•  

  Telefon

  (+40) 0253-211.749

 •  

  Deschis

  Luni - Vineri 08.00 - 16.00

HOTĂRÂREA NR. 242/ 17.06.2017

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

 

HOTĂRÂREA NR. 242/ 17.06.2017

pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 - 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

 

 

Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 17 iunie 2017, a adoptat următoarea

 

HOTĂRÂRE:

            Art. 1 – Se aprobă „REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice", prevăzut în anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 2 – Prezenta Hotărâre şi anexa acesteia se publică pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică barourilor.

Art. 3 – Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la data publicării pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro).

Art. 4 – La data publicării prezentei Hotărâri orice alte dispoziţiuni privind examenul de primire în profesia de avocat adoptate prin acte ale Consiliului U.N.B.R., contrare prezentului Regulament, se abrogă.

           

 

 

Adoptată azi 17 iunie 2017 în şedinţa Consiliului U.N.B.R. desfăşurată la Bucureşti.

 

 

CONSILIUL U.N.B.R.

 

 

 

ANEXA

 

REGULAMENT - CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Dreptul de a fi primit în profesia de avocat se obţine pe baza unui examen naţional şi unitar.

(2) De la data înscrierii în barou ca avocat stagiar în urma promovării examenului, acesta este obligat, fără alte formalităţi, să frecventeze formele de pregătire profesională iniţială organizate în cadrul Institutului Naţio­­nal pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (denumit în con­tinuare ,,I.N.P.P.A.” ), în condiţiile stabilite prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.

(3) Examenul naţional pentru primirea în profesia de avocat (în continuare „examenul”) este organizat de Uniunea Naţională a Barourilor din România (în continuare „U.N.B.R.”) în temeiul art.17 alin.(1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (în con­tinuare „Lege”), pe baza hotărârii Consiliului U.N.B.R. adoptată conform art. 66 lit. h) din Lege.

(4) Examenul are caracter unitar, este organizat şi se desfăşoară pe baza următoarelor principii: caracterul echitabil şi nediscriminator; carac­terul transparent; caracterul obiectiv al modalităţii de corectare.

(5) Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic - aplicativ, distinct, în funcţie de vocaţia candidaţilor de a dobândi titlul profesional de avocat stagiar sau titlul profesional definitiv, prin înscrierea în barou ca urmare a promovării examenului.

Art. 2. (1) La examenul prevăzut la art.1 se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege.

(2) La examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12 şi art. 20 alin. (5) şi (6) din Lege.

(3) În sensul prezentului Regulament, sunt persoane care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, juriştii care au dobândit definitivarea în funcţia juridică exercitată anterior, dacă:

a)    examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise;

b)    examenul de definitivare în altă profesie juridică s-a desfăşurat în baza unei programe compatibile cu cea a examenului de definitivat în profesia de avocat; în sensul prezentului Regulament, este compatibilă cu programa de examen pentru admiterea în profesia de avocat o programă de examen ce cuprinde cel puţin 3 materii din materiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b);

c)    un document oficial, emis de autoritatea organizatoare care, prin lege, a fost autorizată să organizeze examenul de definitivare, atestă înde­plinirea condiţiilor prevăzute mai sus.

(4) Îndeplinirea condiţiei privind definitivarea în funcţia juridică exer­citată anterior se verifică de Comisia de examen.

Art. 3. I.N.P.P.A. poate organiza cursuri pregătitoare pentru susţinerea exa­me­nului, pe baza hotărârii Consiliului U.N.B.R.

Art. 4. (1) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susţine în cadrul I.N.P.P.A. şi se desfăşoară în mod unitar, având la bază o metodologie elaborată şi aprobată de Consiliul U.N.B.R.

(2) Consiliul U.N.B.R. poate stabili, la propunerea Consiliului de conducere al I.N.P.P.A., desfăşurarea examenului în anumite centre terito­riale sau în localitatea sediului central al I.N.P.P.A., precum şi arondarea teri­torială a candidaţilor la susţinerea examenului în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen.

(3) Consiliul U.N.B.R. stabileşte, la propunerea Consiliului de con­ducere al I.N.P.P.A., tematica, bibliografia de examen, metodologia de exa­minare şi data la care se susţin probele de examen.

Capitolul II. Examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar)

Secţiunea 1. Modalitatea de examinare

Art. 5. (1) Examenul se organizează anual. Consiliul U.N.B.R. poate decide organizarea mai multor examene într-un an, din raţiuni legate de politica profesională privind selecţia la primirea în profesia de avocat.

(2) Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susţi­nerea unei probe tip grilă, la următoarele discipline:

-   organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

-   drept civil;

-   drept procesual civil;

-   drept penal;

-   drept procesual penal.

Art. 6. (1) Testul grilă cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la testul grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru aceasta proba; acesta nu poate depăşi 4 ore de la momentul la care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.

(2) La testul grilă, fiecare răspuns corect se evaluează cu un punct.

(3) Evaluarea lucrărilor la testul grilă se realizează prin procesare (scanare) electronică.

(4) Subiectele pot avea și caracter aplicativ, constând în rezolvarea unor cazuri practice pe baza cunoştinţelor teoretice ale candidaţilor. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină în parte şi un punctaj total de cel puţin 70 de puncte.

