cooperare efectivă între judecători și avocați;

2. Art. 6.3. din Convenția Europeană a Drepturilor Omului care prevede că orice acuzat are dreptul să dispună de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale și jurisprudența relevantă a Curții Europene din cauza Makhfi c. Franței, în care s-a reținut că nu au fost îndeplinite exigențele unui proces echitabil, în special acelea privind dreptul la apărare și dreptul la egalitatea de arme, întrucât „este esențial ca nu doar acuzatul, ci și apărătorul său, să asiste la audieri, să răspundă la întrebări și să pledeze fără a fi într-o stare avansată de oboseală. De asemenea, este crucial ca judecătorii și jurații să beneficieze de întreaga lor capacitate de concentrare și de atenție pentru a putea urmări dezbaterile și judeca limpede.”

3. Necesitatea punerii în aplicare a dispozițiilor art. 215 teza a II-a din Codul de procedură civilă care prevăd că lista cu procesele va cuprinde intervale orare orientative fixate pentru strigarea cauzelor și neluarea până în prezent a unor măsuri concrete de punere în aplicare a acestuia la nivelul instanțelor și la nivel normativ de către Consiliul Superior al Magistraturii prin Regulamentul de ordine interioară al instanțelor;

4. Necesitatea asigurării previzibilității orei de desfășurare a proceselor, pentru organizarea mai eficientă a agendei zilnice a avocaților și pentru a asigura prezența acestora atunci când sunt programate mai multe liste de ședință concomitent la mai multe săli, cu citarea tuturor participanților la aceiași oră;

5. Suprasolicitarea fizică și psihică a avocaților nevoiți să aștepte durate prelungite de timp nenormat în sediile instanțelor, datorită imprevizibilității orei de desfășurare a proceselor, aspect care este de natură să afecteze calitatea prestației avocațiale și, astfel, să fie încălcat dreptul la apărare efectivă al justițiabilului;

6. Necesitatea respectării dreptului la muncă al avocatului, a cărui specificitate constă în prezența uneori în fața mai multor instanțe, săli de judecată, deplasări între instanțe în același interval orar, care implică un efort considerabil de organizare și programare a prezenței acestora în toate situațiile;

7. Necesitatea asigurării efectivității dreptului la apărare, care are ca premisă, de cele mai multe ori, alegerea de către justițiabil a unui avocat în considerarea persoanei acestuia, situație care exclude substituirea avocatului, fără acordul prealabil al clientului și în timp util;

8. Realitatea și specificitatea muncii avocaților de a-și continua timpul de lucru zilnic după terminarea activității de instanță sau parchet, la cabinetele proprii pentru pregătirea dosarelor, activitățile specifice de consultații, documentare, redactare etc. cu mult peste o durată normată și normală a timpului de lucru zilnic;

9. Necesitatea respectării timpului de muncă normal al avocatului ținând cont că există o indirectă dependență de activitatea și organizarea instanțelor și parchetelor;

10. Regulile minimale privind timpul de lucru, pauzele, cerințe generale minime de securitate și de sănătate pentru organizarea timpului de lucru prevăzute de Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, incidente cel puțin în cazul avocaților care prestează activități în Serviciul de Asistență Judiciară;

11. Necesitatea aplicării în procedurile judiciare penale în care participă avocații a Recomandărilor Organizației Internaționale a Muncii privind organizarea timpului de lucru, inclusiv cele referitoare la munca de noapte, care pornesc de la următoarele premise:

 • organismul uman este mai sensibil noaptea la perturbațiile de mediu și la anumite forme solicitante de organizare a muncii și perioadele lungi de muncă de noapte pot afecta sănătatea și pot periclita securitatea la locul de muncă;

 • este necesară limitarea duratei muncii de noapte, inclusiv orele suplimentare;

 • modalitățile de muncă specifice pot avea efecte dăunătoare asupra securității și sănătății celor ce muncesc; organizarea muncii după un anumit ritm trebuie să ia în considerare principiul general al adaptării muncii fiecărei persoane;

 • nivelul de protecție în materie de securitate și sănătate în muncă trebuie să fie sporit în cazul muncii nocturne,

Congresul avocaților 2015, în temeiul art. 64 din Legea 51/1995 republicată privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 83 din Statutul profesiei de avocat, adoptă prezentul

 

A P E L

 

 1. Congresul avocaților solicită Guvernului României, Ministerului Public, Consiliului Superior al Magistraturii și tuturor magistraților să respecte drepturile fundamentale ale justițiabililor la apărare și la un proces echitabil precum și drepturile avocaților sub aspectele mai sus enunțate.

