•  

  Telefon

  (+40) 0253-211.749

 •  

  Deschis

  Luni - Vineri 08.00 - 16.00

HOTĂRÂREA Nr. 243/17.06.2017

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 243/17.06.2017

privind organizarea examenului de primire în profesie

- sesiunea septembrie 2017 -

 

            În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), și ale art. 33 - 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

            Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 17 iunie 2017, a dezbătut și a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2017 și a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1.(1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) și se va desfășura prin I.N.P.P.A. cu sediul în București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.

            (2) Data desfășurării examenului este 01 septembrie 2017, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București.

(3) Tematica de examen este anexată prezentei Hotărâri.

           

            Art. 2.(1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus și situația în care acesta este "cadru didactic universitar".

            (2) La formularea propunerilor se vor avea în vedere prevederile art. 17 alin. (4) al Legii nr. 51/1995 și prevederile Regulamentului de examen susmenționat. Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevăzute de Regulament.

            (3) Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale I.N.P.P.A., care, după confruntarea acestora cu evidențele de care dispun, vor remite I.N.P.P.A., până la data de 09 august 2017, propunerile avizate privind membrii Comisiei naționale de examen, având în vedere și experiența anterioară a celor propuși.

            (4) La data de 16 august 2017 I.N.P.P.A. va transmite la U.N.B.R. propunerile centralizate. Până la data de 21 august 2017, la convocarea Președintelui U.N.B.R., va avea loc ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen și, implicit, aprobarea propunerilor barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale pentru susținerea examenului de primire în profesia de avocat, potrivit. art. 68 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4)  din Lege care reglementează constituirea comisiei "cu precădere - din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat". Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea "în majoritate" a Comisiei de examen din avocați - cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4)  din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați - cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați "cu precădere".

           

            Art. 3.(1) Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 03 iulie 2017 (ora 8.00) – 31 iulie 2017 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

            (2) Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

            (3) În perioada 01 august 2017 – 10 august 2017 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

            (4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2017 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

 

            Art. 4.(1) Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.

            (2) Sumele încasate cu titlu de "taxă de examen" se repartizează potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R.

            (3) Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.

            (4) I.N.P.P.A. va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. și sumele rămase la dispoziția sa.

            (5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului și soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

 

            Art. 5.(1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R..

            (2) I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

 

           

            Adoptată azi 17 iunie 2017 în ședința Consiliului U.N.B.R. desfășurată la București.

 

 

 

 

 

CONSILIUL U.N.B.R.

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA la HOTĂRÂREA CONSILIULUI U.N.B.R. NR. 243 din 17.06.2017

 

 

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE
ÎN PROFESIA DE AVOCAT

- AVOCAŢI STAGIARI -

 

 

I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.

 

1.      Principiile și regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.

2.       Primirea în profesia de avocat.

3.       Incompatibilități, interdicții și nedemnități privind profesia de avocat.

4.       Asistența judiciară.

5.       Activitatea profesională a avocatului.

6.       Drepturile si îndatoririle avocaților în raporturile cu clienții.

7.       Formele de exercitare a profesiei de avocat.

8.       Modalitățile de exercitare a profesiei de avocat.

9.       Drepturile și îndatoririle avocaților.

10.    Transferul, suspendarea și încetarea calității de avocat.

11.    Răspunderea disciplinară a avocaților (abateri disciplinare, sancțiuni disciplinare și procedura de aplicare și de contestare a sancțiunilor).

 

            Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” este suficientă analizarea textelor cuprinse în următoarele acte:

1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 din 7.02.2011, cu modificările ulterioare (inclusiv prin Legea nr.25/2017);

2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările ulterioare;

3. Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 și modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 și 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro), aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului român conform Hotărârii Congresului avocaților din 19–20 iunie 1999 și Deciziei Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 1486 din 27 octombrie 2007, publicată pe site-ul www.unbr.ro.

            Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2017.