 

Secţiunea 2. Înscrierea la examen

Art. 7. (1) Data, centrul de evaluare, metodologia, calendarul de desfă­şurare a examenului, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de examen se stabilesc prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.

(2) Data, centrul/centrele de evaluare, taxa de înscriere şi modalitatea de plată vor fi publicate pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi vor fi anunţate într-un ziar de mare tiraj cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen. În termen de cel mult 5 zile de la publicare, fiecare barou va anunţa, prin publicare într-un ziar local şi pe pagina web a baroului, organizarea examenului şi informaţiile necesare înscrierii la acesta.

(3) Cererile de înscriere tipizate vor fi editate de barouri, după modelul cuprins la Anexa 1.

(4) La înscrierea candidaţilor, barourile vor pune la dispoziţia acestora cererea tipizată. Tematica şi bibliografia stabilite pentru examen vor fi publicate pe paginile de internet ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A.

(5) Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (8), care formează dosarul de înscriere la examen, se depune de candidat, în două exemplare, la sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia.

(6) Cererea de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Totodată, candidatul va indica în declaraţie dacă doreşte să urmeze cursurile de pregătire iniţială în cadrul I.N.P.P.A. sau într-un centru teritorial al I.N.P.P.A., potrivit menţiunilor din Anexa 1. În toate cazurile, candidaţii au dreptul de a opta pentru pregătirea profesională iniţială în cadrul sediului central al I.N.P.P.A.

(7) Un exemplar al cererii, însoţită de diploma de licenţă şi foaia matricolă, în copie legalizată şi alte acte originale se păstrează la barou. Celălalt exemplar va cuprinde acte depuse în copii certificate pentru conformitate şi se înaintează la I.N.P.P.A..

(8) La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:

-    certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

-    actul de identitate, în copie;

-    diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

-    dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

-    certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

-    certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către consiliile barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou;

-    certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

(9) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi Statutul profesiei se realizează de consiliul baroului la care se înregistrează cererea de primire în profesie.

(10) Rezultatele verificării se validează de consiliul baroului şi se afişează la sediul baroului cel mai târziu cu 20 zile înainte de data examenului.

(11) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listei la sediile barourilor.

(12) Contestaţiile se depun la sediile barourilor şi se înaintează, de îndată, Comisiei de examen.

(13) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen.

(14) Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comu­nică barourilor, care vor proceda la afişarea acestora.

(15) Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin hotă­rârea Consiliului U.N.B.R.. Taxa de înscriere la examen se poate achita prin orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesia de avocat - ………. anul ……, luna ………” în contul bancar al I.N.P.P.A., men­ţio­nat în hotărârea Consiliului U.N.B.R pentru organizarea examenului de primire în profesie.

(16) I.N.P.P.A. va repartiza sumele încasate, conform hotărârii Consi­liului U.N.B.R.

(17) Taxa de înscriere la examen se restituie candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, în proporţia stabilită prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor cu rezultatele veri­ficării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen pentru respectarea dispoziţiilor art. 14-15 din Statutul profesiei de avocat.

(18) Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen se depune la baroul la care s-a făcut înscrierea, care o va înainta de îndată I.N.P.P.A.

(19) Cererea se soluţionează de I.N.P.P.A. în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia de către barou la I.N.P.P.A.

(20) Cu 15 zile înainte de data începerii examenului, con­siliile barourilor vor preda Comisiei de examen dosarele candidaţilor, inclu­siv rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de înscriere la exa­men, conform competenţelor stabilite prin prezentul Regulament.

 

Secţiunea 3. Comisiile de examen

Art. 8. Comisia de examen este desemnată de Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor.

Art. 9. (1) Comisia de examen este compusă din: Comisia de organizare a examenului, Comisia de elaborare a subiectelor, Comi­sia de soluţionare a contestaţiilor la barem şi Comi­sia de soluţionare a contestaţiilor la punctaj. Fiecare comisie este compusă din subcomisii potrivit dis­ciplinelor de examen.

(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa în acest sens declaraţii pe propria răs­pundere.

(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desem­nării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.

(4) Incompatibilităţile prevăzute la alin. (2) şi (3) se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2).

(5) Membrii comisiei de organizare a examenului nu pot face parte din celelalte comisii.

(6) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de soluţionare a contestaţiilor la barem, la aceeaşi disciplină de examen.

   (7) Cazurile de incompatibilitate prevăzute anterior sunt de strictă interpretare.

Art. 10. (1) Preşedintele și Vicepreședinții Comisiei de examen sunt desemnați de Comisia Permanentă a U.N.B.R.

 (2) Comisia de examen se compune din avocaţi definitivi, cu reputaţie neştirbită, care au deprinderi de verificare a cunoştinţelor de specialitate prevăzute în materiile de examen, inclusiv lectori ai I.N.P.P.A., în condiţiile prevăzute de lege.

(3) Supravegherea pe parcursul desfăşurării examenului este asigurată, de regulă, de personal cu activitate didactică, cu aptitudini în coordonarea activităţilor de examen, angajat pe baza de convenţie înche­iată cu centre universitare de profil juridic din cadrul Facultăţilor de Drept agrementate de U.N.B.R., potrivit hotărârilor adoptate de organele profe­siei în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.