 1. Congresul avocaților solicită Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare să urmărească, potrivit legii, luarea măsurilor necesare de organizare și funcționare a instanțelor și parchetelor în concordanță cu cerințele respectării drepturilor și dispozițiilor legale menționate în expunerea de motive mai sus menționată;

 1. Congresul avocaților solicită Consiliului Superior al Magistraturii să reglementeze, prin Capitolul III: Desfășurarea activității administrativ-judiciare a instanțelor din cadrul Regulamentului de ordine interioară al instanțelor, modalitatea de punere în aplicare a dispozițiilor art. 215 din Codul de procedură civilă și a dispozițiilor art. 157 alin.(1) lit. d) teza finală, sub aspectul stabilirii intervalelor orare de împărțire a listei de ședință, despre care participanții vor fi înștiințați prin citație; procedurile menționate să fie aplicate, pe cât posibil, și în materie penală.

 1. Se mandatează Consiliul U.N.B.R. și Comisia Permanentă să solicite tuturor autorităților mai sus menționate măsuri concrete pentru a răspunde expunerii de motive și realizarea obiectivelor prezentului Apel.

 

Adoptat de Congresul avocaților azi, 26 martie 2016, la București

 

 

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR, BUCUREŞTI, 25-26 martie 2016

 

 

APELUL

 

Congresului avocaților adresat:

 Parlamentului României;

Guvernului României;
Ministerului Justiţiei;
Ministerul Finanţelor;
Consiliului Superior al Magistraturii,

privind adoptarea unor măsuri legislative necesare pentru asigurarea

 

EFECTIVITĂȚII ACCESULUI LA JUSTIȚIE

 

 

Congresul avocaților 2016, în temeiul art. 64 din Legea 51/1995 republicată privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 83 din Statutul profesiei de avocat, adoptă prezentul

 

A P E L

 

 

Congresul avocaților face un apel la forul legislativ, dar și la instituțiile statului implicate în bunul mers al sistemului judiciar pentru a susține adoptarea unor măsuri legislative necesare pentru asigurarea EFECTIVITĂȚII ACCESULUI LA JUSTIȚIE, după cum urmează:

I. REDUCEREA FISCALIZĂRII JUSTIȚIEI prin justa așezare a taxelor judiciare de timbru în materia partajului judiciar, cazurilor de restituire a taxei judiciare de timbru, utilizării fondurilor provenind din impozitul încasat din onorariile avocaților.

II. EXTINDEREA AJUTORULUI PUBLIC JUDICIAR ȘI A ASISTENȚEI JUDICIARE DIN OFICIU prin ridicarea plafoanelor prevăzute la art. 6 din OUG nr. 51/1998 la limita salariului mediu pe economie și înlăturarea limitării de la art. 7 din același act normativ și extinderea cazurilor de asistență juridică obligatorie, în materie penală, inclusiv în faza urmării penale.

III. ÎNLĂTURAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR CARE ÎMPIEDICĂ REALIZAREA SCOPURILOR INSTITUTIEI CURATELEI JUDICIARE

prin:

 • asigurarea plății anticipate a remunerației curatorului și evitării obligării avocatului desemnat în calitate de curator de a urmări suma reprezentând remunerația stabilită;

 • stabilirea unor bune practici în determinarea remunerației curatorului, astfel încât această instituție să fie aplicată în spiritul recunoscut de lege și să se bucure de efectivitate.

Adoptat de Congresul avocaților azi, 26 martie 2016, la București

 

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR, BUCUREŞTI, 25-26 martie 2016

 

 

REZOLUȚIA

 

CONGRESULUI AVOCAȚILOR

 

privind modalitățile de continuare a Proiectului privind aplicarea Avizului (2013) 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni

 

Având în vedere :

 • Concluziile rezultate din derularea Proiectului desfășurat în anul 2014 - 2015 de către Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, barourile și curțile de apel privind aplicarea Avizului (2013) 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (C.C.J.E.) privind relațiile dintre judecători și avocați în vedere asigurării calității și eficienței justiției, la care au participat 537 avocati și 311 magistrati;

 • Raportul de fundamentare a continuarii proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al C.C.J.E. – „O Europă a dreptului și a justiției” întocmit de grupul de lucru al Consiliului U.N.B.R.;