 

*

*     *

 

 

II. DREPT CIVIL

 

A. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ

1.    Aplicarea în timp a Codului civil din 2009.

2.    Raportul juridic de drept civil. Noțiune. Elemente structurale (subiecte, conținut, obiect).

3.    Actul juridic civil. Noțiune și clasificări. Structura actului juridic civil: capacitatea de a încheia acte juridice civile; consimțământul și viciile sale (eroarea, dolul, violența și leziunea); obiectul actului juridic civil; cauza actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalitățile actului juridic civil (condiția și termenul). Nulitatea actului juridic civil (definiție, reglementare în noul Cod civil, cauzele nulității, clasificarea nulităților, regimul juridic al nulităților absolute și al nulităților relative, efectele nulității actelor juridice civile).

4.    Prescripția extinctivă. Definiție. Reglementare. Domeniul de aplicare. Efectul prescripției extinctive. Termenele de prescripție extinctivă. Cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).

 

B. PERSOANELE

1.    Persoana fizică. Reglementare. Capacitatea civilă a persoanei fizice (capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu).

2.    Persoana juridică. Reglementare. Noțiune și elemente constitutive. Înființarea persoanei juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Reorganizarea și încetarea persoanelor juridice.

 

C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1.    Dreptul de proprietate privată. Definiție. Conținut. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

2.    Dreptul de proprietate publică. Definiție. Caractere juridice. Obiectul dreptului de proprietate publică. Titularii dreptului de proprietate publică. Specificul exercitării dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul real de folosință gratuită).

3.    Dreptul de proprietatea comună. Dreptul de proprietate pe cote-părți. Dreptul de proprietate în devălmășie.

4.    Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct. Dreptul de servitute. Dreptul de superficie.

5.    Modurile generale de dobândire a drepturilor reale principale. Accesiunea. Uzucapiunea.

6.    Apărarea dreptului de proprietate. Acțiunea în revendicare.

7.    Acțiunile posesorii.

 

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

1.    Obligația civilă. Definiție. Reglementare. Izvoarele obligațiilor. Clasificarea obligațiilor după obiectul lor.

2.    Contractul – izvor de obligații. Noțiune. Încheierea contractului. Reglementarea negocierilor precontractuale în noul Cod civil. Oferta și acceptarea. Efectele contractului între părți și față de terți. Consecințele neexecutării contractului potrivit noului Cod civil (remediile neexecutării contractului): termenul suplimentar de executare; excepția de neexecutare a contractului; rezoluțiunea și rezilierea contractului.

3.    Faptele juridice licite – izvoare de obligații. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată. Îmbogățirea fără justă cauză.

4.    Faptele ilicite și celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de obligații civile (Răspunderea civilă delictuală). Noțiune. Reglementare. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale și de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul de obligații civile delictuale; principiile care guvernează dreptul și îndatorirea corelativă de reparare a prejudiciului; repararea prejudiciului prin despăgubiri sau echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum și a prejudiciilor prin ricoșeu sau reflectare); repararea daunelor morale prin mijloace juridice nepatrimoniale și prin compensații  bănești sau despăgubiri.

5.    Efectele obligațiilor. Executarea voluntară în natură a obligațiilor (plata). Executarea silită în natură a obligațiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent a obligațiilor (daunele-interese), inclusiv clauza penală.

6.    Dinamica obligațiilor. Cesiunea de creanță. Subrogația în drepturile creditorului. Preluarea datoriei. Novația.

 

E. CONTRACTE SPECIALE

1.    Contractul de vânzare.

2.    Contractul de donație.

3.    Contractul de locațiune.

4.    Contractul de mandat.

5.    Contractul de întreținere.

           6.  Contractul  de  tranzacție

 

F. SUCCESIUNI

1.    Moștenirea legală.

2.    Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă și reducțiunea liberalităților excesive.

 

 

Pentru pregătirea examenului pot fi consultate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare, monografii, tratate, comentarii, studii, articole, note etc.) în care este abordată această tematică, în acord cu reglementările noului Cod civil și legislației conexe aflată în vigoare.

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere și deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recursuri în interesul legii și ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum și deciziile Curții Constituționale.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2017.