(4) Pentru tehnoredactarea grilelor şi corectarea prin procesare electronică a acestora se încheie convenţii cu societăţi/persoane specializate în activitatea res­pec­tivă, cu respectarea confidenţialităţii datelor primite în cursul exame­nului.

Art. 11. (1) Comisia de organizare a examenului este desemnată distinct de Comi­sia Permanentă a U.N.B.R. dintre avocaţii propuşi de barouri – lec­tori ai I.N.P.P.A., îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea vicepre­şe­dinţilor Comisiei de examen şi are, în principal, următoarele atribuţii:

a)    verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere prevăzute la art. 2;

b)    centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la examen, afişează lista finală a candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului;

c)    controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului, identifică şi, după caz, pregăteşte spaţiile adecvate pentru susţinerea probelor de examen, procură necesarul de rechizite, serviciile de asistenţă medicală pe parcursul desfăşurării examenului şi de pază necesare pentru păstrarea ordinii publice la locurile de examinare şi de evaluare a candidaţilor, asigură formalităţile necesare acoperirii chel­tuie­lilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;

d)    asigură paza grilelor, la sediul comisiei şi în timpul transportului acestora;

e)    asigură confecţionarea ştampilelor-tip, numerotate, pentru examen;

f)     instruieşte cu 24 - 48 de ore înaintea datei examenului persoanele care asigură supravegherea în sălile de examen, responsabili de sală şi supraveghetori, numiţi prin hotărâre a preşedintelui comisiei de examen;

g)    preia de la preşedintele Comisiei de examen grilele şi baremul de evaluare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;

h)    păstrează în condiţii de deplină siguranţă grilele şi baremul de evaluare;

i)     coordonează multiplicarea grilelor, în func­ţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de grile pentru fiecare sală;

j)     repartizează candidaţii pe săli,  în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore îna­inte de fiecare probă, pe pagina de web a I.N.P.P.A., precum şi pe uşile sălilor de examen;

k)    distribuie candidaţilor grilele;

l)     afişează baremul de evaluare la localurile de examen după încheierea examenului şi asigură publicarea acestuia pe pagina de web a I.N.P.P.A.;

m)  organizează transportul lucrărilor de la sălile de desfăşu­rare a examenului la centrele de examen şi răspunde de securitatea aces­tora;

n)    ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară examenul să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau nepre­văzute de prezentul regulament;

o)    întocmeşte listele finale;

p)    analizează desfăşurarea şi rezultatele examenului şi prezintă conclu­ziile Consiliului U.N.B.R.;

q)    informează de îndată Preşedintele comisiei de examen cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte;

r)     asigură afişarea şi publicarea simultană pe pagina web a I.N.P.P.A.;

s)    propune Consiliului U.N.B.R. eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a examenului;

t)     exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a examenului.

(2) Comisia de examen îşi va desfăşura activitatea cu respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a coordonatelor metodologice principale prevăzute la Anexa nr. 3.

Art. 12. (1) Vicepreşedinţii Comisiei de examen repartizează sarcinile ce revin membrilor Comisiei de organizare a examenului, în vederea bunei desfăşurări a examenului, cu respectarea prevederilor art.13 din prezentul Regulament.

(2) Fiecare membru al Comisiei de examen poartă întreaga răs­pun­dere pentru realizarea atribuţiilor ce i-au fost repartizate, fără a avea dreptul de a exercita alte atribuţii decât cele specifice comisiei din care face parte, ori cele care i-au fost repartizate.

(3) Preşedintele Comisiei de examen coordonează şi controlează adu­cerea la îndeplinire a acestor sarcini.

Art. 13. (1) Membrii celorlalte comisii de examen vor fi numiţi, la pro­punerea barourilor, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a U.N.B.R. ca având experienţă în elaborarea subiectelor şi veri­­ficarea cunoştinţelor de specialitate ale candidaţilor.

(2) Desemnarea membrilor comisiilor de examen se face pe baza consimţământului scris exprimat anterior.

(3) Membrii Comisiei de examen vor încheia contracte prin care se vor prevedea modalităţile de plată precum şi atribuţiile şi obligaţiile ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament.

(4) Contractele de participare la comisii se semnează de către Preşe­dintele Comisiei de organizare a examenului sau de către un alt membru al acestei comisii, desemnat de către preşedinte.

(5) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de Comisia de organizare a examenului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.

Art. 14. (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă numai din membri desemnaţi, ca atare, pentru fiecare dis­ciplină de examen în parte (subcomisii de examen), de către Preşe­dintele Comisiei de examen, pe baza propunerilor făcute de barouri şi apro­bate de Comisia Permanentă a U.N.B.R.

(2) O persoană nu poate elabora subiecte decât la o singură materie de examen..

(3) Comisiile de elaborare a subiectelor au în principal următoarele atribuţii:

a)    elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:

-          subiectele să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul U.N.B.R.;

-          subiectele să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate şi să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi biblio­­grafiei;

-          timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de examen;

-          să se asigure unitatea de evaluare la nivelul întregului examen;

-          sa nu conţină probleme controversate în doctrină sau practică;

-          subiectele să urmărească şi verificarea capacitaţii candidaţilor de a utiliza cunoştinţele teoretice în cadrul unui / unor caz(uri) practic(e).

b)    predarea către Preşedintele comisiei de examen, a subiectelor, în plicuri sigilate, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise;

c)    elaborarea baremului de evaluare.