 • Prevederile de orientare strategică din Programul de la Stockholm „O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora” aprobat de Consiliului Uniunii Europene, în special dezideratul îmbunătățirii cooperarii între profesioniștii din domeniul juridic și formarea acestora pentru a crea o cultură europeană veritabilă în domeniul judiciar și al aplicării legii, mai ales sub aspectul formării privind chestiunile legate de UE și accesibilitatea în mod sistematic pentru toate profesiile implicate în implementarea spațiului de libertate, securitate și justiție;

 • Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar pe perioada 2015-2020, aprobată prin H.G. nr. 1.155/2014 și principiile consacrate de aceasta pentru realizarea unui sistem judiciar modern: cooperarea loială dintre instituțiile cu atribuții în administrarea sistemului judiciar și înfăptuirea justiției; respectarea drepturilor omului; adoptarea celor mai bune practici europene legate de funcționarea sistemului judiciar; consolidarea dialogului cu profesiile organizate în mod autonom și cu societatea civilă, precum și implicarea acestora în procesul de modernizare a sistemului judiciar;

 • Direcțiile de acțiune, obiectivele Strategiei mai sus menționate în special cele privind pregatirea profesională interdisciplinară a profesiilor juridice organizate în mod autonom cu privire la interpretarea și aplicarea noilor coduri și cu privire la jurisprudența națională și europeană, având ca rezultat „formarea profesională a participanților la înfăptuirea actului de justiție, adaptată la cerințele sistemului judiciar modernizat.”;

 • Semnarea CARTEI INTERPROFESIONALE A JUDECĂTORILOR, PROCURORILOR ŞI AVOCAŢILOR ROMÂNI în septembrie 2015, cu ocazia conferinței de bilanț a Proiectului de aplicare a Avizului 16 (2013) al C.C.J.E., ca un corolar al acestuia, care a consacrat: „18. Formarea comună a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români prin modalităţi diverse, respectiv proiecte, conferinţe, dezbateri juridice comune constituie o bază solidă pentru o cultură juridică comună, în spiritul valorilor democratice ale justiţiei europene, asigurând consolidarea dialogului interprofesional.”,

în temeiul art. 64 din Legea 51/1995, republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 83 din Statutul profesiei de avocat, Congresul Avocaților 2015 adoptă prezenta

 

REZOLUȚIE:

 

 1. Se adoptă ca politici profesionale, măsurile și modalitățile de acțiune propuse prin raportul de fundamentare al continuării Proiectului privind aplicarea Avizului 16 (2013) al C.C.J.E.;

 2. Continuarea Proiectului privind punerea în aplicare a Avizului 16 (2013) al C.C.J.E. prin conlucrarea instituțiilor reprezentative ale corpurilor profesionale ale magistratilor și avocaților (U.N.B.R., barouri, Consiliul Superior al Magistraturii, instanțe, parchete, Ministerul Public) și cele de formare profesională ale acestora (I.N.P.P.A., Institutul Național al Magistraturii), prin crearea cadrului institutuțional pentru exprimarea opiniilor magistraților și avocaților cu privire la eficientizarea realizarii actului de justiție și protejarea drepturilor cetățenilor la o justiție eficientă ;

 3. Continuarea activității grupului de lucru al Consiliului U.N.B.R. având ca sarcină redactarea proiectelor Ghidurilor de bune practici între magistrați și avocați precum și organizarea punerii în aplicare a măsurilor și direcțiilor de acțiune propuse prin raportul mai sus menționat;

 4. Mandatarea Comisiei Permanente să facă demersurile necesare în raporturile cu autoritățile semnatare ale Cartei Interprofesionale pentru a lua măsuri concrete de punere în aplicare a acesteia și de identificare a modalităților de conlucrare pentru continuarea Proiectului de aplicare a Avizului (2013) 16 al C.C.J.E.;

 5. Asigurarea condițiilor logistice și a resurselor financiare pentru punerea în aplicare a acestor politici profesionale;

 6. Solicitarea suportului financiar al Ministerului Justiției și al organismelor europene pentru aducerea la îndeplinire a direcțiilor de acțiuni circumscrise Strategiei Guvernamentale în domeniul formarii profesionale.