 

*

*    *

 

 

 

 

III. DREPT PROCESUAL CIVIL

 

1.    Principii fundamentale ale procesului civil.

2.    Competența. Competența materială. Determinarea competenței după valoarea obiectului. Competența teritorială. Strămutarea. Excepția de necompetență. Conflictele de competență. Conexitatea și litispendența. Dispozițiile speciale privind competența.

3.    Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenții și interesul - condiții de exercitare a acțiunii civile.

4.    Clasificarea acțiunilor civile și importanța lor practică.

5.    Participanții la procesul civil. Compunerea și constituirea instanței. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenția voluntară și forțată a terților în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convențională) a persoanelor fizice în procesul civil.

6.    Forma cererilor. Citarea și comunicarea actelor de procedură. Nulitatea actelor de procedură.

7.    Termenele procedurale. Noțiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen.

8.    Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii și constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată. Modificarea cererii.

9.    Întâmpinarea și cererea reconvențională.

10.     Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.

11.     Ședința de judecată. Încheierile. Excepțiile procesuale (fără excepția de neconstituționalitate). Probele (subiectul, obiectul și sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea și administrarea probelor. Cercetarea procesului prin administrarea probelor de către avocați. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declarațiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumțiile). Suspendarea judecății. Perimarea. Actele procesuale de dispoziție ale părților (renunțarea, achiesarea, tranzacția).

12.     Hotărârea judecătorească. Deliberarea și pronunțarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de grație. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii.

13.     Apelul.

14.     Revizuirea.

15.            Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (art. 519-521).

16.     Proceduri speciale. Procedura necontencioasă judiciară. Ordonanța președințială. Procedura ordonanței de plată (art. 1014-1025). Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept (art. 1034-1049).

17.     Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul și obiectul executării silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-643). Instanța de executare (art. 651). Competența executorului judecătoresc (art. 652-657). Sesizarea organului de executare (art. 663-670). Prescripția dreptului de a obține executarea silită (art. 706-712). Contestația la executare (art. 712-720).

 

Tematica are în vedere noul Cod de procedură civilă.

În vederea pregătirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii și orice altă documentație în care se tratează tematica menționată la fiecare instituție din tematică.

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere și deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recursuri în interesul legii și ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum și deciziile Curții Constituționale.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2017

 

*

*          *

 

 

IV. DREPT PENAL

 

A. PARTEA GENERALĂ

 

I. Legea penală și limitele ei de aplicare

            1. Principii generale

            2. Aplicarea legii penale în timp

            3. Aplicarea legii penale în spațiu

 

II. Infracțiunea

            1. Dispoziții generale

            2. Cauzele justificative

            3. Cauzele de neimputabilitate

            4. Tentativa

            5. Unitatea și pluralitatea de infracțiuni

            6. Autorul și participanții

 

III. Pedepsele

            1. Categoriile pedepselor

            2. Pedepsele principale

            3. Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare

            4. Calculul duratei pedepselor

            5. Individualizarea pedepselor

                        a) dispoziții generale

                        b) circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante

                        c) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

                        d) liberarea condiționată

IV. Măsurile de siguranță

            1. Dispoziții generale (art. 107,108)

            2. Confiscarea specială (art. 112)

 

V. Minoritatea

 

VI. Răspunderea penală a persoanei juridice – dispoziții generale (art. 135 – 137), nu și celelalte dispoziții din titlul VI)

 

VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală

 

VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

 

IX.  Cauzele care înlătură consecințele condamnării

 

X.   Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală

 

 

B. PARTEA SPECIALĂ

 

I. Infracțiuni contra persoanei

            1. Infracțiuni contra vieții : art. 188, 189, 191, 192

            2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății: art. 193, 194, 195, 196.

            3. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.

            4. Infracțiuni contra libertății persoanei: art. 205, 206, 207.

            5. Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale: art. 218, art. 220.

            6. Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private: art. 224, 225.

 

II. Infracțiuni contra patrimoniului

            1. Furtul: art. 228 – 232.

            2. Tâlhăria și pirateria: art. 233, 234, 236 și 237.

            3. Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: art. 238, 242, 243, 244 și 248.