Art. 15. (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor la barem soluţionează, sub coordonarea preşedintelui comisiei de examen şi cu con­sultarea membrilor Comisiei de elaborare a subiectelor, contestaţiile la barem şi adoptă baremul definitiv, care se publică pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor dispune reverificarea lucrărilor a căror punctare iniţială a fost contestată şi acordă punctajul conform baremului de evaluare definitiv.

Secţiunea 4. Desfăşurarea examenului

Art. 16. Examinarea candidaţilor constă în susţinerea unui test grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi aptitudinilor de a aplica aceste cunoştinţe în cazuri practice.

Art. 17. (1) Testul grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice cuprinde 100 de întrebări la materiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a).

(2) Grilele  de examen cuprind aceleaşi întrebări, care vor fi amplasate într-o ordine diferită, astfel încât să se evite distribuirea grilelor cu cuprins identic candidaţilor alăturaţi.

(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din grile este cel stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea grilelor pentru toţi candidaţii.

(4) Fiecare răspuns corect primeşte un punct.

(5) Evaluarea lucrărilor se realizează prin procesare (sca­nare) electronică.

(6) Evaluarea lucrărilor se poate efectua într-un singur centru de examen, conform hotărârii Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Art. 18. Se interzice candidaţilor ca, pe timpul desfăşurării examenului, să comunice între ei sau să deţină asupra lor orice surse de informare şi mijloace de comunicare, de orice fel, cu excepţia celor spe­cific autorizate de comisia de examen, sub sancţiunea eliminării din exa­men pentru fraudă.

Art. 19. (1) Accesul candidaţilor în sălile de examen pentru susţinerea probei este permis numai pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de examen cel mai târziu până la momentul des­chi­derii plicului în care se află grilele de examen.

(2) Întrucât evaluarea lucrărilor se face electronic, în vederea rezolvării grilelor candidaţii folosesc numai pix cu pastă de culoare neagră, distribuit la intrarea în sala de examen.

(3) Candidaţii ocupă locurile în sălile de examen în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o grilă, cu ştampila comisiei de examen, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul lucrării de examen va fi lipit şi ştampilat la momentul predării acesteia, numai după ce persoanele care supraveghează sala de examinare au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. Grilele vor fi redactate şi distribuite astfel încât în raport de aşezarea în sală a can­didaţilor să se excludă posibilitatea ca grilele candidaţilor alăturaţi să fie identice.

(4) Din momentul deschiderii plicului în care se află grilele niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii pli­cului pierd dreptul de a mai susţine examenul.

(5) Pe toată durata desfăşurării examenului este interzisă părăsirea sălii de examen de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat este nevoit să părăsească temporar sala, el trebuie să fie însoţit de un supra­veghetor până la înapoierea în sala de examen; comisia de examen poate stabili reguli speciale în acest sens. 

(6) Niciun membru al comisiei de examen nu poate părăsi localul de examen şi nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de examen până la încheierea timpului afectat examenului.

Art. 20. (1) Pe parcursul desfăşurării examenului membrii comi­siei de examen şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indi­caţii sau informaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări acestora şi baremului de evaluare. Orice nelămurire legată de subiecte se soluţionează numai de Comisia de elaborare a subiectelor.

(2) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc altă grilă, care va avea același număr cu cea primită inițial de candidat. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor. Grilele folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite de comisia de examen.

 (3) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub sem­nătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(4) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în pro­cesele-verbale de predare-primire a acestora.

(5) Vicepreşedintele Comisiei de examen sau alt membru al Comisiei desemnat de Preşedintele Comisiei de examen preia lucrările sub sem­nătură de la supraveghetori, după care le predă pe bază de proces-verbal persoanei desemnate să realizeze procesarea eletronică a acestora.

(6) Frauda atrage eliminarea imediată din examen. Se va considera ca fiind fraudă oricare dintre următoarele:

- înscrierea numelui candidatului pe lucrarea de examen în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identifi­carea lucrării;

- copierea de la alţi candidaţi;

- comunicarea, prin orice mijloace, cu persoane aflate în afara sau în interiorul sălii de examinare;

- deţinerea de tipărituri sau alte înscrisuri conţinând surse de infor­mare privind materiile de examen, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;

- deţinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, notebook-uri, ceasuri etc.) şi indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;

- substituirea de persoană.

(7) În cazurile prevăzute la alin. (6) de mai sus, frauda şi modul de realizare a acesteia vor fi consemnate într-un proces-verbal ce se va întocmi pe loc de către responsabilul de sală iar lucrarea se va anula cu men­ţiunea „Fraudă”. Procesul-verbal va fi comunicat Comisiei de organi­zare a examenului, care va elibera candidatului o copie, la cererea acestuia.

(71) Candidatul eliminat din examen pentru motiv de fraudă nu se va putea înscrie în următorii 5 ani în vederea susţinerii unui nou examen de primire în profesia de avocat.

(8) Pentru fiecare sală de examen se întocmeşte un proces-verbal, sem­nat de responsabilul de sală şi de supraveghetori, cuprinzând numărul candidaţilor înscrişi şi prezenţi precum şi numele responsabilului de sală şi al supraveghetorilor.