Adoptată de Congresul avocaților azi, 26 martie 2016, la București

 

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR, BUCUREŞTI, 25-26 martie 2016

 

 

REZOLUȚIA

 

CONGRESULUI AVOCAȚILOR

 

privind proiectul „Avocatura 2025”

 

Având în vedere:

 • necesitatea profesiei de avocat de a răspunde permanent unor nevoi din ce în ce mai diversificate în raport de solicitările clientului, dar și imperativul păstrării identității avocatului în contextul profesional actual;

 • tendințele de dezvoltare multidisciplinară a serviciilor juridice și conexe pentru a oferi clienților soluții integrate;

 • încercările de extindere a activității non-avocaților prin calificarea în profesii conexe profesiei de avocat și crearea premiselor unei reprezentări non-avocațiale în fata instanței de judecată, ce ar putea determina o creștere a numărului serviciilor juridice prestate cu o concurență mai acerbă în sectorul juridic și prețuri mai mici compensate, de natură să creeze riscul unei calități mai slabe a serviciilor prestate generatoare la rândul său de costuri procedurale mai ridicate suportate în final de către clienți;

 • multiplele provocări și transformări cu care este confruntată profesia de avocat, dar și contextul european al constituirii unui grup de lucru consultativ la nivelul Consiliului Barourilor Europene (C.C.B.E.) cu privire la cele de mai sus,

prin Hotărarea Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) a fost demarat proiectul „Avocatura 2025” și s-a constituit un grup de lucru consultativ, pe lângă Consiliul U.N.B.R., format din cei mai tineri consilieri ai fiecărui barou, care să participe la realizarea acestui proiect.

Avocatura 2025” are ca obiectiv o analiza multidisciplinară a situației actuale a profesiei de avocat în Romania în contextul agresiunilor permanente asupra acesteia și o proiecție pentru viitor a vectorilor de acțiune pentru reașezarea profesiei în poziția naturală de actor fundamental în realizarea actului de justiție.

În acest scop, cu concursul barourilor componente ale U.N.B.R., cu sprijinul decanilor și consiliilor barourilor,

în temeiul art. 64 din Legea 51/1995 republicată privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 83 din Statutul profesiei de avocat,

Congresul Avocaților 2016 adoptă prezenta

 

REZOLUȚIE

 

prin care se stabilesc următoarele:

 1. Permanentizarea Grupului de lucru consultativ pentru implementarea Proiectului „Avocatura 2025” prin stabilirea unor întâlniri periodice.

 2. Realizarea unor cercetări profesionale interdisciplinare, prin conlucrarea cu specialiști din diverse domenii, în scopul identificării direcțiilor de dezvoltare ale profesiei de avocat, a masurilor instituționale și normative care se impun în raport de aceste direcții, cu asigurarea suportului logistic și financiar necesar.

Adoptată de Congresul avocaților azi, 26 martie 2016, la București

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR

BUCUREŞTI, 25 – 26 MARTIE 2016

HOTĂRÂREA NR. 01

privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.

(între Congresul avocaţilor 2015 și Congresul avocaților 2016)

Congresul Avocaților, întrunit la 25 - 26 martie 2016 în București, constituit în conformitate cu dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

După analiza şi dezbaterea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2015 şi Congresul avocaţilor 2016) astfel cum acesta a fost supus dezbaterii Corpului profesional al avocaţilor, începând cu data de 17 martie 2016, afișat pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), comunicat prin poşta electronică la toate barourile şi, prin grija acestora, membrilor Congresului, în forma prevăzută de art. 14 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului U.N.B.R. privind activitatea desfăşurată între Congresul avocaţilor 2015 și Congresul avocaților 2016.

Art. 2. – Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor. 

pentru Prezidiul Congresului,

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR

BUCUREŞTI, 25 – 26 MARTIE 2016

HOTĂRÂREA NR. 02

privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a

Barourilor din România pe anul 2015 

Congresul Avocaților, întrunit la 25 - 26 martie 2016 în București, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

După analiza şi dezbaterea documentelor cu privire la execuţia bugetară a U.N.B.R. astfel cum acestea au fost supuse dezbaterii Corpului profesional al avocaţilor, începând cu data de 17 martie 2016, afișate pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), comunicate prin poşta electronică tuturor barourilor şi, prin grija acestora, membrilor Congresului, în forma prevăzută de art. 14 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă execuția bugetară a U.N.B.R. pe anul 2015, astfel cum aceasta a fost reflectată în documentele supuse dezbaterii Congresului avocaţilor. 