            4. Distrugerea și tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.

 

III. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

            1. Infracțiuni contra autorității: art. 257

 

IV. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției

            Art. 266 – 270, art. 273, art. 279 – 281, art. 284 – 287.

 

V. Infracțiuni de corupție și de serviciu

            1. Infracțiuni de corupție: art. 289, 290, 291, 292.

            2. Infracțiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 și art. 308, 309.

 

VI. Infracțiuni de fals

            1. Falsuri în înscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 și 326, 327.

 

VII. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

            1. Infracțiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

 

 

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere și deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recursuri în interesul legii și ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum și deciziile Curții Constituționale.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2017.

 

*

*          *

 

V. DREPT PROCESUAL PENAL

 

A. PARTEA GENERALĂ

 

I.   Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale (art. 1 – 13)

 

II.  Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal (art. 14 – 28)

 

III. Participanții în procesul penal (art. 29 – 96)

           

IV. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii

            1. Reguli generale (art. 97 – 103)

            2. Audierea persoanelor (art. 104 – 124 și art. 131) - fără dispozițiile din secțiunea privind protecția martorilor

            3. Percheziția domiciliară ( art.157-164)

           

V. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale

            1. Măsurile preventive (art. 202 – 244)

            2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii (art. 249 – 252 și 253 – 256) - fără dispozițiile art. 2521 – 2524

 

VI. Acte procesuale și procedurale comune

            1. Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere (art. 257 – 267)

            2. Termenele (art. 268 – 271)

            3. Nulitățile (art. 280 – 282)

 

           

B. PARTEA SPECIALĂ

 

I. Urmărirea penală (art. 285 – 341)

 

II. Camera preliminară (art. 342 – 348)

 

III. Judecata

            1. Dispoziții generale (art. 349 – 370)

 

            2. Judecata în primă instanță (art. 371 – 407)

 

            3. Apelul (art. 408 – 425)

 

            4. Contestația (art. 4251)

 

           

IV. Proceduri speciale

            1. Acordul de recunoaștere a vinovăției (art. 478 – 488)

            2. Procedura în cauzele cu infractori minori (art. 504 – 520)

            3. Procedura reabilitării (art. 527 – 537)

 

V. Executarea hotărârilor penale

            1. Dispoziții generale: art. 550-554 (fără celelalte dispoziții din Titlul V).

*

*          *

            În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii și orice altă documentație în care se tratează tematica menționată la fiecare materie.

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere și deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recursuri în interesul legii și ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum și deciziile Curții Constituționale.

            Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2017.

 

 

 

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

- AVOCAŢI DEFINITIVI -

 

 

I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.

                       

1.    Principiile și regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.

2.    Primirea în profesia de avocat.

3.    Incompatibilități, interdicții și nedemnități privind profesia de avocat.

4.    Activitatea profesională a avocatului.

5.    Asistența judiciară.

6.    Raporturile avocaților cu clienții. Hotărârea CEDO din 23 aprilie 2015 în Cauza Morice/c/Franța, referitoare la libertatea de exprimare în presă a avocatului pentru apărarea clientului său, disponibilă pe www.unbr.ro.

7.    Raporturile dintre avocați.

8.    Formele de exercitare a profesiei de avocat.

9.    Modalitățile de exercitare a profesiei de avocat.

10. Drepturile și îndatoririle avocaților.

11. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat.

12. Tabloul anual al avocaților.

13. Transferul, suspendarea și încetarea calității de avocat.

14. Răspunderea disciplinară a avocaților (abateri disciplinare, sancțiuni disciplinare și procedura de aplicare și de contestare a sancțiunilor).

15. Răspunderea penală a avocaților.

16. Pregătirea și perfecționarea profesională a avocaților.

17. Sistemul de asigurări sociale al avocaților.

18. Organele profesiei de avocat (structuri organizatorice, organe de conducere și atribuții).

19. Interzicerea constituirii de barouri înafara UNBR (Decizie de constituționalitate a CCR nr. 155/2015, publicată în M. Of., p. I, nr. 259 din 17 aprilie 2015.

20. Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind examinarea recursului în interesul legii vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării activităților specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea si exercitarea profesiei de avocat” pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii și orice altă documentație în care se tratează tematica menționată, precum și textele cuprinse în următoare acte:

1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 din 7.02.2011, cu modificările ulterioare (inclusiv prin Legea nr.25/2017);

2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările ulterioare;

3. Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 și modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 și 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro), aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului român conform Hotărârii Congresului avocaților din 19–20 iunie 1999 și Deciziei Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 1486 din 27 octombrie 2007, publicată pe site-ul www.unbr.ro.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2017.

*

*          *

 

II. DREPT CIVIL.

 

A. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ

1.    Aplicarea legii civile în timp, spațiu și asupra persoanelor. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009.

2.    Raportul juridic civil. Noțiune. Structură (subiecte, conținut, obiect).

3.    Actul juridic civil. Noțiune și clasificări. Condiții de validitate (capacitatea de a încheia acte juridice; consimțământul și viciile consimțământului; obiectul; cauza actului juridic). Forma actului juridic. Modalitățile actului juridic civil (condiția, termenul și sarcina). Nulitatea actului juridic civil.

4.    Prescripția extinctivă. Noțiune. Reglementare. Efectul prescripției extinctive. Domeniul de aplicare a prescripției extinctive. Termenele legale de prescripție. Cursul prescripției extinctive (începutul, suspendarea, întreruperea cursului prescripției și repunerea în termenul de prescripție).

 

B. PERSOANELE

1.    Persoana fizică. Reglementare. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente. Identificarea persoanei fizice. Ocrotirea persoanei fizice.

2.    Persoana juridică. Noțiune. Reglementare. Elemente constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Înființarea, reorganizarea și încetarea persoanei juridice.

 

C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1.    Posesia ca stare de fapt protejată juridic. Noțiune. Reglementare. Conținut. Calitățile și viciile posesiei. Intervertirea precarității în posesie. Apărarea posesiei prin acțiuni posesorii. Efectele juridice ale posesiei.

2.    Dreptul de proprietate privată. Definiție, conținut și caractere juridice. Regimul juridic al terenurilor și construcțiilor proprietate privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

3.    Dreptul de proprietate publică. Definiție. Titulari. Caractere juridice. Obiectele dreptului de proprietate publică. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul real de folosință gratuită).

4.    Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată. Superficia. Uzufructul. Servituțile

5.    Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate. Proprietatea comună (pe cote-părți și în devălmășie). Sistarea coproprietății prin partaj.

6.    Modurile de dobândire a drepturilor reale principale. Accesiunea. Uzucapiunea. Posesia de bună-credință asupra bunurilor mobile.

7.    Apărarea drepturilor reale principale. Acțiunea în revendicare. Acțiunea în grănițuire. Acțiunea confesorie.

8.    Publicitatea imobiliară. Cărțile funciare. Noțiunea și cuprinsul cărților funciare. Principiile cărților funciare. Înscrierile în cartea funciară. Acțiunile de carte funciară (acțiunea în rectificarea înscrierilor și acțiunea în prestație tabulară).

 

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

1.    Obligația civilă. Noțiune. Reglementare. Clasificări. Izvoarele obligațiilor conform noului Cod civil.

2.    Contractul – izvor de obligații. Noțiune. Reglementare. Încheierea contractului. Negocierile precontractuale. Oferta și acceptarea. Efectele contractului între părți și față de terți. (Forța obligatorie a contractului. Relativitatea efectelor obligaționale ale contractului. Opozabilitatea contractului față de terți.) Consecințele sau remediile neexecutării contractului (termenul suplimentar de executare, excepția de neexecutare, rezoluțiunea și rezilierea contractului). Cesiunea contractului.

3.    Faptele juridice licite – izvoare de obligații. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată. Îmbogățirea fără justă cauză.