Secţiunea 5. Barem. Procesare electronică. Contestaţii. Rezultate finale

Art. 21. (1) Baremul de evaluare stabilit de membrii Comisiei de elaborare a subiectelor desemnaţi pentru fiecare materie de examen, se afişează la localul de examen şi se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A., după încheierea probei.

(2) În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depun la sediul I.N.P.P.A. sau, după caz, la centrul unde se desfăşoară examenul.

(3) Contestaţiile se soluţionează de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul definitiv stabilit în urma solu­ţionării contestaţiilor se publică de îndată pe pagina web a I.N.P.P.A. şi la sediul acesteia. Solu­ţiile se motivează în termen de 3 zile, calculate începând de la termenul prevăzut pentru finalizarea soluţionării contestaţiilor. Motivarea este pusă la dispoziția Comisiei Permanente.

(4) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, punctajul corespunzător întrebării se acordă numai can­didaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.

(5) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect indicat în baremul iniţial nu este singurul corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre cele două variante de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.

(6) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anu­lează una sau mai multe întrebări, punctajul cores­punzător întrebării/întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.

Art. 22. (1) Pe timpul corectării prin procesare eletronică, colţul lucrării nu se desigilează.

(2) După ce toate lucrările au fost procesate, iar punctajul a fost înscris pe lucrări, acestea se deschid în prezenţa preşedintelui comisiei de examen, iar punctajele se înregistrează imediat în documentele de examen.

Art. 23. Rezultatele se publică simultan pe paginile de web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi se transmit în vederea afişării la cen­trul de desfăşurare a examenului.

Art. 24. (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut.

(2) Contestaţiile se depun în 24 de ore de la afişarea rezultatelor la centrul unde se desfăşoară examenul.

(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările se renumerotează şi se resigilează.

(4) Lucrările se predau comisiei de soluţionare a contestaţiilor la punctaj, însoţite de un borderou de predare – primire în care se menţionează numărul de ordine al lucrărilor.

(5) Punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la punctaj este definitiv.

(6) După primirea rezultatelor de la comisia de soluţionare a con­testaţiilor la punctaj, comisia de organizare a examenului întocmeşte lista finală cu punctajul obţinut de candidaţi, care se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi se afişează la centrul de examen.

 

Art. 25. (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului se publică simultan la centrul/centrele de desfăşurare a examenului şi paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.

(2) Pentru primirea în profesia de avocat candidatul trebuie să obţină cel puţin 70 (şaptezeci) de puncte, cu condiţia ca la fiecare disciplină să fi obținut cel puţin 10 (zece) puncte.

Capitolul III. Examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice în vederea dobândirii titlului profesional
de avocat definitiv

Secţiunea 1. Modalitatea de examinare

Art. 26. (1) Examenul se organizează anual.

(2) Examenul constă în susţinerea unei probe tip grilă la următoarele materii:

-          organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

-          drept civil;

-          drept procesual civil;

-          drept penal;

-          drept procesual penal.

(3) Subiectele vor urmări verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale candidaţilor privind organizarea, exercitarea şi deontologia profesiei de avocat precum şi deprinderile şi aptitudinile acestora privind aplicarea în practică, în forme şi modalităţi specifice exercitării profesiei de avocat, a cunoştinţelor teoretice, a doctrinei şi a jurisprudenţei din materiile de examen.

(4) Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină în parte şi un punctaj total de cel puţin 70 de puncte.

Secţiunea 2. Înscrierea la examen

Art. 27. (1) Data, centrul de evaluare, metodologia, calendarul de des­făşurare a examenului, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de exa­men se stabilesc prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.

(2) Data, centrul de evaluare, taxa de înscriere şi modalitatea de plată vor fi publicate pe pagina web a U.N.B.R. şi vor fi anunţate într-un ziar de mare tiraj cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen. În termen de cel mult 5 zile de la publicare, fiecare barou va anunţa, prin publicare într-un ziar local şi pe pagina web a baroului, organizarea examenului şi informaţiile necesare înscrierii la examen.

(3) Cererile de înscriere tipizate vor fi editate de barouri, după modelul cuprins la Anexa 2.

(4) La înscrierea candidaţilor, barourile vor pune la dispoziţia acestora cererea tipizată, şi, la cerere, contra cost, tematica şi bibliografia stabilite pentru examen (Anexa nr. 3).

(5) Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (7), care formează dosarul de înscriere la examen, se depune de can­didat, în două exemplare, la sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia.

(6) Cererea va fi însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Un exemplar al cererii, însoţită de diploma de licenţă şi foaia matricolă, în copie legalizată şi alte acte originale se păstrează la barou. Celălalt exem­plar va cuprinde acte depuse în copii certificate pentru conformitate, şi se înaintează la centrul de examen din cadrul I.N.P.P.A. sau la sediul central al I.N.P.P.A., la care este arondat baroul la care s-a depus cererea.

(7) La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:

 

-          certificatul de naştere, în copie certificată, pentru conformitate;

-          actul de identitate, în copie;

-          diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

-          dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

-          certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

-          certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către consiliile barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou;

-          dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin prezentul Regu­la­ment, a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;

-          certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

(8) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi Statutul profesiei, cu excepţia condiţiei prevăzute la art. 2 alin. (4) se realizează de consiliul baroului la care se înregistrează cererea de primire în profesie.