Art. 2. – Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor. 

pentru Prezidiul Congresului,

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR

BUCUREŞTI, 25 – 26 MARTIE 2016

HOTĂRÂREA NR. 03

privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a

Barourilor din România pe anul 2016 

Congresul Avocaților, întrunit la 25 - 26 martie 2016 în București, constituit în conformitate cu dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

După analiza şi dezbaterea proiectului de buget al U.N.B.R. astfel cum acesta a fost supus dezbaterii Corpului profesional al avocaţilor, începând cu data de 17 martie 2016, afişat pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), comunicat prin poşta electronică tuturor barourilor şi, prin grija acestora, membrilor Congresului, în forma prevăzută de art. 14 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R., 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă proiectul de buget al U.N.B.R. pe anul 2016, astfel cum acesta a fost supus dezbaterii şi aprobării în Congresul avocaţilor. 

Art. 2. – Prezenta Hotărâre se va aduce la îndeplinire de Comisia Permanentă şi Departamentele U.N.B.R. şi se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro). 

Art. 3. – Hotărârea se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura publicitatea hotărârii pe raza fiecărui barou şi Departamentului Economico – financiar şi administrativ  al U.N.B.R. 

pentru Prezidiul Congresului,

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR

BUCUREŞTI, 25 – 26 MARTIE 2016

HOTĂRÂREA NR. 04

privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de

Asigurări a Avocaților pe anul 2015 

Congresul Avocaților, întrunit la 25 - 26 martie 2016 în București, constituit în conformitate cu dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

După analiza şi dezbaterea documentelor privitoare la execuţia bugetară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) astfel cum acestea au fost supuse dezbaterii Corpului profesional al avocaţilor, începând cu data de 24 martie 2016 dată la care au fost afișate pe pagina web a Casei de Asigurări a Avocaților (www.caav.ro), 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă execuţia bugetară a Casei de Asigurări a Avocaților pe anul 2015, astfel cum aceasta a fost reflectată în documentele supuse aprobării Congresului avocaţilor. 

Art. 2. – Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi a Casei de Asigurări a Avocaţilor (www.caav.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor şi Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Art. 3. – Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor va asigura comunicarea hotărârii către filialele C.A.A. 

pentru Prezidiul Congresului,

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR

BUCUREŞTI, 25 – 26 MARTIE 2016

HOTĂRÂREA NR. 05

privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom

de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi

Congresul Avocaților, întrunit la 25 - 26 martie 2016 în București, constituit în conformitate cu dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând dispoziţiile art. 61 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

După analiza și dezbaterea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurări sociale și pensii al avocaților, astfel cum acesta a fost supus dezbaterii Corpului profesional al avocaților, începând cu data de 24 martie 2016 dată la care a fost afișat pe pagina web a Casei de Asigurări a Avocaților (www.caav.ro), 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă proiectul de buget al sistemului autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, în conformitate cu art. 16 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, astfel cum acesta a fost supus dezbaterii Congresului avocaţilor. 

Art. 2. – Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi a Casei de Asigurări a Avocaţilor (www.caav.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor şi Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Art. 3. – Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor va asigura comunicarea hotărârii către filialele C.A.A. 

pentru Prezidiul Congresului,

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR

BUCUREŞTI, 25-26 MARTIE 2016

HOTĂRÂREA NR. 06

privind componența Comisiei Centrale de Disciplină

Congresul Avocaților, întrunit la 25 – 26 martie 2016 în București, constituit în conformitate cu dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. f) și art. 88 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 și art. 272 din Statutul profesiei de avocat,

Luând act de propunerile de candidați făcute de barouri, conform art. 4 din Hotărârea nr. 10/2015 a Congresului avocaților 2015 la care se prevede că: Barourile care nu au desemnat reprezentant în Comisia Centrală de Disciplină a U.N.B.R. sunt obligate să comunice numele reprezentanților desemnați în următoarea adunare generală a baroului”,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se modifică și se completează componența Comisiei Centrale de Disciplină a Uniunii Naționale a Barourilor din România, constituită conform Hotărârii nr. 10 din 6 – 7 iunie 2015 a Congresului avocaților, în următoarea componență: 