4.    Faptele ilicite și celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de obligații civile (Răspunderea civilă delictuală). Noțiune. Reglementare. Răspunderea civilă și răspunderea penală. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altei persoane. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animalele ce avem sub pază și de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul obligațional delictual; principiile care guvernează repararea prejudiciului; repararea prejudiciului prin echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum și a prejudiciilor cauzate prin ricoșeu altor persoane; repararea daunelor morale).

5.    Efectele obligațiilor. Executarea voluntară în natură a obligațiilor (plata). Executarea silită în natură a obligațiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent bănesc a obligațiilor (daunele-interese sau răspunderea contractuală). Evaluarea convențională a daunelor-interese (clauza penală).

6.    Drepturile creditorului întemeiate pe gajul său general. Acțiunea oblică. Acțiunea pauliană.

7.    Obligațiile cu pluralitate de subiecte. Obligația divizibilă. Obligația indivizibilă. Obligația solidară.

8.    Dinamica obligațiilor. Cesiunea de creanță. Subrogația personală. Preluarea datoriei. Novația.

9.    Stingerea obligațiilor prin compensație.

10. Garanțiile obligațiilor. Fideiusiunea. Ipoteca. Gajul. Dreptul de retenție.

 

E. CONTRACTE SPECIALE

1.    Contractul de vânzare.

2.    Contractul de donație.

3.    Contractul de locațiune.

4.    Contractul de mandat.

5.    Contractul de asigurare.

6.    Contractul de rentă viageră.

7.    Contractul de întreținere.

8.    Contractul de tranzacție.

 

F. SUCCESIUNI

1.    Regulile generale ale moștenirii prevăzute în noul Cod civil. Caracterele juridice ale transmiterii moștenirii. Deschiderea moștenirii. Condițiile generale ale dreptului de a moșteni. Nedemnitatea succesorală.

2.    Moștenirea legală. Moștenitorii legali. Principiile devoluțiunii legale a moștenirii. Reprezentarea succesorală. Regulile speciale aplicabile diferitelor categorii de moștenitori legali. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor.

3.    Moștenirea testamentară. Reglementare. Testamentul (noțiune, caractere, condiții de validitate, forme, revocarea voluntară a testamentului). Legatul (clasificare, efectele legatelor, ineficacitatea legatelor). Dezmoștenirea. Execuțiunea testamentară. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă și reducțiunea liberalităților excesive. Raportul donațiilor și plata datoriilor moștenirii.

4.    Transmisiunea moștenirii. Dreptul de opțiune succesorală. Acceptarea moștenirii. Renunțarea la moștenire. Sezina. Certificatul de moștenitor. Petiția de ereditate.

5.    Indiviziunea succesorală. Partajul succesoral. Partajul de ascendent.

 

            Pentru pregătirea examenului pot fi cercetate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare, tratate, monografii, comentarii, studii, articole, note etc.) în care sunt analizate reglementările în materie ale noului Cod civil și legislației conexe.

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere și deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recursuri în interesul legii și ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum și deciziile Curții Constituționale.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2017.

 

*

*          *

 

III. DREPT PROCESUAL CIVIL

 

1.    Principii fundamentale ale procesului civil. Contestația privind tergiversarea procesului.

2.    Competența. Competența materială. Determinarea competenței după valoarea obiectului. Competența teritorială. Delegarea instanței. Strămutarea. Excepția de necompetență. Conflictele de competență. Conexitatea și litispendența. Dispozițiile speciale privind competența.

3.    Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenții și interesul - condiții de exercitare a acțiunii civile.

4.    Clasificarea acțiunilor civile și importanța lor practică.

5.    Participanții la procesul civil. Compunerea și constituirea instanței. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenția voluntară și forțată a terților în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convențională) a persoanelor fizice în procesul civil.

6.    Forma cererilor. Citarea și comunicarea actelor de procedură. Nulitatea actelor de procedură.

7.    Termenele procedurale. Noțiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen.

8.    Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii și constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată. Modificarea cererii.

9.    Întâmpinarea și cererea reconvențională.

10.     Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar. Măsuri provizorii în materia dreptului de proprietate intelectuală.