(9) Rezultatele verificării se validează de consiliul baroului şi se afi­şează la sediul baroului cel mai târziu cu 20 zile înainte de data exa­menului.

(10) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listei la sediile barourilor.

(11) Contestaţiile se depun la sediile barourilor şi se înaintează, de îndată, Comisiei de examen.

(12) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comi­sia de examen.

(13) Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comu­nică barourilor, care vor proceda la afişarea acestora.

(14) Comisia de exa­men, prin membrii anume desemnaţi, va finaliza verificările privind înde­plinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4). În situaţia în care se constată neîndeplinirea de către candidat a condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4), Comisia de examen va comunica, de îndată, rezultatul verificării candidatului aflat într-o astfel de situaţie. Contestaţia la rezultatul verifi­cării va fi formulată în cel mult 24 de ore de la comunicare şi va fi solu­ţionată de Preşedintele comisiei de examen. Rezultatul soluţionării contestaţiei este definitiv.

(15) Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin hotă­rârea Consiliului U.N.B.R.. Taxa de înscriere la examen se poate achita prin orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesia de avocat - ………. anul ……, luna ………” în contul bancar al I.N.P.P.A., men­ţionat în hotărârea Consiliului U.N.B.R pentru organizarea examenului de primire în profesie.

(16) Din sumele astfel încasate, I.N.P.P.A. va repartiza prin ordin de plata sumele care vor avea destinaţia hotărâtă de Consiliul U.N.B.R.

(17) Taxa de înscriere la examen se restituie candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, în proporţia stabilită prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., pre­cum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor cu rezultatele veri­ficării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen pentru respectarea dispoziţiilor art. 14-15 din Statutul profesiei de avocat.

(18) Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen se depune la baroul la care s-a făcut înscrierea, care o va înainta de îndată la I.N.P.P.A.

(19) Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare, respectiv de la comunicarea acesteia de către barou la I.N.P.P.A.

(20) Cu 15 zile înainte de data începerii examenului, consi­liile barourilor vor preda Comisiei de examen dosarele candidaţilor, inclu­siv rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen, con­form competenţelor stabilite prin prezentul Regulament.

Secţiunea 3. Comisiile de examen

Art. 28. Dispoziţiile art. 10-17 din Capitolul II, secţiunea 3 din prezentul regulament, se aplică în mod corespunzător.

Secţiunea 4. Desfăşurarea examenului

Art. 29. (1) Examinarea candidaţilor constă în susţinerea unei probe tip grilă la următoarele discipline:

-                        organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

-                        drept civil;

-                        drept procesual civil;

-                        drept penal;

-                        drept procesual penal.

(2) Subiectele au un caracter teoretic şi aplicativ şi presupun tra­tarea unui/unor subiect(e) teoretic(e) şi soluţionarea a câte unui caz practic la fiecare materie din cele prevăzute la alin. (1).

 (3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor este cel stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor; acesta nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea grilelor pentru toţi candidaţii.

(6) Dispoziţiile art. 18-20 din Capitolul II, secţiunea 4 din prezentul regulament, se aplică în mod corespunzător.

Secţiunea 5. Barem. Procesare electronică. Contestaţii. Rezultate finale

Art. 30. Dispoziţiile art. 21-25 din Capitolul II, secţiunea 5 din prezentul regulament, se aplică în mod corespunzător.

Capitolul IV. Dispoziţii comune finale

Art. 31. (1) Consiliul U.N.B.R. poate mandata Comisia Permanentă a U.N.B.R. să exercite atribuţiile prevăzute de prezentul Regulament.

(2) Procedura de validare a examenului de către Consiliul U.N.B.R. va include obligatoriu analiza activităţii Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi a I.N.P.P.A. privind organizarea şi desfăşurarea examenului.

Art. 32. Dacă prin lege sau statutul profesiei de avocat nu se prevede altfel, termenele prevăzute de prezentul regulament se socotesc pe ore, respectiv pe zile, cu începere din momentul producerii actului sau faptului care determină curgerea lor.

Art. 33. Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afişat la sediile U.N.B.R. / I.N.P.P.A. / barourilor / centrul de examen, anunţul se va afişa de îndată pe panoul de afişaj sau, după caz, pe/la uşa de intrare în sediul acestora ori pe pagina de internet a respectivelor instituții.

Art. 34. (1) Lucrările de examen ale candidaţilor, împreună cu dosarul transmis către I.N.P.P.A., precum şi toate celelalte documente pri­vind desfăşurarea examenului se arhivează şi se păstrează în arhiva I.N.P.P.A. pe o durată de doi ani.

(2) În aceleaşi condiţii se păstrează şi un exemplar din dosarul de exa­men al candidaţilor admişi în profesie.

(3) Exemplarul dosarului de examen al candidaţilor admişi în profesie, aflat la barourile la care au fost depuse cererile de primire în profesie, va fi avut în vedere la soluţionarea cererilor de înscriere în barou şi se păstrează după soluţionarea acestora, distinct, o perioadă de cinci ani.

(4) Dosarele de examen ale candidaţilor respinşi / retraşi, aflate la barouri, care conţin acte originale/copii legalizate în original, se restituie la cererea acestora, în termen de maximum 5 ani de la data validării examenului, cu menţiunea preluării documentelor de către candidat.