Nr. crt. Baroul: Numele şi prenumele:
ALBA Av. Câmpean Valentin
ARAD Av. Iovănaș Dan
BACĂU Av. Danale Angelica 
BIHOR Av. Morozan Florina
BOTOŞANI Av. Gâtlan Maria
BRAŞOV Av. Rechițean Adriana Maria
BUCUREŞTI Av. Ostrovschi Eugen
CĂLĂRAŞI Av. Pantilie Elena-Mădălina
DÂMBOVIŢA Av. Diaconescu Gabriela
DOLJ Av. Uţescu Maria
GIURGIU Av. Păunică Ionel-Iulian
HARGHITA Av. Vasilache Olga
HUNEDOARA Av. Focşan Maria
IALOMIŢA Av. Sava Ştefan
IAŞI Av. Mîță-Baciu Angela
ILFOV Av. Rusu Nicoleta Maria
MARAMUREŞ Av. Jurj Vasile
MEHEDINŢI Av. Dogaru Mihai
MUREŞ Av. Burghelea Ioan
OLT Av. Călugăru Cristina
PRAHOVA Av. Plăiașu Tănase
SATU-MARE Av. Tămășan Romeo-Daniel
SIBIU Av. Lupu Marius-Militon
SUCEAVA Av. Ostaficiuc Adriana
TELEORMAN Av. Popescu Mariana
TIMIȘ Av. Onița-Mârșu Mihaela
TULCEA Av. Conachi Nicolae
VÂLCEA Av. Popescu Elena-Nicoleta
VASLUI Av. Dima Daniela
VRANCEA Av. Țugui Ana

Art. 2. – Durata mandatului de membru al Comisiei Centrală de Disciplină a Uniunii Naționale a Barourilor din România este de patru ani iar membrii numiți ulterior constituirii acesteia, exercită doar diferența de mandat. 

Art. 3. – Barourile care nu au desemnat reprezentant în Comisia Centrală de Disciplină a U.N.B.R. sunt obligate să comunice numele reprezentanților desemnați în următoarea adunare generală a baroului.

Art. 4. – Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor. 

pentru Prezidiul Congresului,

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR 

BUCUREŞTI, 25 – 26 MARTIE 2016

HOTĂRÂREA NR. 07

pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse 

Statutului profesiei de avocat şi Statutului Casei de Asigurări 

a Avocaţilor prin delegare de către Consiliul U.N.B.R.

Congresul Avocaţilor, întrunit la 25 – 26 martie 2016 în Bucureşti, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.,

Având în vedere Hotărârea nr. 11/6  7 iunie 2015 a Congresului avocaților privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a analiza propunerile de modificare a Statutului profesiei de avocat şi a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor,

Ținând cont de viitoarea intrare în vigoare a Proiectului Legii privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, care a fost adoptat pe articole de Camera Deputaților (camera decizională), în ședința plenului din 22 martie 2016, urmând a fi dat doar votul final,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se validează modificările şi completările aduse Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 898/19.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 27/12.12.2015.

Art. 2. – Se mandatează Consiliul U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuţia prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, urmând ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării Congresului imediat următor.

Art. 3. – Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor. 

pentru Prezidiul Congresului,

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR

BUCUREŞTI, 25 – 26 MARTIE 2016

HOTĂRÂREA NR. 08

privind elaborarea și adoptarea Codului de conduită profesională, 

de etică şi deontologie al avocatului român

Congresul avocaților, întrunit la 25 – 26 martie 2016 în București, constituit în conformitate cu dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere noile realități economice și sociale care impun valorificarea concluziilor desprinse din aplicarea proiectelor privind relațiile în care sunt implicați avocații, în realizarea activității profesionale și faptul că suntem într-o etapă a extinderii interpretării principiilor fundamentale ale profesiei de avocat, a adaptării acestora la realitățile profesiei, prezente și în perspectivă, care determină luarea în considerare a tendințelor specifice economiei colaborative și ale relațiilor interprofesionale impuse de nevoia serviciilor profesionale integrate și, implicit, includerea cerințelor specifice noilor realități într-un Cod de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român.

Ținând cont de faptul că actualul cod deontologic al avocatului european aplicat în România este supus unui proces de perfecționare, în curs de elaborare, de către Consiliul Barourilor Europene și al Societăților de Drept din Europa (CCBE), precum și de faptul că este imperios necesară ancorarea în realități contemporane a principiilor acestuia, împreună cu încorporarea rezoluțiilor și hotărârilor Congreselor anterioare într-o reglementare unitară, astfel cum rezultă și din documentele adoptate de Congres, pe baza luărilor de poziții ale membrilor Congresului

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se va elabora un Cod de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român, care va ține cont de următoarele:

1. Noul cod va trebui să consacre principiul fundamental potrivit căruia, în România, profesia de avocat este unitară și se desfășoară pe baza legii, care nu permite crearea unor categorii de avocați “dependenți” față de alți avocați “independenți”, nu distinge avocați de business sau avocați de afaceri, ori avocați “de oficii” și proclamă drepturi și obligații cu conținut identic, indiferent de specializarea profesională a avocatului.