11.     Ședința de judecată. Încheierile. Excepțiile procesuale (fără excepția de neconstituționalitate). Probele (subiectul, obiectul și sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea și administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocați. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declarațiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumțiile). Suspendarea judecății. Perimarea. Actele procesuale de dispoziție ale părților (renunțarea, achiesarea, tranzacția).

12.     Hotărârea judecătorească. Deliberarea și pronunțarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de grație. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii.

13.     Apelul și căile extraordinare de atac de retractare (Contestația în anulare. Revizuirea).

14.     Recursul.

15.     Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (art. 519-521).

16.     Proceduri speciale. Procedura necontencioasă judiciară. Ordonanța președințială. Oferta de plată (oferta reală) și consemnațiunea. Procedura împărțelii judiciare (partajul judiciar). Divorțul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) și Noului Cod de procedură civilă (art. 915-935). Procedura ordonanței de plată. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusă. Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept (art. 1034-1049). Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii (art. 1050-1053). Cauțiunea judiciară.

17.     Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul și obiectul executării silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-643). Instanța de executare (art. 651). Competența executorului judecătoresc. Sesizarea organului de executare (art. 663-670). Prescripția dreptului de a obține executarea silită (art. 706-712). Contestația la executare (art. 712-720). Întoarcerea executării (art. 723-716). Poprirea (art.781-794). Executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la minori (art.910-914).

Tematica are în vedere noul Cod de procedură civilă.

În vederea pregătirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii și orice altă documentație în care se tratează tematica menționată la fiecare materie.

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere și deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recursuri în interesul legii și în sesizările privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, deciziile Curții Constituționale și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2017.

 

*

*    *

 

IV. DREPT PENAL

 

A. PARTEA GENERALĂ

 

I. Legea penală și limitele ei de aplicare

            1. Principii generale

            2. Aplicarea legii penale în timp

            3. Aplicarea legii penale în spațiu

 

II. Infracțiunea

            1. Dispoziții generale

            2. Cauzele justificative

            3. Cauzele de neimputabilitate

            4. Tentativa

            5. Unitatea și pluralitatea de infracțiuni

            6. Autorul și participanții

 

III. Pedepsele

            1. Categoriile pedepselor

            2. Pedepsele principale

            3. Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare

            4. Calculul duratei pedepselor

            5. Individualizarea pedepselor

                        a) dispoziții generale

                        b) circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante

                        c) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

                        d) liberarea condiționată

IV. Măsurile de siguranță

            1. Dispoziții generale (art. 107,108)

            2. Confiscarea specială (art. 112)

 

V. Minoritatea

 

VI. Răspunderea penală a persoanei juridice – dispoziții generale (art. 135 – 137), nu și celelalte dispoziții din titlul VI)

 

VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală

 

VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

 

IX.  Cauzele care înlătură consecințele condamnării

 

X.   Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală

 

 

B. PARTEA SPECIALĂ

 

I. Infracțiuni contra persoanei

            1. Infracțiuni contra vieții : art. 188, 189, 191, 192

            2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății: art. 193, 194, 195, 196.

            3. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.

            4. Infracțiuni contra libertății persoanei: art. 205, 206, 207.

            5. Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale: art. 218, art. 220.

            6. Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private: art. 224, 225.

 

II. Infracțiuni contra patrimoniului

            1. Furtul: art. 228 – 232.

            2. Tâlhăria și pirateria: art. 233, 234, 236 și 237.

            3. Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: art. 238, 242, 243, 244 și 248.

            4. Distrugerea și tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.

 

III. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

            1. Infracțiuni contra autorității: art. 257

 

IV. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției

            Art. 266 – 270, art. 273, art. 279 – 281, art. 284 – 287.