Art. 35. (1) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile privind examenul de primire în profesia de avocat cuprinse în Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modi­ficările şi completările ulterioare şi în Statutul profesiei de avocat.

(2) Orice alte dispoziţii privind examenul de primire în profesia de avo­cat, adoptate prin hotărâri ale Consiliului U.N.B.R., contrare prezen­tului Regulament, se abrogă.

Art. 36. „REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv” adoptat prin Decizia Consiliului nr. 268 din 22 septembrie 2007, republicată, se abrogă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la REGULAMENTUL - CADRU

 

MODELUL CERERII DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN

Nr. înregistrare ………….. data ……………….

Baroul …………………………………….…… 

CERERE de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat și de admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (exclusiv pentru dobândirea calității de avocat stagiar)

 

Sesiunea ……………….. / anul ……….. în vederea înscrierii ulterioare în Baroul ………………………. 

1. Subsemnatul (numele, inițiala tatălui, prenumele) ……………………………………………………………, fiul/fiica lui ………………….. și al ………….…………, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) ……………………………………………………………………………………..…….............................., cod numeric personal ……………………………….. legitimat prin CI/BI, …………… eliberat de ………………….. telefon/fax: ………………………., e-mail: ………………………………………………., solicit înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar – sesiunea ……………………………. 

2. Menționez că sunt licențiat în drept conform diplomei de licență nr. ………..…….…… din data ….……………….. eliberată de Universitatea …………………………………………… Facultatea ……………………………………………….…………. (adeverința provizorie nr. …………….. din data ……………..…… eliberată de Universitatea ……………………………………… Facultatea ………….………………………………………

3. Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de lege pentru declarații false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. 

4. Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de lege pentru declarații false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 15 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat / declar că mă angajez să renunț la orice stare de incompatibilitate.

5. Declar că nu sunt și nu am fost înscris într-un alt barou din România (declar că am fost înscris în Baroul …………………..………………… în perioada ……………..…………………… și că m-am retras / a încetat calitatea mea de avocat pentru următoarele motive: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..)

6. Anexez alăturat, în două exemplare, următoarele acte: a) certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate; b) actul de identitate, în copie; c) diploma de licență sau adeverința provizorie, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită; d) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; e) certificatul de cazier judiciar,  eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; f) certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică, eliberat de instituția sanitară stabilită de Barou și menționată în anunțul făcut de Barou; g) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul,  motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

7. Declar că, în cazul promovării examenului, înțeleg că nu mă pot înscrie în alt barou decât cel la care depun prezenta cerere de înscriere la examen.

8. Doresc să fiu înscris la I.N.P.P.A.:

_  structura centrală (sediul în București);

_  centrul teritorial I.N.P.P.A. ___________________[1])

 

9. Depun prezenta cerere în două exemplare.   

 

Data …………………………..….       Semnătura……………………………….. 

 

Notă: Mențiunile de la pct. 4 și 5 se completează corespunzător situației fiecărui candidat.

Nr. de înregistrare al cererii și denumirea baroului se completează de către secretariatul baroului la care se depune cererea.

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 2 la REGULAMENTUL - CADRU

 

MODELUL CERERII DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN (examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului  profesional de avocat definitiv)

 

Nr. înregistrare ……….. data ………………. ....... 

Baroul …………………………………….…… 

 

CERERE de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii  titlului profesional de avocat definitiv

 

Sesiunea ……………….. / anul …….… în vederea înscrierii ulterioare în Baroul ……………….. 

1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ………………………………..……………………….., fiul/fiica lui ………………... şi al ..………….…………, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) ………………………………………………………………………………………………………………………., cod numeric personal………………………………………, legitimat prin CI/BI, …………………… eliberat de ……………………….. telefon/fax: ……………., e-mail: …………………………………………..…………., solicit înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv – sesiunea …………………………

2. Menţionez că sunt licenţiat în drept conform diplomei de licenţă nr. ……………… din data ……………….. eliberată de Universitatea …………….………………………………………………. Facultatea ………………………..……………………….. 

3. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

4. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 15 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat / declar că mă angajez să renunţ la orice stare de incompatibilitate.

5. Declar că am exercitat/exercit funcţia juridică de …………………………………….……. şi am promovat examenul de definitivare în această funcţie. 

6. Declar că nu sunt şi nu am fost înscris într-un alt barou din România (declar că am fost înscris în Baroul ……………………….……………… în perioada ……………………… şi că m-am retras / a încetat calitatea mea de avocat pentru următoarele motive: ……………………………….……..….......

7. Anexez alăturat, în două exemplare, următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate; b) actul de identitate, în copie; c) diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită; d) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; e) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; f) certificat privind starea de sănătate, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de instituţia sanitară stabilită de Barou; g) dovada faptului că a promovat examenul de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior; h) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul,  motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

8. Depun prezenta cerere în două exemplare.

9. Declar că, în cazul promovării examenului, înţeleg că nu mă pot înscrie în alt barou decât cel la care depun prezenta cerere de înscriere la examen.  

 

Data …………………………….…..       Semnătura………………………..………….. 

 

Notă: Menţiunile de la pct. 4, 5 şi 6 se completează corespunzător situaţiei fiecărui candidat. 

Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea baroului se completează de către secretariatul baroului la care se depune cererea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 3 la REGULAMENTUL - CADRU

 

 

COORDONATE METODOLOGICE PRINCIPALE

ale examenului naţional unitar de primire în profesia de avocat

 

 

1. Lucrările, împreună cu listele de sală de examen, se scanează la centrul de examen cu începere de la ora anunţată a încheierii examinării în această formă. Scanarea lucrărilor şi a listelor de sală se face în regim continuu până la finalizarea lor şi fişierele cuprinzând documentele scanate se transmit imediat după aceasta consultantului tehnic al comisiei naţionale de examen, care determină punctajul lucrărilor.

2. După încheierea procedurii prevăzute la punctul 1, lucrările, grilele neutilizate şi listele de sală se transmit fizic de centrul de examen la sediul central al I.N.P.P.A., în vederea arhivării.

3. Contestaţiile la baremul publicat se scanează şi se transmit consultantului tehnic al comisiei naţionale de examen de îndată după expirarea termenului stabilit pentru depunerea contestațiilor la barem.

4. Desecretizarea lucrărilor şi înregistrarea punctajelor acordate se realizează în conformitate cu instrucţiunile comisiei naţionale de examen. Desecretizarea lucrărilor se face în mod obligatoriu cu participarea şi asistenţa reprezentanţilor consultantului tehnic, care realizează operaţiunile informatice corespunzătoare.

5. Lista cu rezultatele obţinute de candidaţi, la nivel naţional, se comunică centrului de examen de către comisia naţională de examen, împreună cu instrucţiuni privind afişarea acesteia.

6. Contestaţiile la punctaj se scanează şi se transmit consultantului tehnic al comisiei naţionale de examen de îndată după expirarea termenului stabilit pentru depunerea contestațiilor la  punctaj.

7. Din lucrările centralizate la sediul I.N.P.P.A. se extrag lucrările candidaţilor care au formulat contestaţiile la punctaj. Acestea sunt supuse procedurilor de re-secretizare şi codificare iar lucrările astfel re-secretizate şi codificate, aparţinând candidaţilor de la toate centrele de examen, se amestecă aleatoriu şi se re-procesează electronic, după verificarea vizuală a acestora.

8. La data comunicată de comisia naţională de examen, desecretizarea lucrărilor la care candidaţii au formulat contestaţii la punctaj şi completarea datelor corespunzătoare se realizează în conformitate cu instrucţiunile transmise de comisia naţională de examen.

9. Lista cu rezultatele finale obţinute de candidaţi, la nivel naţional, se comunică centrului de examen de către comisia naţională de examen, împreună cu instrucţiuni privind afişarea acesteia.

10. Toate formularele, borderourile, centralizatoarele şi orice altă documentaţie aferentă organizării şi desfăşurării examenului precum şi orice proceduri şi termene privind examenul de admitere în profesia de avocat, neprevăzute prin Regulamentul de examen, se stabilesc de  comisia naţională de examen.

 [1] La data aprobării prezentului Regulament-cadru, centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. sunt: Brașov, Cluj, Craiova, Galați. Iși, Timișoara. Candidaţii care optează pentru înscrierea în barouri ce sunt cuprinse în raza teritorială a unui centru teritorial INPPA se înscriu la acest centru sau pot opta pentru pregătirea iniţială în cadrul structurii centrale a INPPA (în Bucureşti). Candidaţii care optează pentru înscrierea în barouri ce nu sunt cuprinse în raza teritorială a unui centru INPPA, se vor înscrie în vederea pregătirii iniţiale în cadrul structurii centrale a INPPA (în Bucureşti) sau la centrul teritorial INPPA cel mai apropiat de baroul la care a depus cererea de înscriere.

Mai multe din această categorie: HOTĂRÂREA Nr. 243/17.06.2017 »

Universul Juridic

25 Mai 2020

Portal juridic

Editura Becks

25 Mai 2020

 • Agenda Juristului 2018
  <ul><li><strong>Din Cuprins:</strong></li></ul><p><strong>Date de contact (adresă, numere de telefon, fax, e-mail și website), ordonate alfabetic, pentru:</strong></p><p>- Instituții publice<br />- Consiliul Superior al Magistraturii<br />- &Icirc;nalta Curte de Casație și Justiție<br />- Curți de Apel<br />- Tribunale<br />- Judecătorii<br />- Ministerul Public<br />- Uniunea Național
 • Infractiuni de coruptie si de serviciu
  <strong>Despre lucrare</strong><br /><br />Această lucrare prezintă o analiză completă a infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, încercând să surprindă modificările aduse în această materie şi prezentând delicatele probleme doctrinare şi de jurisprudenţă.<br /><br /><strong>Cuvintele autorilor despre lucrare:</strong><br /><br />Problematica incriminării corupţiei şi a faptelor care aduc atingere activităţii de serviciu nu este nouă,
 • Drept procesual civil. Partea speciala (editia 8)
  <p><strong>Despre lucrare</strong><br />Intrarea &icirc;n vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, la data de 15 februarie 2013, alături de modificările substanțiale aduse de legiuitor prin Legea nr. 138/2014 au determinat analizarea instituţiilor corespunzătoare Părţii speciale a Dreptului procesual civil, dintr-o perspectivă nouă. <br /><em>Partea specială</em> urmăreşte să explice optica legiuitorului privitoare la desfăşura