2. Codul trebuie să se fundamenteze pe principiile independenței, al autoreglementării și al secretului profesional, să contribuie la dezvoltarea culturii organizaționale și să consolideze libertatea de exprimare a avocatului. 

3. Este necesar să se dea prioritate cu precădere principiului demnității, onoarei și probității profesionale, astfel încât reglementările să impună avocaților ca în conduita lor profesională: 

- să dea dovadă de conștiință profesională și de atitudine compatibilă cu demnitatea profesiei, în special să se abțină de la declarații nesincere sau false;

- să se comporte astfel încât să nu compromită încrederea acordată lor datorită profesiei;

- să se autorecuze în caz de conflict de interese.

4. Este necesar ca prin norme de conduită clare să se consacre regula potrivit căreia este esențială preocuparea ca imaginea pe care avocatul o conferă instituțiilor judiciare în fața cărora își reprezintă clienții să fie determinată inclusiv de calitatea și eficiența prestațiilor avocatului. 

5. Codul de conduită va reglementa detaliat relațiile dintre avocați, relațiile dintre avocați și magistrați, relațiile dintre avocați și public, relațiile dintre avocați și instituțiile publice, regulile  concurenței profesionale, limitele publicității profesionale a avocaților și a formelor de exercitare a profesiei, responsabilitatea, etc.

6. Îndatoririle legate de competență, integritate și responsabilitate sunt fundamentul deontologiei profesiei. 

7. În contextul tendințelor de interprofesionalitate, trebuie reglementată evitarea conflictelor de interese. 

8. Principiul fundamental al apărării secretului profesional implică și obligația de a lua măsuri pentru  protecția acestuia, pentru a nu se eroda în fața presiunilor politice și sociale legate de lupta împotriva terorismului și a crimei organizate. Astfel de măsuri sunt necesare atât pentru protejarea intereselor legitime ale clientelei, cât și pentru evitarea vulnerabilizării avocatului ca depozitar al secretului profesional.

Art. 2. – Codul de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român se va realiza prin consultarea întregului Corp profesional și implicarea tuturor consiliilor barourilor într-un demers apt să reflecte situația actuală și de perspectivă a profesiei de avocat și să contribuie la întărirea integrității profesiei. 

Art. 3. – Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor. 

pentru Prezidiul Congresului,

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR

 

BUCUREŞTI, 25 – 26 MARTIE 2016

 

 

HOTĂRÂREA NR. 09

 

 

Congresul Avocaților, întrunit la 25 – 26 martie 2016 în București, constituit în conformitate cu dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) și de desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R.,

Luând în examinare materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte normative cu caracter infra-parlamentar care intră în competența Congresului dar și unor acte normative,

în aplicarea dispozițiilor art. 64 alin.(2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

I. Cu privire la activitatea de conducere a profesiei de avocat

Art. 1. Se ia act de propunerile privind următoarele:

  1. modificarea și completarea prevederilor Legii nr. 51/1995, depuse în preziua Congresului avocaților sau în Congres de delegați;

  2. modificarea și completarea prevederilor Statutului profesiei de avocat depuse în preziua Congresului avocaților sau în Congres de delegați;

  3. renegocierea Protocolului încheiat între U.N.B.R. și Ministerul Justiției referitor la onorariile pentru prestațiile din oficiu ale avocaților (majorarea onorariilor din oficiu, stabilirea unui plafon minim de 50% de acordare a onorariului pentru cazul în care se prezintă avocat ales, eliminarea limitei maxime a onorariilor, includerea onorariilor pentru curatela specială în același protocol, imposibilitatea reducerii onorariilor de către instanțele de judecată);

  4. semnarea de către U.N.B.R. și Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.) a unui Ghid de bune practici, după modelul promovat de Baroul Cluj;

  5. adoptarea unei moțiuni privind declararea solidarității și susținerea demersurilor Uniunii Naționale a Judecătorilor din România (U.N.J.R.) în apărarea statului de drept, în menținerea echilibrului între puteri și în respectul față de drepturile omului;

  6. modificarea art. 90 lit. c) Noul Cod de Procedură Penală, în sensul de a se institui obligativitatea asistenței juridice a suspectului sau inculpatului în cursul judecății în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani (în prezent, limita este de 5 ani);