 

V. Infracțiuni de corupție și de serviciu

            1. Infracțiuni de corupție: art. 289, 290, 291, 292.

            2. Infracțiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 și art. 308, 309.

 

VI. Infracțiuni de fals

            1. Falsuri în înscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 și 326, 327.

 

VII. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

            2. Infracțiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

 

VIII. Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice: art. 334- Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”;  art. 335 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere; art. 336 - Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”; art. 337 - Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice; art. 338 - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia; art. 339 - Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice; art. 340 - Nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor”; art. 341 “Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public”

 

IX. Infracțiuni prevăzute în legi speciale:

1.      Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (art. 6, art. 7)

2.       Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri ( cap II:  art. 2- 6)

3.       Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002  pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului ( Cap IV: art. 27-30)

4.       Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (art. 5- 10)

5.      Infracțiuni prevăzute în Legea 82/1991 a contabilității (cap  VI- art. 41)

 

 

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere și deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recursuri în interesul legii și ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum și deciziile Curții Constituționale.

           

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2017.

 

*

*     *

 

V. DREPT PROCESUAL PENAL

 

A. PARTEA GENERALĂ

 

I.   Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale (art. 1 – 13)

 

II.  Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal (art. 14 – 28)

 

III. Participanții în procesul penal (art. 29 – 96)

           

IV. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii

            1. Reguli generale (art. 97 – 103)

            2. Audierea persoanelor (art. 104 – 124 și art. 131) - fără dispozițiile din secțiunea  privind protecția martorilor

            3. Percheziția domiciliară ( art.157-164)

 

           

V. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale

            1. Măsurile preventive (art. 202 – 244)

            2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii (art. 249 – 252 și 253 – 256) - fără dispozițiile art. 2521 – 2524

 

VI. Acte procesuale și procedurale comune

            1. Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere (art. 257 – 267)

            2. Termenele (art. 268 – 271)

            3. Nulitățile (art. 280 – 282)

           

B. PARTEA SPECIALĂ

 

I. Urmărirea penală (art. 285 – 341)

 

II. Camera preliminară (art. 342 – 348)

 

III. Judecata

            1. Dispoziții generale (art. 349 – 370)

 

            2. Judecata în primă instanță (art. 371 – 407)

 

            3. Apelul (art. 408 – 425)

 

            4. Contestația (art. 4251)

 

 

IV. Proceduri speciale

            1. Acordul de recunoaștere a vinovăției (art. 478 – 488)

            2. Procedura în cauzele cu infractori minori (art. 504 – 520)

            3. Procedura reabilitării (art. 527 – 537)

 

V. Executarea hotărârilor penale

            1. Dispoziții generale: art. 550-554 (fără celelalte dispoziții din Titlul V).

                                                                                                              

 

            În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii și orice altă documentație în care se tratează tematica menționată la fiecare materie.

            Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2017.

 

 

 

 

 

 

 

Universul Juridic

25 Mai 2020

Portal juridic

Editura Becks

25 Mai 2020

 • Agenda Juristului 2018
  <ul><li><strong>Din Cuprins:</strong></li></ul><p><strong>Date de contact (adresă, numere de telefon, fax, e-mail și website), ordonate alfabetic, pentru:</strong></p><p>- Instituții publice<br />- Consiliul Superior al Magistraturii<br />- &Icirc;nalta Curte de Casație și Justiție<br />- Curți de Apel<br />- Tribunale<br />- Judecătorii<br />- Ministerul Public<br />- Uniunea Național
 • Infractiuni de coruptie si de serviciu
  <strong>Despre lucrare</strong><br /><br />Această lucrare prezintă o analiză completă a infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, încercând să surprindă modificările aduse în această materie şi prezentând delicatele probleme doctrinare şi de jurisprudenţă.<br /><br /><strong>Cuvintele autorilor despre lucrare:</strong><br /><br />Problematica incriminării corupţiei şi a faptelor care aduc atingere activităţii de serviciu nu este nouă,
 • Drept procesual civil. Partea speciala (editia 8)
  <p><strong>Despre lucrare</strong><br />Intrarea &icirc;n vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, la data de 15 februarie 2013, alături de modificările substanțiale aduse de legiuitor prin Legea nr. 138/2014 au determinat analizarea instituţiilor corespunzătoare Părţii speciale a Dreptului procesual civil, dintr-o perspectivă nouă. <br /><em>Partea specială</em> urmăreşte să explice optica legiuitorului privitoare la desfăşura