  7. identificarea posibilităților de extindere a domeniului de activitate a Serviciului de Asistență Judiciară ;

  8. completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor cu o prevedere care să dispună ca numirea în funcția de judecător sau procuror să fie condiționată de deținerea unei vechimi de cel puțin 5 ani în alte profesii juridice;

  9. înființarea unei structuri specializate, care să promoveze transparența activității organelor profesiei și a serviciilor aflate în slujba profesiei;

  10. înființarea unui centru pentru monitorizarea știrilor având legătură cu avocatura și avocații apărute în mass-media

Art. 2. Transmite propunerile prevăzute la art. 1, inclusiv cele reținute în Raportul de activitate al Consiliului U.N.B.R., aprobat prin Hotărârea Congresului avocaților nr. 1/25-26.03.2016, spre analiză și dezbatere în ședința Consiliului U.N.B.R. din data de 4-5 iunie 2016.

II. Cu privire la activitatea Institutului de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (I.N.P.P.A.)

Art. 3. Se ia act de propunerile privind:

a. adaptarea curriculei prin creșterea proporției cursurilor on-line, la cel puțin o treime din total, în paralel cu limitarea orelor de atelier, care să fie obligatorii, sub sancțiunea neînscrierii la examen;

b. introducerea unui modul special de cultură juridică, având ca discipline științifice obligatorii „Istoria dreptului și a profesiei de avocat” și „Teoria generală a dreptului”.

Art. 4. Transmite propunerile prevăzute în art. 3 spre analiză Grupului de lucru constituit prin Decizia Comisiei Permanente nr. 73/29.01.2016, care are ca sarcină pregătirea unui proiect privind pregătirea inițială și continuă, ținând cont de noile realități din profesia de avocat, urmând ca un raport final al acestuia să fie dezbătut în ședința Consiliului U.N.B.R. din data de 4-5 iunie 2016.

III. Cu privire la sistemul Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.):

Art. 5. Se ia act de propunerile privind:

  1. trecerea de la principiul contributivității la principiul contractualității în sistemul C.A.A., care să permită inclusiv stabilirea unor pensii suplimentare;

  2. plata contribuțiilor la fondul de asigurări sociale al avocaților să se facă în raport de încasările efective, eliminându-se plafonul lunar minim (250 lei pentru avocații definitivi și 80 lei pentru avocații stagiari, în luna în care nu au fost realizate venituri);

  3. plata contribuției de 5% către fondul de rezervă al C.A.A. să se facă în funcție de veniturile din contribuțiile avocaților, nu din toate veniturile obținute de filiale;

  4. eficientizarea activității C.A.A. prin constituirea unei instituții financiare care să utilizeze lichiditățile din sistem;

  5. înființarea Casei de ajutor Reciproc a Avocaților și a Casei de Credit și Împrumut a Avocaților;

  6. prezentarea unui raport financiar-contabil al Complexului Balnear și de Recuperare CAA SRL, care să clarifice, inclusiv metoda de salarizare a administratorului acestuia;

  7. analizarea tuturor investițiilor realizate de C.A.A. și filiale și prezentarea unui raport care să evidențieze separat (C.A.A./filiale) și să cuprindă situația existentă, soluții în beneficiul asiguraților și eventual, responsabilii pentru situațiile constatate;

  8. înființarea unei comisii pentru investiții ale C.A.A.;

  9. stabilirea unor tarife diferențiate și a unor prețuri accesibile pentru avocați la Complexul Balnear și de Recuperare ”Corpore Sano” Techirghiol.

Art. 6. Se transmit Consiliului C.A.A. propunerile prevăzute în art. 5, în vederea analizei împreună cu consiliile de conducere ale filialelor C.A.A. și cu specialiști independenți, pentru redactarea unui raport cu privire la acestea, care să țină cont de impactul asupra sistemului centralizat al C.A.A. și să aibă atașat punctul de vedere al Comisie de Cenzori a C.A.A., care vor fi dezbătute în ședința Consiliului U.N.B.R. din data de 4-5 iunie 2016.

Art. 7. Soluțiile adoptate în urma dezbaterilor din ședința Consiliului U.N.B.R. se vor comunica delegaților la Congres, autori ai propunerilor.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor.

 

 

pentru Prezidiul Congresului,

P R E Ş E D I N T E U.N.B.R.

Av. dr. Gheorghe FLOREA